Tuesday, February 28, 2017

מי כעמך כישראל

מי כעמך כישראל                                  
איסר זלמן ווייסברג, לייקוואוד
מסופר[1] שבליל א' דר"ח חשון תשל"ט הי' הצייר החבד"י ר' ברוך נחשון שיחי' מקרית ארבע ביחידות אצל הרבי מליובאוויטש זצוק"ל ושאל אם יכול להראות להרבי את הציורים פרי מעשה ידיו שהביא עמו מארה"ק. הרבי נענה בחיוב. ולשם כך הכינו תערוכה מציוריו בבנין הצמוד ל770. ביום רביעי ו' כסלו הלך הרבי בלוויית מזכיריו לראות התערוכה. הרבי עיין בכל הציורים והעיר כו"כ הערות עליהם. כשניגש לציור בה מצוירים תפילין של הקב"ה ושל ישראל, ובתפילין של הקב"ה נכתב "ומי כעמך ישראל גו'"העיר הרבי: צריך להוסיף כאן "כ" [כישראל]. ישנם שני כתובים, אחד עם כ' ואחד בלא כ', ונוסח אדמו"ר הזקן עם כ'.
פירוש:  
ציור הנ"ל מיוסד על הגמ' ברכות (ו, א):
אמר רבי אבין בר רב אדא אמר רבי יצחק: מנין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין .. אמר ליה רב נחמן בר יצחק לרב חייא בר אבין: הני תפילין דמרי עלמא מה כתיב בהו? אמר ליה: ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ.
והנה בשמואל (ב ז, כג) כתיב וּמִי כְעַמְּךָ כְּיִשְׂרָאֵל גּוֹי אֶחָד בָּאָרֶץ גו'. ובדברי הימים (א יז, כא) כתיב: וּמִי כְּעַמְּךָ יִשְׂרָאֵל גּוֹי אֶחָד בָּאָרֶץ גו'. ובתפילת מנחה של שבת בסידורי בני אשכנז[2] הנוסח הוא אַתָּה אֶחָד וְשִׁמְךָ אֶחָד וּמִי כְּעַמְּךָ יִשְׂרָאֵל גּוֹי אֶחָד בָּאָרֶץ – בלי כ', כלשון הכתוב בדבה"י. אבל נוסח בעל התניא בסידורו הוא כל' הכתוב בשמואל  - כְּיִשְׂרָאֵל[3] והוא נוסח עדות המזרח.
וכוונת הרבי היתה דמאחר שהאדמו"ר הזקן קבע דבתפילת מנחה דשבת הנוסח הוא כל' הכתוב בשמואל - כְּיִשְׂרָאֵל, לכן בציור של תפילין דמרי עלמא יש לחסידי חב"ד לתפוס נוסח הרב בסידורו.
ומתחילה לא הבנתי, דמה השייכות של נוסח הפיוט "אתה אחד" בתפילה של מנחה דשבת להסוגיא בברכות אודות תפילין דמרי עלמא?
ועוד, שבכל הדפוסים ורוב כת"י הידועים[4] הנוסח בש"ס הוא וּמִי כְּעַמְּךָ יִשְׂרָאֵל. וכיון שהציור מיוסד על סוגיא זו לכאורה הנכון לתפוס לשון הש"ס כפי שעשה ר' ברוך הנ"ל.
וי"ל, דהנה בהמשך הש"ס שם איתא:
ומי משתבח קודשא בריך הוא בשבחייהו דישראל? - אין, דכתיב: את ה' האמרת היום (וכתיב) וה' האמירך היום (כי תבוא כו, יז-יח). אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל: אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם; אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, שנאמר: שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד. ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם, שנאמר: ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ.
ובאבודרהם מבואר דנוסח העמידה של מנחה דשבת אמנם קשור לסוגיא זו, אלה דבריו:
אתה אחד ושמך אחד. לפי שבשחרית של שבת ניתנה התורה והתפללנו ישמח משה שהוא מדבר במתן תורה תקנו לומר במנחה אתה אחד -
כלומר: כשם שאתה אחד ואין כמוך, כמו כן מי כעמך ישראל גוי אחד, שהם לבדם רצו לקבל תורתך ולא האומות[5].
והיינו דדרשינן בפרקא קמא דברכות (ו, א) וחגיגה (ג, א) את ה' האמרת היום וה' האמירך היום. אמר הקדוש ברוך הוא אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם וכו'.
ומאחר דנוסח "אתה אחד.." משתייך להמימרא המובא בש"ס בברכות בהמשך ובהקשר להמאמר אודות תפילין דמרי עלמא, מסתבר שנוסח העמידה מתאים לנוסח הש"ס, וא"כ לפי אדמו"ר הזקן נוסח הש"ס, הן בהמאמר אודות תפילין דמרי עלמא , והן בהמאמר הבא בהמשכו - "אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם.." – לכאורה צריך להיות: כְּיִשְׂרָאֵל[6].
ואמנם הקטע "את ה' האמרת היום.." מובא בחגיגה בשם רבי אלעזר בן עזרי', ושם הנוסח בכת"י מינכן[7] הוא כְּיִשְׂרָאֵל[8].
וחפשתי ג"כ ברוב דפוסים הקדומים של האבודרהם[9], ובכולם הנוסח - כְּיִשְׂרָאֵל[10]. 
עכ"פ מצאנו הסבר להערת הרבי לר' ברוך נחשון שיחי'. וכבר אמרו רבותינו (סוכה כא, ב): אפי' שיחת תלמידי חכמים צריכה לימוד שנאמר (תהלים א, ג) ועלהו לא יבול.
אגב, דבר מעניין מובא בס' "הרב" (נערך ע"י הרב נחום גרינוואלד, תשע"ה) ע' מז מספר "זכות אבות" ע"מ אבות מהרב מנחם נתן נטע אויערבאך (ירושלים, תרנד), והוא שמועה בשם אדמו"ר הזקן שהטעם שהעדיף נוסח כְּיִשְׂרָאֵל[11] הוא מפני שאסור לקרות בכתובים בשבת בשעת בית המדרש (גזירה משום ביטול בית המדרש שלא יהיה כל אחד יושב בביתו וקורא וימנע מבית המדרש - רמב"ם שבת כג, יט משבת קטז, ב). ולכן הביא הנוסח מספר שמואל (כְּיִשְׂרָאֵל), ולא הנוסח מדברי הימים (יִשְׂרָאֵל).
יחוס דברים אלה לאדה"ז רחוקה מכמה טעמים. אבל כפי אשר העיר הרנ"ג שם, ביאור זהה אבל ביחס לתפילה אחרת נמצא בשו"ת צפנת פענח דווינסק ח"ב ס"ה.
בסוף ברכת המזון בקטע מִגְדּוֹל | מַגְדִּיל יְשׁוּעוֹת מַלְכּוֹ כ' האבודרהם שיש לו מסורה מרבותיו דיש שינוי נוסח בין שבת לחול – דבחול אומרים מַגְדִּיל ובשבת מִגְדּוֹל. נוסח מִגְדּוֹל הוא (הקרי) בנביאים (שמואל ב כב, נא), ונוסח מַגְדִּיל בכתובים (תהלים פרק יח, נא). האבודהם נותן טעמים בדבר ודבריו מובאים במג"א סי' קפז ומשם לשו"ע הרב וכו'. וכן נתפשט בכל תפוצות ישראל[12].
והרוגצ'ובי כ' דטעמא שאין אומרים מַגְדִּיל בשבת הוא משום שאין קוראין בכתובים בשבת[13].
והנה האיסור לקרות בכתובים בשבת הוא רק בשעת בית המדרש כדאי' בשבת שם, ולפרש"י היינו קודם סעודת היום, וא"כ לא שייכא לברכת המזון או לתפילת מנחה.
אלא שדברי הצ"פ יתכנו לשי' הרמב"ם (שם פ"ל ה"י) שכנראה סובר דזמן בית המדרש היינו אחר הסעודה עד מנחה, ועד"ז בשיטה להר"ן שם[14].
אלא שדברי הצ"פ צ"ע מטעם אחר, כי בגמ' שם מובא הברייתא (מתוספתא שם פי"ג  ה"א): "אף על פי שאמרו כתבי הקדש אין קורין בהן - אבל שונין בהן ודורשין בהן, נצרך לפסוק - מביא ורואה בו", דהיינו שמותר לצטט פסוקים מכתובים מתוך דרשה וכיו"ב. וא"כ רחוק שנזהר המחבר של "מגדיל ישועות מלכו" שלא להכליל תיבות אחדות מכתובים מובלעות בתוך פיוט.


