Sunday, October 05, 2014

New Seforim and Books 2014 (Part Two)

New Seforim and Books 2014 (part two)
By: Eliezer Brodt

Although the world has been shifting more and more to e-books, seforim and Jewish books are still being printed in full force in the Jewish world. What follows is a list of new seforim and books I have seen around in the past few months. Some of the titles are brand new others are a bit older. I am well aware that there are new works worth mentioning that are not included.  Due to lack of time I cannot keep track of every book of importance nor comment properly on each and every work. I just try to keep the list interesting. For some of the works listed I am able to provide a Table of Contents or a sample feel free to email me at eliezerbrodt@gmail.com. I hope you enjoy!

1.      הלכות פסוקות מן הגניזה [מהדיר: יהונתן עץ חיים], מוסד רב קוק, רמח עמודים
2.      סדר רב עמרם גאון, תפילת שבת, מכון ירושלים
3.      הרוקח הגדול על פי דפו"ר וכ"י, הערות ברכת שמעון וציונים וביאורים, תרצב עמודים; מעשה רוקח, שערי טריפות, יורה חטאים, דרשה לפסח, הגהות שמן רוקח, מכון זכרון אהרן
4.      תשובות רבינו אלעזר מוורמייזא ה'רוקח' מכ"י [מהדיר: ר' יעקב ישראל סטל],  רח עמודים [ראה כאן]
5.      דרשות לימי התשובה, מבית מדרשם של חסידי אשכנז [מהדיר: ר' יעקב ישראל סטל], סה עמודים
6.      רבינו ירוחם השלם, כרך א, חלק אדם, נתיבים א-יב, על פי כ"י
7.      לוית חן לר' לוי בן אברהם, סתרי האמונה, שער ההגדה [מהדיר: חיים קרייסל], 465 עמודים, אוניברסיטת בן גוריון הנגב [ניתן לקבל תוכן]
8.      צדה לדרך עם צידה ברך, מאמר ראשון [על פי כ"י], תקמח עמודים
9.      ספר הפרנס השלם [על פי כ"י], עם ביאור של ר' משה בצלאל לוריא [נדפס לראשונה מכ"י], שצ עמודים, מכון ירושלים
10.  ר' אביגדור הצרפתי על התורה [מבעלי התוס'], מהדיר: ר' יצחק הערשקאוויטש, [ב' חלקים] [מהדורה שניה]
11.  שו"ת מהר"ם מרוטנבורג, ב' חלקים [כולל דפוס פראג, קרימונה, לבוב, ברלין] מכון ירושלים
12.  ששה ספרים נפתחים: א. פירוש עשר ספירות לרבינו עזריאל. ב. ספר דרך אמונה לרבינו מאיר בן גבאי. ג. ספר שומר אמונים לרבינו יוסף אירגאס. ד. ספר מלחמת משה להרמח"ל. ה. ספר שם עולם לר' יהונתן אייבשיץ. ו. ספר מאמר יהונתן לרבינו יהונתן אייבשיץ [ניתן לקבל מחאה שהתפרסמה כנגד מהדורה זו]
13.  מגילת רות עם פי' רבי יצחק בן ערמאה, ר' יוסף בן יחיא, רבי יוסף יעב"ץ ורבי יוסף טיטצאק [על פי דפוסים ראשונים וכ"י, מהדיר: ר' שמחה חסידה], פז עמודים
14.  גאוני פדוואה: ב' חלקים כולל : שו"ת מהר"י מינץ, סדר הגט למהר"י מינץ \ שו"ת מהר"ם פדוואה \ שו"ת מהרשי"ק קצנאילנבוגן \ שו"ת נחלת יעקב [ר' יעקב היילפרין] \ אוסף ספרי פולמוס המקוה בריווג'ו: פסקים שפסקו \ משיבת מלחמות \ מקוה ישראל \ פלגי מים \ בשם ה', מכון זכרון אהרן