ציור מברוך נחשון שיחי' שנת תשע"ו
באתר
nachshonart.com

אכן הפי' המובא בספר "זכות אבות" הנ"ל בשייכות לתפילת "אתה אחד" של מנחה דשבת, הוא ודאי דלא כמאן. דלכל הראשונים זמן "בית המדרש" כלה קודם מנחה[15]. ואדרבה בגמ' שם מובא שבנהרדעא היו רגילים לקרא בבית המדרש פרשה בכתובים בזמן מנחה.

[1] יומן של הר' מיכאל אהרן זליגסון (הידוע בדייקנות) באתר  yomanim.com(משם נעתק בסו"ס שיחות קודש [החדש] חלק נ', תשס"ג – בלי ציון מקורו).
[2] כ"ה בסידור רס"ג ובנוסח הרמב"ם, וכ"ה מנהג בני אשכנז (מחזור ויטרי, רוקח, סידור פראג רע"ט).
[3] כ"ה בסידור רע"ג והוא כמנהג הספרדים. וכ"ה בסידור ספרד רפ"ד (הוא הסידור שהרח"ו בחר לקבוע עליו שינוי נוסחות האריז"ל), בנגיד ומצוה להר"י צמח (ירושלים תשכ"ה ע' קלב, ובהגהה בשמו בפע"ח שער השבת פכ"ג) ובסידור האר"י (ר' שבתי מראשקוב, ר' אשר). בבן איש חי (שנה ב פ' חיי שרה) כ' דכ"ה העיקר, וכ"ה להדיא בעצם כתי"ק של הרח"ו שער א דף קו, ב. (כל אלה המ"מ לקחתי מספר "תפילת חיים", מר' דניאל רימר, תשס"ד, ע' קצז הערה רב). וכ"ה בסי' אור הישר להר"מ פאפריש, וכן קבע הגאון בעל מנחת אלעזר בסידורו.
בסדור היעב"ץ (אשכול תשנ"ג) כתוב בפנים בלא כ', אבל בהפירוש עם כ' (ומציין לשמואל ב)?!
[4] כמובא בפרויקט פרידברג לשינויי נוסחאות בתלמוד הבבלי - 'הכי גרסינן' באתר jewishmanuscripts.org. [רק בכת"י אחד (קטע מהגניזה) הגירסא "כישראל"].
[5] קדמו בזה בפי' ר"י בר יקר. פי' אחר בשייכות תפילה זו לשבת בתוס' חגיגה ג,ב ע"פ מדרש "ג' מעידין זה על זה הקדוש ברוך הוא ישראל ושבת...". מובא גם בס' הפרדס לרש"י ע' שיד, בשבלי הלקט סקכ"ו, ובטור סרצ"ב.
[6] אין לנו ידיעות ברורות מתי נתקן הנוסח "אתה אחד.." ובזמן הגאונים עדיין לא נתפשט בכל תפוצות ישראל, כי הן רע"ג והן רס"ג הביאו די"א נוסח אחר ("הָנַח לנו.." – וברע"ג דהוא העיקר) ולא "אתה אחד". ובמבוא לבעל סידור עבודת הלב הנכלל בסדור "אוצר התפלות" כתב שנוסח כל תפילות שבת, ר"ח ומועדים נוסדו בימי חכמי המשנה והתלמוד זמן רב אחרי אנשי כנה"ג.
בס' יסודות התפילה לר' אליעזר לוי (ת"א תשי"ב) משאר שמימות עזרא עד זמן חז"ל התפללו י"ח בשבת עד שבטלו י"ב האמצעיות, כי בש"ס (ברכות כא, א) איתא "כי הוינן בי רבה בר אבוה, בען מיניה, הני בני בי רב דטעו ומדכרי דחול בשבת, מהו שיגמרו? ואמר לן: גומרין כל אותה ברכה", והטעם משום ד"גברא בר חיובא הוא, ורבנן הוא דלא אטרחוהו משום כבוד שבת*", משמע דמתחילה נתקן לברך י"ח כל ימות השנה כולל שבת ויו"ט, דאם לאו הכי למה הוא בר חיובא, מי חייב אותו? ובירושלמי (ברכות ד, ד, ופ"ה ה"ב) מצינו דרבי אמר "תמיה אני היאך בטלו חונן הדעת בשבת אם אין דיעה מניין תפילה", ולכן ס"ל להירושלמי דלענין ברכת חונן הדעת בודאי צריך לגומרו בשבת**. ואיך תמא רבי "האיך בטלו" אם מעולם לא תקנו אמירתו בשבת?
ואחר שבטלו י"ב האמצעות יסדו לומר שלש ראשונות ושלש אחרונות וקדושת השבת באמצע (משנה ר"ה ד, ה. תוספתא ברכות ג, יד). אבל נוסח ברכה האמצעית הי' שווה בכל ג' תפילות דשבת, ואולי התחיל רק מ"קדשינו במצותך" (ראה פסחים קיז, ב). ובזמן האמוראים או (יותר מסתבר בזמן) הגאונים נתחבר נוסחאות השונות הנוספות לכל אחת מתפילות של שבת קודם סיום ברכה האמצעית.
עכ"פ לא רחוק שהנוסח "אתה אחד" אמנם מיוסד על מאמרו של ראב"ע המובא בחגיגה.
ואפי' אי נימא שאין דברי רבי אלעזר בן עזריה מקורו של נוסח התפילה, מ"מ כיון שהיא מבטא אותו הרעיון, יש מקום לומר שאותו הסיבה שנבחר הנוסח כְּיִשְׂרָאֵל ע"י מחבר הנוסח "אתה אחד", כחה יפה גם ביחס לנוסח המימרא של ראב"ע.
*) בכמה ראשונים כתבו הטעם משום איסור שאילת צרכיו בשבת. ראה רמב"ם פאר הדור סק"ל. מחזור ויטרי סק"מ. ספר הפרדס לרש"י ע' שטז. שבה"ל סקכ"ח. (וראה בזה ב"קונטרס בקשות בשבת" להרב יעקב זאב פישר, תשס"ה, ע' מא איך להתאים שיטתם עם המפו' בש"ס דהוא משום דלא אטרחוהו משום כבוד שבת. ובביאור הגר"א סצ"ד סק"א דבאמת כ"ה לדעת החכמים בש"ס דילן ברכות לג, א בטעמא דאמרינן הבדלה בחונן הדעת. וראה גם "הסידור – מבנה ונוסח סידורו של.. בעל התניא", היכל מנחם תשס"ג, מאמרו של הרב גדלי' אבערלאנדער בענין בקשת צרכיו בשבת ע' שצז).
**) ברא"ש ברכות (פ"ג סי"ז) הביא מרבי אשר מלוניל דפסק כן להלכה דדוקא בברכת אתה חונן גומר הברכה, ותמא עליו דהוא נגד ש"ס דילן. וראה ב"ח סרס"ח ביאור שיטתו.
[7] וכן בעוד ב' כת"י: כתב-יד הספריה הבריטית 400, כתב-יד גטינגן 3 (כמובא בפרויקט פרידברג הנ"ל הערה 4).
[8] וכ"ה הנוסח במאמר זה המובא במדבר רבה נשא פי"ד (דפוס וילנא, וכ"ה במהדורת יבנה). אבל בילקוט (ואתחנן רמז תתכה, וישעי' רמזים תקו ותסז) הנוסח בלא כ'.
[9] דפו"ר אשבונה (ליסבון) ר"נ 1490, קונטשטינא רעג 1513, ויניציאה שכו 1556, אמשטרדם תפו 1726, פראג תקמד 1784.
בדפוס ווארשא תרלח 1878 הוא בלי כ'. וכ"ה במהדורה הנד' בירושלים תשכ"ג ע"י ר' שמואל קרויזר. בפרוייקט בר-אילן כותבים על מהדורה זו שיש בו "תיקונים רבים על-פי הדפוסים הראשונים וכתבי יד", ובשער הספר כתוב "מתוקנת ע"פ דפוס ראשון" אבל במבוא הספר כתב שהשתמש בדפוס ווילנא ובכת"י אחד (של הר"ש שרעבי) ולא הזכיר שום דפוס או כת"י אחר. עד"ז במהדורת אבן ישראל "השלם והמנוקד" ירושלים תשנ"ה – ג"כ בלי כ'. בשער מהדורה זו כתוב "מוגהת ומתוקנת עפ"י דפוסים ראשונים וכת"י נדירים" - אך לא טרח להודיענו באיזה דפוסים וכת"י השתמש. ה"דיוק" בשתי מהדורות האלו נראית בעליל. דאם כי בשתיהן מופיע התיבה הנידונית בלי כ', אעפ"כ ציינו לשמואל ב, ולא לדברי הימים.
[10]  וכן בדרשות הר"ן דרוש השביעי ד"ה והנה גרס בגמ' חגיגה כְּיִשְׂרָאֵל (כ"ה במהדורה המדויקת של מוסד הרב קוק תשס"ט, ע"פ ד' כת"י, דלא כבדפוסים הישנים).
[11] לכאורה אין בחירת לשון הכתוב בנביאים הקודמת לכתובים, הן בכתיבתו (ספר שמואל נכתב על ידו, ודברי הימים ע"י עזרא – ב"ב יד,ב - טו,א) והן בסידורו - צריכה הצדקה. לאידך, כיון שה"כ" של כְּיִשְׂרָאֵל הוא רק סגנונית, (מתאים לסגנון אותו הפרק "לעבדי לדוד" [פסוק ח], לעמי לישראל [פסוק י] – כדהעיר בפי' "דעת מקרא"), אולי בחר הפייטן נוסח המתאמת יותר לסגנון הפיוט.
[12] ידוע הצעת בעל ת"ת בספרו ברוך שאמר על הסידור (ע' רטו) שהדבר נשתלשל בטעות, דמתחילה הנוסח הי' מַגְדִּיל, ואחד רשם בכת"י על הצד (להודעה בעלמא) "בשב' מִגְדּוֹל", ור"ל דבשמואל ב' הנוסח הוא מִגְדּוֹל. והמעתק מכת"י ההוא טעה בכוונת הדברים, ופיענח "בשבת מִגְדּוֹל". ומשם נעתק מכת"י לכת"י עד שבא בדפוס. ולבד הקושי להניח שטעותו של מעתיק אחד יתפשט עד כדי שיתקבל בכל תפוצות ישראל - אשכנזים, ספדרים, פוסקים ומקובלים וכו' מבלי מערר - כבר העירו שחלוקת שמואל לב' ספרים (שנעשית ע"י הגמון נוצרי) כנראה לא הי' נפוץ בתפוצות ישראל עד כמאתיים שנה אחרי האבודרהם כאשר בשנת רפ"ו הוציא המדפיס דניאל בומברג את התנ"ך (מקראות גדולות, ויניציאה) עפ"י חלוקת הספרים והפרקים של הנוצרים. [ראה הנסמן בויקיפדי' ערך "חלוקת הפרקים בתנ"ך"].
[13] כרך זה של שו"ת צ"פ יצא לאור רק בשנת תש"א, לכן אין מקום להציע שהדברים ששמע הרב אוירבאך הנ"ל (והדפיסם בספרו בשנת תרנ"ד), מקורם מהרוגוצ'ובר אלא שנתחלף זהותו של בעל המימרא בין חסיד חב"ד (כי הצ"פ נמנה בין חסידי חב"ד, ושימש כמרא דאתרא לעדת חסידי חב"ד-קאפוסט בדווינסק), לבין אדמו"ר הזקן מיסד תורת ושלשלת חב"ד.
ולהעיר שמחבר ס' "זכות אבות" בהגהה שם כתב מעצמו ביאור זה לשינוי מַגְדִּיל | מִגְדּוֹל. ובספר מקור התפילות מאת הרב בנימין פרידמן (י"ל לראשונה ע"י המחבר במישקאלץ [הונגרי'] תרצ"ה, ושוב ע"י בן המחבר בבני ברק תשל"ג) מביא הדברים בשם אביו של רבי ישעיה פיק ברלין [רבי יהודה לייב המכונה ר' לייב מוכיח]. וממשיך להביא ביאור יפה משלו.
[14] וברבינו חננאל שם משמע דאין בזה זמן קבוע, ותלוי במציאות באותו מקום מתי לומדים בבית המדרש.
[15] בדוחק י"ל שמסדר נוסח "אתה אחד" אזיל בשי' ר' נחמי' המובא בברייתא שם שאין קורין בכתובים כל היום, וחולק על סתם משנה שנאסר רק משום "ביטול בית המדרש".