15.  סידור קמחא דאבישונא, פירוש מה"ר יוחנן טרויש, מתוך מחזור בני רומא בולוניא שנת ש והוספות מכון אוצרנו בעריכת ר' יצחק סץ דוד יצחקי ועוד 854 עמודים [יש להעיר שמדובר בליקוט מתוך הספר, ולא הספר כולו]
16.  שולחן ערוך אורח חיים חלק ז, סי' תצה-תקפ [כרך אחרון מאו"ח], מכון ירושלים
17.  ספר ההקדמה, הקדמת רבינו המבי"ט לספרו קרית ספר עם ביאור דרך הקדים, צו עמודים
18.  מנוחה שלמה, ליקט הלכות והליכות מהרש"ל על סדר ערב שבת קודש והדלקת נרות [מהדיר: ר' יוסף מרדכי דובאוויק], כז עמודים
19.  ר' שמואל אבן סיד, נר השם, מתוך כ"י, פעל בשנת ש"ע במצרים, האוצר, תרלו עמודים
20.  ר' אליקום געץ, שו"ת אבן השוהם \ רדפוני בתפוחים ביאור מאמרי רבב"ח, מכון זכרון אהרן
21.  שו"ת חינוך בית יהודא \ ראשית ביכורים \ ויכוח יוסף והשבטים \ ביאור מזמור פ"ג, מכון זכרון אהרן
22.  סדר אמירת קרבן פסח ע"פ הגר"א, סדר המסעות ע"פ הגר"א, מכון הגר"א, ע+ס עמודים
23.  ר' פרץ מגיד מישרים ד"ק בראד, בית פרץ עם הוספות מכתב יד, כולל ק' שבח ותהלה לארץ ישראל [מצוין], תמ עומדים + קמט עמודים מפתחות
24.  ספרי ר' יעקב חגיז, קרבן מנחה \ זכרון לבני ישראל \ אורח מישור \ פתיל תכלת [פי' לאזהרות ר"ש אבן גבירול], מכון זכרון אהרן
25.  ר' אלעזר פלעקלס, חזון למועד \ עולת חודש ראשון על חדשי אלול ותשרי, מכון נצח יעקב, תלז עמודים
26.  ר' יעקב מקידאן, ויכוחא רבה, בין החסיד להמתנגד, פולמוס על דרכה של החסידות, חסידים אנו במה, 310 עמודים
27.                          מנחת חינוך, בשולי המנחה, מכון ירושלים, ג' מ' קטו-ריא, תקיב עמודים
28.                          ר' ידידיה גאטליב פישער [מתלמידי החת"ס], ידיד השם, חידושי סוגיות תשובות ומאמרים מכתבים ופרקי חייו, וחיבור 'זכרו תורת משה' כנגד דרכי המשנה לר' זכריה פרנקל, תעה עמודים
29.                          שו"ת זכר יהוסף, ר' יוסף זכריה שטרן - אורח חיים, ב' חלקים עם הוספות, מכון ירושלים
30.  ר' יחיאל אייזענשטאט, שו"ת כנפי שחר [נדפס לראשונה תרצ"ה] [תשע"ג], תיג עמודים
31.  ר' מאיר אריק, מנחת פתים, אבה"ע-חו"מ, תא עמודים
32.  ר' יוסף ענגיל, אתון דאורייתא, עם פי' עסק אתוותא, יוסף אומץ, תלז+רלו עמודים +מפתחות
33.  נאום טהרת המשפחה, מאת ר' אברהם דובער כהנא שפירא, בעל ה'דבר אברהם', 130 עמודים
34.  ר' אברהם חיים נאה, קצות השלחן, הערות למעשה, הערות לפי סדר כל ימות השנה, תפט עמודים
35.  ר' אברהם שטערן הי"ד, שלחן אש, על שו"ע או"ח, סי' א-שכד, תקד עמודים
36.  שולחן שלמה, הלכות שביעית, אסופת פסיק דינים מרבינו שלמה זמן אויערבאך, תיז עמודים
37.  ר' חיים גולדשטיין, שפע קודש, אוצר של פסקים של בעל ה'דברי יציב', על עניני קריאת השם ודיני ומנהגי מעוברת ויולדת [תשע"ג], תכב עמודים
38.  ר' עקיבא שטיינמן, מגן המלך, על ביאורו של בעל החות יאיר על הרמב"ם, בענין הלכה למשה מסיני, קסו עמודים
39.  ספר מורה נבוכים עם פירוש חשב האפד, ר' אליעזר פאל, תשל עמודים