Tuesday, February 21, 2017

Dean of Historians of Jewish Philosophy: Necrology for Professor Arthur Hyman (1921-2017)

Dean of Historians of Jewish Philosophy:
Necrology for Professor Arthur Hyman (1921-2017).
By Warren Zev Harvey

Warren Zev Harvey is Professor Emeritus in the Department of Jewish Thought at the Hebrew University of Jerusalem where he has taught since 1977. He studied philosophy at Columbia University, writing his PhD dissertation under Arthur Hyman. He has written prolifically on medieval and modern Jewish philosophers, e.g. Maimonides, Crescas, and Spinoza. Among his publications is Physics and Metaphysics in Hasdai Crescas (1998). He is an EMET Prize laureate in the Humanities (2009).

This is his first contribution to the Seforim Blog.


Arthur Hyman, 1921-2017

 

Photo courtesy of Yeshiva University

Arthur (Aharon) Hyman was born on April 10, 1921 (2 Nisan 5681), in Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg, Germany, the son of Isaac and Rosa (Weil) Hyman. In 1935, at the age of 14, three years before Kristallnacht, he immigrated with his family to the United States. He pursued undergraduate studies at St. John’s College, Annapolis, which had recently adopted its Great Books curriculum (B.A., 1944). He did graduate studies at Harvard University, studying there under the renowned historian of Jewish philosophy, Harry Austryn Wolfson (M.A., 1947; Ph.D., 1953). He concurrently studied rabbinics at the Jewish Theological Seminary under the preeminent Talmudist, Saul Lieberman (ordination and M.H.L., 1955). He taught at the Jewish Theological Seminary (1950-1955), Dropsie College (1955-1961), and Columbia University (1956-1991). His main academic affiliation, however, was with Yeshiva University, where he taught from 1961 until last year, was Distinguished Service Professor of Philosophy, and Dean of the Bernard Revel Graduate School of Jewish Studies (1992-2008). He also held visiting positions at Yale University, the University of California at San Diego, the Catholic University of America, the Hebrew University of Jerusalem, and Bar-Ilan University. I had the privilege of studying with him at Columbia University in the 1960s and early 1970s, and wrote my dissertation under his wise supervision. Among Hyman’s other doctoral students are David Geffen and Charles Manekin (at Columbia University), and Basil Herring and Shira Weiss (at Yeshiva University). Hyman received wide recognition for his scholarly accomplishments. He was granted honorary doctorates by the Jewish Theological Seminary (1987) and Hebrew Union College (1994). He served as president of both the Société Internationale pour l'Étude de la Philosophie Médiévale (1978-1980) and the American Academy for Jewish Research (1992-1996). He was married to Ruth Link-Salinger from 1951 until her death in 1998, and they had three sons: Jeremy Saul, Michael Samuel, and Joseph Isaiah. From 2000 until his death he was married to Batya Kahane. He died in New York City on February 8, 2017 (12 Shevat 5777).

Hyman was a scholar’s scholar. He was an outstanding historian of philosophy, thoroughly at home reading recondite philosophical texts in Greek, Latin, Hebrew, Arabic, German, French, or English. He masterfully taught classical, medieval, and modern philosophy. However, his great love and the main focus of his research was medieval Jewish philosophy. He is the author of more than fifty scholarly studies on diverse philosophical subjects. He was the editor, together with James J. Walsh, of the popular anthology of medieval philosophy, Philosophy in the Middle Ages: The Christian, Islamic, and Jewish Traditions (1967), a volume that did much to shape the study of medieval philosophy over the past four decades (a revised third edition appeared in 2010 with the collaboration of Thomas Williams). He edited and annotated the medieval Hebrew translation of Averroes’ Arabic treatise On the Substance of the Orbs (1986). He founded and edited the scholarly journal Maimonidean Studies (1989-), which became an important venue for interdisciplinary research on the Great Eagle. His book Eschatological Themes in Medieval Jewish Philosophy (2002) was his Aquinas Lecture, delivered at Marquette University. In addition, he wrote pioneering studies on Averroes, Maimonides, Spinoza, and other philosophers.

Hyman was staunchly committed to the teaching of Jewish philosophy as philosophy. He was not interested in appropriating it as a means to foster Jewish identity or religiosity. Similarly, he was not enamored of academic approaches that put too much emphasis on “esotericism” or “the art of writing,” which, in his view, served to distract one from the hard nitty-gritty work of analyzing the philosophic arguments. Medieval philosophy, he argued, is an integral part of the history of philosophy, and Jewish philosophy is an integral part of medieval philosophy. Thus, medieval Jewish philosophy should be taught in departments of philosophy. Hyman, in practice, did teach medieval Jewish philosophy in philosophy departments at Yeshiva University, Columbia University, and elsewhere. He also believed that modern Jewish philosophy should be taught in philosophy departments, but was less unequivocal about it. He thought that it is difficult to discern a “continuous tradition” of modern Jewish philosophy, and elusive to define the philosophic problems and methods common to it. He often noted that in most universities modern Jewish philosophy is not taught in philosophy departments, but in departments of Jewish studies or religion.

Hyman and Walsh’s Philosophy in the Middle Ages presents medieval philosophy as a tradition common to Jews, Christians, and Muslims. Of 769 pages (in the 2nd edition), 114 are devoted to Jewish philosophers (Saadiah, Ibn Gabirol, Maimonides, Gersonides, and Hasdai Crescas), 134 pages to Muslims, and the remainder to Christians. As a general textbook in medieval philosophy that included philosophers from all three Abrahamic religions, Philosophy in the Middle Ages was downright revolutionary.

In his essay “Medieval Jewish Philosophy as Philosophy, as Exegesis, and as Polemic,” published in 1998 (Miscellanea Mediaevalia 26, pp. 245-256), Hyman observed that medieval Jewish philosophy was originally of interest to historians of philosophy only as “a kind of footnote to medieval Christian philosophy.” This situation, he continued, began to change in the 1930s with the work of scholars like Julius Guttmann, Leo Strauss, and Harry Austryn Wolfson, and later Alexander Altmann, Shlomo Pines, and Georges Vajda. Owing to their pioneering work, he concluded, “Jewish philosophy…has taken its rightful place as an integral part of the history of Western philosophy” and “[i]n universities in the United States it is now [in 1998] taught regularly in courses on medieval philosophy.” Hyman, always modest, did not add that the anthology he edited with Walsh, Philosophy in the Middle Ages, was in no small measure responsible for enabling Jewish and Islamic philosophy to enter the curricula of courses in medieval philosophy in universities throughout North America. Hyman was mild-mannered and courteous in his personal relations, but as a scholar he was a revolutionary who helped redefine the academic field of medieval philosophy.

Writing on “The Task of Jewish Philosophy” in 1962 (Judaism 11, pp. 199-205), Hyman bemoaned the alienation in the modern world: “though the means for communication have increased immensely, communication itself has all but become impossible.” He argued that the cause of this alienation was the loss of Reason. Jewish philosophy, he urged, has a role to play in “the rediscovery of Reason.” He defined its task as “the application of Reason to the interpretation of our Biblical and Rabbinic traditions.”

More than three decades later, in a 1994 essay, “What is Jewish Philosophy?” (Jewish Studies 34, pp. 9-12), Hyman sought to clarify who is a Jewish philosopher. “One minimal condition for being considered a Jewish philosopher,” he suggested, “is that a given thinker (a) must have some account of Judaism, be it religious or secular; and (b) must have some existential commitment to this account.” Given his requirement of “existential commitment,” he unhesitatingly excluded Spinoza, Marx, and Freud. A second condition for being considered a Jewish philosopher, according to him, is simply that a given thinker must be a philosopher; that is, his or her account of Judaism must be interpreted “by means of philosophic concepts and arguments rather than in aggadic, mystic, literary, or some other fashion.”

The notion of “existential commitment” provides a key that enables Hyman to distinguish the historian of Jewish philosophy from the Jewish philosopher, that is, the scholar from the thinker or practitioner. The Jewish philosopher has an existential commitment to a particular account of Judaism, while the historian of Jewish philosophy must analyze the various accounts of different Jewish philosophers, without preferring one account over another. The historian qua historian remains uncommitted existentially, that is, he or she remains impartial and objective. “It should be clear,” Hyman concludes, “that for the historian of Jewish philosophy there is not one, but a variety of Jewish philosophies.”