40.  ר' יואל קלופט, דעת יואל חלק המאמרים, קמו עמודים
41.  ר' מאיר מאזוז, ספר אסף המזכיר, קונטרס המערכות, תקנב עמודים
42.  ר' יששכר הופמן, ספר הקשת בהלכה, קלב עמודים
43.  ר' צוריאל אוחיון, עובדין דחול, הלכות עובדין דחול בשבת וביום טוב, תרכח עמודים
44.  ר'  יהודה טשזנר, שערי נחמה, קיצור הלכות תעניות בין המצרים ט' באב, ואבילות החורבן, תע עמודים
45.  ר' יעקב ווינקלער, פנינת המקדש בדיני עשיית זכר לחורבן וקריעה בראיית עיר הקדוש והמקדש, תד עמודים
46.  ר' אל' יוחנן גורארי', חקרי מנהגים, ד' חלקים [או"ח-יו"ד-אבה"ע] [כולל ב' חלקים שלא נדפסו מקודם] [ניתן לקבל תוכן]
47.  ר' אהרן שליו, עמודיה אש, עניני התנא רבי עקיבא, רנד עמודים
48.  ספר זכרון איש תבונה לזכרו של הר' יואל קלוגמאנן, תרפג עמודים [ניתן לקבל תוכן הענינים]
49.  ר' יעקב קנמצקי, אמת ליעקב, על מסכת אבות, קפח עמודים
50.  באר מחוקק, ספר הזכרון לר' חיים מרדכי קטץ, ראש ישיבת טלז, ב' חלקים [א. ספר הזכרון, תתסב עמודים, ב. שיעורי דעת שנאמרו על ידו], תכז עמודים
51.  אגרות שלום, מכתבים ותשובות של ר' שלום מאסקאוויטש, תד עמודים
52.  ר' חיים מיכאל דוב ווייסמאנדל, מן המצר המבואר, עם ק' עזרת מצר, תרצו עמודים
53.  שח"ל חולם ולוחם, עורכת חיה פרומר, 477 עמודים
54.  ר' יעקב לוי, באר החיים תולדות הגה"ק בעל האור החיים הקדוש, אגרות ומסכמים, 435 עמודים
55.  שפירי ירושלים, על ר' הירש מיכל שפירא ובנו ר' בן ציון שפירא, 375 עמודים [ניתן לקבל תוכן של הספר]
56.  ר' שמעון מלר, רבן של כל בני הגולה, תולדות רבינו חיים הלוי סאלאווייציק מבריסק, א, 616 עמודים
57.  ר' אליהו שטרית, רבנו, הליכות והנהגויו בקודש של רבינו עובדיה יוסף, תקיא עמודים
58.  ר' יעקב ששון, אביר הרועים חלק ב, על רבינו עובדיה יוסף, 419 עמודים
59.  קובץ סופרי המלך,  עוללות מרן החתם ספר, מאוצרו של ר' אברהם שישא, נז+ מב עמודים
60.  קובץ סופרי המלך, עוללות רבינו עקיבא איגר, ליקט דברים דברי תורה עובדות צילומי כתבי יד מאמרים מראה מקומות לתולדות רבינו ותלמידו, נאסף ונלקט מאוצרו של ר' אברהם שישא, רמו+מד עמודים
61.  ר' שמואל אורבך [לא ראש ישיבת מעלות התורה], קול קורא במדבר, השקפת עולם ישיבתית עכשוית, 340 עמודים [על ספר זה ראה כאן]
62.  קונטרס מנהגי חסידים בעיה"ק צפת, השתלשלותם מקורותיהם וטעמיהם, צח עמודים
63.  ראש בני ישראל, תולדות וקורות ימי חייו של הבעל שם טוב הקדוש, תל עמודים
64.  ר' אברהם געשטעטנער, מגילת פלסתר, בירור זיוף ספר מגילת ספר המיוחס להיעב"ץ, תטז עמודים [ראה כאן]
65.  ר' מאיר הלמן לבוש הארון, בירור בענין כשרות חלזן המורקס לקיום מצות תכלת, 98 עמודים
66.  קונטרס שאל אביך, ובו ג' קונטרסים נפתחים נקרא ולא מתרגם \ נקרא ומתרגם המבואר \ דבר ה' במחזה \ שה עמודים [פולמוס כנגד הוצאת עוז והדר] ניתן להורדה כאן
קבצים
1.      מן הגנזים, ספר שלישי, אהבת שלום, תטז עמודים