Although Hyman excluded Spinoza from the category of Jewish philosophers, he wrote two of the most important studies on his debt to medieval Jewish philosophy, namely, his “Spinoza’s Dogmas of Universal Faith in the Light of their Medieval Jewish Backgrounds” (1963) and his “Spinoza on Possibility and Contingency” (1998). In these essays, he showed how critical arguments in Spinoza’s Theologico-Political Treatise and Ethics reflected arguments found in the Jewish and Muslim medieval philosophers, particularly Maimonides. In uncovering Spinoza’s covert debt to medieval philosophy, Hyman continued the line of research of his mentor, Wolfson. Hyman’s Spinoza was formatively influenced by Maimonides and other Jewish philosophers in his ethics, politics, and metaphysics, but he nonetheless was not a “Jewish philosopher” because he lacked an existential commitment to some account Judaism, whether religious or secular. Hyman’s insistence on an existential commitment is crucial. For a philosopher, according to him, to be considered a Jewish philosopher, it was not sufficient for him or her to be ethnically or culturally Jewish, or even to be well-educated in Jewish law and lore. An existential commitment was required.

In the introduction to the Jewish Philosophy section of Philosophy in the Middle Ages, Hyman gave a simple definition of medieval Jewish philosophy. “Medieval Jewish philosophy,” he wrote, “may be described as the explication of Jewish beliefs and practices by means of philosophical concepts and norms.” It is an explication, not a defense or apology. One might say that, according to Hyman, Jewish philosophy is a philosophic explication of a Jew’s existential commitment.

The medieval Jewish philosopher who stands in the center of Hyman’s research is Maimonides. He wrote important technical studies on Maimonides’ psychology, epistemology, ethics, and metaphysics. He always emphasized the difficulties involved in understanding Maimonides. As he put it felicitously in his 1976 essay, “Interpreting Maimonides”: “[The] Guide of the Perplexed is a difficult and enigmatic work which many times perplexed the very reader it was supposed to guide” (Gesher 5, pp. 46-59). The only way to understand Maimonides, he insisted, is by carefully analyzing his philosophic arguments, and comparing them with those of the philosophers who influenced him, e.g., Aristotle, Alfarabi, Avicenna, and Algazali. In Philosophy in the Middle Ages, he describes the purpose of the Guide of the Perplexed: “The proper subject of the Guide may…be said to be the philosophical exegesis of the Law.” Hyman quotes Maimonides’ statement that the goal of the book is to expound “the science of the Law in its true sense.” In other words, the purpose of the Guide is to give a philosophic account of Judaism. “Maimonides,” writes Hyman, “investigated how the Aristotelian teachings can be related to the beliefs and practices of Jewish tradition.” He sought, if you will, to explicate philosophically his existential commitments as a Jew.

Perhaps Hyman’s most well-known essay on Maimonides is his 1967 exposition of “Maimonides’ Thirteen Principles” (in A. Altmann, ed., Jewish Medieval and Renaissance Studies, pp. 119-144). Presuming the unity of Maimonides’ thought, Hyman shows that the famous passage on the “Thirteen Principles” in his early Commentary on the Mishnah coheres well with his later discussions in his Book of the Commandments, Mishneh Torah, Guide of the Perplexed, and Letter on Resurrection. He rejects the view that the Thirteen Principles were intended as a polemic against Christianity and Islam, and also rejects the view that they were intended only for the non-philosophic masses. He argues for a “metaphysical” interpretation according to which the Thirteen Principles are intended to foster true knowledge among all Israelites, thus making immortality of the soul possible for them all, as it is written in the Mishnah, “All Israel has a place in the world-to-come” (Sanhedrin 10:1).

A word should be said here about Hyman’s excellent edition of the Hebrew translation of On the Substance of the Orbs, written by Averroes, the great 12th-century Muslim philosopher who was Maimonides’ fellow Cordovan and elder contemporary. Averroes’ book contains profound speculative investigations into the nature and matter of the heavens. It is lost in the original Arabic, but was extremely popular in the Middle Ages and the Renaissance in its Hebrew and Latin translations, and several important commentaries were written on it by Jewish and Christian philosophers. Hyman offers a critical annotated edition of the anonymous medieval Hebrew translation accompanied by his own new English translation. His lucid English translation is based on the Hebrew translation but also uses the Latin translation. His erudite and instructive notes clarify the meaning of the text, and discuss the development of technical philosophic terms from Greek and Arabic to Hebrew and Latin.

In his eulogy for his revered teacher, Harry Austryn Wolfson, printed in the Jewish Book Annual 5736 (1975-1976), Hyman wrote as follows: “[He] showed himself the master of analysis who could bring to bear the whole range of the history of philosophy on his investigations. This scholarly erudition was combined with clarity of thought felicity of style, and conciseness of expression.” I think it would not be amiss if I now conclude my remarks by applying these very same words to Professor Arthur Hyman, my own revered teacher.

Yehi zikhro barukh

Thursday, February 09, 2017

The Rabbi, the Rebbe, and the Messiah

The Rabbi, the Rebbe, and the Messiah
By Brian Schwartz

If someone were to ask you of an instance where a rabbi was declared the messiah by his followers, the first example that would probably come to mind is the last Lubavitcher Rebbe, R’ Menachem Mendel Schneersohn, who to this very day many of his chasidim regard as the Messiah, despite his death.  Many people would struggle to point to any other similar times in history, besides for the Shabbethai Tzvi affair and his various successors[1], where someone was thought of as the Jewish Messiah. However, throughout the past few hundred years, there have been a handful of rabbis who have been explicitly or implicitly declared the messiah, suggested it, or have been accused of suggesting it. 

Messiahship was a chasidic and mystical phenomenon, with chasidic rebbes; R’ Yisrael Ba’al Shem Tov[2], R’ David of Tulna[3], R’ Yisrael of Ruzhin[4], R’ Nachman of Breslov[5], R’ Yitzchak Isaac Safrin of Komarna[6], R’ David Moshe of Chortkov[7], and mystics; R’ Chaim Vital[8], R’ Chaim ibn Attar[9], R’ Moshe Chaim Luzzato[10], Shukar Kuchayil I[11], and Shukar Kuchayil II[12], and more recently Yisrael Dov Odesser[13], all being labeled one way or another as the Messiah[14].  Despite the characterization of these individuals as the Messiah, most lived on without any scandal associated with the eschatological attribution.  There is one instance however, which unfortunately did cause a great uproar.  I refer to you the case of R’ Menachem Mendel Hagar, the scion of the Vizhnitz chasidic dynasty, and the Transylvanian town of Borşa.

Borşa was a mountain village located in Northern Transylvania, in the Maramureș region of Romania.  In 1830 it had a Jewish population of 250, rising to 1,432 in 1890.  Most of the people in Borşa were chasidim of the Kosov-Vizhnitz dynasty.  In 1855, R’ Yaakov Tzvi Waldman, a chasid himself, though an adherent of R’ Chaim Halberstam of Sanz, was chosen as rabbi of Borşa.  Considered a great talmid chacham by his peers[15], Rabbi Waldman was defrocked by his own kehillah because of his harsh words towards the Vizhnitz Chasidim of his town.  The story behind this is relayed by R’ Avraham Yehuda Schwartz, author of the Sh”ut Kol Aryeh, in two letters he sent; one to the townspeople of Borşa, and one to R’ Menachem Mendel Hagar, the Rebbe of Vizhnitz.  In the letters, he mourns over the great bizuy talmid chacham that transpired because of the people of the town removing Waldman from his position as rabbi, replacing him with a boor, and threatening anyone who still considered him rabbi with excommunication.  

What caused all this to transpire?  In the year 1870, the Chasidim of Borşa decided that since the gematria of “Menachem” (the Vizhnitzer rebbe’s name) is equivalent to that of “Tzemach” (a term used by the prophets to refer to the messiah, see Zachariah 6:12, and Midrash Eicha Rabbah 1:57), Menachem Mendel Hagar, the Rebbe of Vizhnitz must be the messiah.  Reacting to this, Waldman said, “כי אמונה כזאת ועבודת האנשים המאמינים בה זרה.”

Here are the two letters printed in the Toldos Kol Aryeh, and if you look at the footnote to the letter to Borşa on p.147, you’ll notice that it says that it was first printed in the beginning of Shu”t Vayitzbor Yosef:

The Vayitzbor Yosef was written by R’ Yosef Schwartz[16], the grandson of R’ Avraham Yehuda Schwartz.  The copy I initially had, was the second edition printed by R’ Yosef’s nephew in Brooklyn in 1987[17].  Here is the title page:


  
However, a thorough search for the letter through the entire work came up with nothing.  It seems to have vanished.  After an exhaustive hunt, I was finally able to procure a first edition of the Vayitzbor Yosef, and upon examination, I was able to realize the full extent of how doctored the second edition is.  In the second edition, there are approbations added from R’ Yosef Schwartz’s other work Ginzei Yosef, and the index is in the back of the sefer, unlike the first edition where they were printed in the front, right after the hakdamah and before the pesicha.  These changes are quite innocuous.  However, in the second edition, a picture of the original title page is presented with a glaring omission.

Here is how it is presented:


And here is it in actuality:


Notice anything different?  That’s right, on the original title page, there is mention of a separate part of the sefer, “Naftali Savah Ratzon” which is supposed to be a collection of things that the author heard from his father R’ Naftali Schwartz.  If you guessed that the second edition is devoid of this section in its entirety, you would also be correct.  Here is a picture of the beginning of that missing section, which also happens to be printed in the back of the New York edition of Toldos Kol Aryeh:


Having gone through the Naftali Savah Ratzon, I couldn’t find any objectionable material that would have motivated the publishers from removing it.  So what was their motivation?  Remember the missing letter from R’ Avraham Yehuda Schwartz, the Kol Aryeh?  Well, in the first edition, there is another small section right after the pesicha, called “Hashmatah V’hosafa L’kunteres Naftali Savah Ratzon.”

Here is how the second edition appears:


And here is how it’s supposed to look like:


This section is four pages long, and in it can be found the censored letter from R’ Schwartz to the people of Borşa.  It would seem that this sensitive letter was behind the publisher’s motivation to totally remove any mention of the Naftali Savah Ratzon, since it was officially part of it as a hashmatah.  So not only was an important document lifted from the sefer, a whole section became a casualty along with it.  Why the publishers couldn’t just take the letter out and keep the rest of the Naftali Savah Ratzon, I’m not sure.  I guess they wanted as “clean” of a job as possible.

I must point out how Leopold Greenwald, Yaakov Tzvi Abraham, Dr. Yehuda Speigel, and Gedaliah Stein explain the rationale of the people of Borşa’s belief that Menachem Mendel Hagar was the Messiah, and how their explanation is mistaken.  Greenwald[18], Abraham[19], Speigal[20], and Stein both suggest how the belief was formulated as a reaction to Hagar’s sefer, Tzemach Tzadik.  In his work Zichron Borsa[21], Stein explains that since Hagar gave no explanation to the title of his sefer, which was perplexing since it did not have Hagar’s name within its title as do other sefarim, such as “Kedushas Levi” by R’ Levi Yitzchak of Berditchev, or “Ahavas Yonasan” by R’ Yonasan Eibeshutz, his chasidim saw in it an esoteric meaning.  As the gematria of “Tzemach,” which is used to refer the Messiah in Zachariah 6:12, is equivalent to “Menachem,” and likewise the gematria of “Tzaddik,” which is also used in Zachariah 9:9 to refer to the Messiah, is equivalent to “Mendel,” this must mean that their rebbe, R’ Menachem Mendel Hagar is indeed the Messiah! 

This explanation is simply untrue.  In no way, could the work Tzemach Tzadik have had any influence on what happened in Borşa in 1870, when it was only published for the first time in 1885.  As for the reason why it was called Tzemach Tzadik, Hagar’s son Baruch, explains in the preface to the work that he simply named it because the gematria is equivalent to Menachem Mendel.  It is also untenable to argue that a manuscript, or knowledge of one with the title Tzemach Tzadik, was floating around at the time of the dispute, because  R’ Baruch Hagar writes in the preface that the material for the work was only written a few years before his father’s passing in 1885.  Consequentially, we must take the letters of the Kol Aryeh for their simple meaning, that the people themselves came up with the gematria of tzemach and its link to the Messiah and the Vizhnitz Rebbe.