2.      קובץ עץ חיים גליון 22 [ניתן לקבל תוכן]
3.      למען דעת – קידושין ונישואין, א, [כולל בין השאר מאמר מר' יחיאל גולדהבר, 'הצעת לתקנת נישואין אזרחיים באיטליה בתחילת המאה התשעה עשרה'] [ניתן לקבל]
4.      המעין גליון 210
5.      המעין גליון 211
6.      ישורון כרך לא: ספר עמק הלכה [ניתן לקבל תוכן] [כולל בין השאר מאמר מר' יהושע ענביל, 'לדרכי פסיקת המשנה ברורה והחזו"א, 120 עמודים]
7.      קובץ חצי גבורים-פליטת סופרים, ז, תשטז עמודים [ניתן לקבל תוכן]
8.      מוריה, שנה לג, גליון ז-ט
9.      אור ישראל גליון סט
10.  מגדים גליון נה [כולל בין השאר מאמר מאת מרים וויטמן, 'הדי פרשנותו של רבי יהודה החסיד בכתבי תלמידיו, המשך מול צמצום']
מחקר ועוד
1.      רבי אלעזר בירבי קליר, פיוטים לראש השנה, ביארה והוסיפה מבוא שולמית אליצור, התקין מכתבי היד מיכאל רנד, האיגוד העולמי, 718 עמודים [ראה כאן]
2.      יעקב שמואל שפיגל, עמודים בתולדות ספר העברי, בשערי הדפוס, 502 עמודים [ראה כאן וכאן]
3.      ריכב רובין, צורת הארץ, ארץ ישראל במפה העברית מרש"י ועד ראשית המאה העשרים, 292 עמודים, [מצוין], מכון יד בן צבי
4.      עמיחי רדזינר, דיני קנסות, מחקר במשפט התלמוד, 666 עמודים [ניתן לקבל תוכן הענינים]
5.      אברהם מלמד, דת: מחוק לאמונה, קורותיו של מינוח מכונן, 327 עמודים, ספריית הילל בן חיים
6.      אברהם מלמד, על אי בודד, תולדותיו של מוטיב במחשבה היהודית, רסלינג [תשע"ב], 201 עמודים
7.      חיים וייס, ומה שפתר לי זה לא פתר לי זה, קריאה ב'מסכת החלומות שבתלמוד בבלי', דביר [תשע"א], 319 עמודים
8.      יהונתן גארב, מקובל בלב הסערה, ר' משה חיים לוצאטו, אוניברסיטת תל אביב, 403 עמודים
9.      זהר עמר, הארגמן, פורפורה וארג'ואן במקורות ישראל ועוד בירורים בענייני התכלת, מכון הר הברכה, 283 עמודים
10.  אהרן קירנבאום, בין ישן וחדש, חיים, אמונה ומחקר באמריקה ובישראל [יומן מצוין] [עליו ראה כאן]
11.  דעת 77
12.  גנזי קדם, חלק י
13.  תרביץ פב חוברת ב
14.  תרביץ פב חוברת ג
15.  כל סיפורי רבי נחמן מברסלב, המעשיות, הסיפורים הסודים החלומות והחזיונות, מהדורה מבוררת על פי כתבי יד, מאת צבי מרק, ידיעות ספרים-ביאליק, 472 עמודים
16.  אביגדור שנאן, אלפי שנאן, מבחר מאמרים ותגובות תלמידים, ידיעות ספרים, 392 עמודים
17.  יעקב ראבקין, ההתנגדות היהודית לציונות, תולדות המאבק הנמשך, פרדס, 307 עמודים
English
1.      Yehudah Mirsky, Rav Kook. Yale Press 273 pp. [Excellent]
2.      Robert Brody, Mishna and Tosefta Studies, Magnes Press 177 pp. [see here].
3.      Jewish Culture in Early Modern Europe, Essays in honor of David B. Ruderman, HUC Press, 378 pp.
4.      Sasha Abramsky, The House of Twenty thousand Books, 321 pp. [see here]
5.      Hakirah Volume 17

No comments:

Print post

You might also like

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...