Many leading rabbis of the time came to R’ Waldman’s defense, including; R’ Moshe Schick[22], R’ Chaim Sofer of Munkatch[23], R’ Chaim Halberstam of Sanz[24], R’ Yosef Shaul Nathansohn[25], and the previously mentioned R’ Avraham Yehuda Schwartz. It seems that the only rabbi that came to the defense of the Vizhnitz Chasidim, was R’ Yehuda Modern[26].  What happened next isn’t very clear, but it seems that a tribunal was held by Schwartz to settle things[27], and Waldman was reinstituted as rabbi of Borşa.  Waldman died in Vienna in 1883.

As a side note, take a look at the last page of the letter of R’ Schwartz, printed in the first edition of the Vayitzbor Yosef, on the very bottom:


That is a stamp referring to the responsum of R’ Moshe Schick to Borşa!  I don’t know if this appears in every first edition copy, or if some private owner went to the trouble to specially stamp this, but it would be interesting to find out!
[1] Mordechai Mochiach of Eisenstaedt, Baruchia Russo, Jacob Querido, Abraham Cordozo, Yehuda Leib Prossnitz, and Jacob Frank
[2] See Ba’al Shem Tov Al Hatorah (Jerusalem 1998) in the Hakdamah #23 in the name of Nachum from Chernobyl, though this is seemingly a contradiction to the Iggeres Hakodesh of the Ba’al Shem Tov where he writes that he spoke with the Messiah.
[3] See Aharon Wertheim, Halachos V’halichos B’Chasidus (Mossad Harav Kook, 2002), pp. 20-21 fn. 52
[4] See David Assaf, The Regal Way (Stanford University Press, 2002), pp. 257-261
[5] See Yehuda Leibes, Studies in Jewish Myth and Jewish Messianism (State University of New York Press, 1993) p. 115
[6] See the hakdamah to Chumash Heichal Bracha (Lemberg 1864), "וגם דודי מורי החסיד השלם הצדיק אא"ק מוהר"ר משה הוא קרא אותי בפעם הראשון בשם מורה מורנו בפ' בהר וקרא לפני או דודו יגאלנו ואמר עשיתי אותך גואל ואמר זה באנפין נהרין.".  See Heichal Bracha on Leviticus 25:49 where he says that the verse is referring to Mashiach ben Yosef.  See also Megilas Starim (Jerusalem 1944) where he says he was born in the year משיח בן יוסף,  here.
[7] See Nochum Brandwein, Imrei Tov (1891) p.29a where he writes, "כמו ששמעתי מפי מרן הק' והטהור איש צדיק תמים שמו נאה לו מוהר"ר דוד משה שליט"א. וזאת ידוע כי "משה" עולה :"אלקים אחרים", כי בכוחו נמתק אלקים אחרים , "משה דוד" עולה: "שטן",כי בכוחו להמתיק את השטן מישראל, ואז נמשך גאולה לישראל, כי: "משיח" עם הכולל עולה: "משה דוד", ואז יקויים "ועינינו תראינה מלכותך" ע"י דוד משיח צדקך .  here.
[8] See Chaim Vital, Sefer Hachizyonos (Jerusalem, 2001) pp. 8, 17-18
[9] See Ohr Hachaim, Deuteronomy 15:7 at the end, here.
[10] See Isaiah Tishby, Messianic Mysticism (Littman Library, 2014) pp. 196-199
[11] See Yaakov Sapir, Iggeres Teiman Hasheni (Mainz, 1873)  here and Amram ibn Yachya Kerach, Sa’aras Teiman  (Jerusalem. 1954) pp.36-39 here.
[12] See ibid.
[14]  Though R’ Shalom Shachna of Lublin allegedly wrote on his gemara about the debate in Sanhedrin 98b over the name of the Messiah, "אני אומר שכנא שמו שנאמר לשכנו תדרשו", referring to Deuteronomy 12:5, See Reuven Margolyos, Margolyos Hayam, Sanhedrin 98b #14, it was probably from a disciple in jest.  See Asher Ziv, Rabbeinu Shalom Shachna Milublin, Hadarom No.57, p.119.
[15] His two volume halachic work, Shu”t Tzvi V’Chamid, was printed from a manuscript in 2008.
[16] Here is a picture of R’ Schwartz with his wife:[17] Unfortunately, hebrewbooks.org doesn’t yet have the sefer online. You can still look at the first forty pages for free on Otzar Ha-Hochma online with this link, here, even if you don't have a subscription.
[18] Matzevat Kodesh (New York 1951) p.24 fn.57 here,  L’toldos Hareformatzian Hadatis B’Germania U’bungaria p.20 fn.40 here.
[19] L’koros Hayahadus B’trasylvania (New York) p.84
[20] Toldos Yisrael V’hispatchus Hachasidus B’Rusia H’Karpatis p.32
[21] (Kiryas Motzken, 1984) part 2 pp.68-71
[22] Shu”t Maharam Schick, Yoreh Deah #219,  here.  The published teshuva is written to an anonymous kehillah, though it is attributed to the town of Borşa.
[23] Toldos Sofrim (London, 1962) pp.37-38, here.  From Sofer’s letter we see how this was also part of the greater dispute between the Sanz and Sadigura chasidim, on this see David Assaf, Heitzitz V’Nifga Ch.19.
[24] Measef Ha’be-er year 7 p.42,  here.  I was very pleased when I first saw this letter. In it, Halberstamm argues that even an evil person that learns torah, his torah isn’t נמאסת, how more so then to a righteous person.  He brings a proof from the famous gemara in Chagiga 15b where a fire came down from heaven in front of Yehuda Hanasi to defend Elisha ben Avuya from disparagement.  I always made the same argument to fanatics who would say disparaging remarks about R’ Joseph B. Soloveitchik.
[25] Shu”t Shoel U’Meishiv Sheviah #16, also in Kerem Shlomo Tamuz 5743
[26] Tzfunos no.10 Teves 5751 p.118, here.
[27] See Toldos Kol Aryeh p.79 #122, here.

Print post

You might also like

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...