Thursday, April 10, 2014

New Seforim and books 2014

New Seforim and books 2014
by Eliezer Brodt

Although the world, has been shifting more and more to E- books, seforim and books are still being printed in full force in the Jewish world. What follows is a list of new seforim and books I have seen around in the past few months. Some of the titles are brand new others are a bit older. I am well aware that there are new works worth mentioning that are not included. Due to lack of time I cannot keep track of every book of importance nor comment properly on each and every work. I just try to keep the list interesting. For some of the works listed I am able to provide a Table of contents or a sample feel free to email me at eliezerbrodt@gmail.com. I hope you enjoy!
ספרים
1.      פיוטים לארבע פרשיות, קרובץ לפורים עם פירוש רש"י ובית מדרשו [ניתן לקבל תוכן הענינים], רלט עמודים
2.      פירוש רש"י למסכת ראש השנה, מהדורה ביקורתית, מהדיר אהרן ארנד, מוסד ביאליק,
3.      ספר משלי עם פירוש הרוקח, מכ"י ע"י ר' אליעזר שווארץ, רכב עמודים
4.      ספר המצות להרמב"ם, השגות הרמב"ן עם ביאורים והערות, שרשים, חלק א, ר' שלמה אריאלי, שלט עמודים
5.      אהבה בתענוגים, לר' משה בן יהודה חלק א מאמרים א-ז, איגוד העולמי למדעי היהדות, [מהדיר: אסתי אייזנמן], 355 עמודים
6.      פירושים פילוסופיים של רבי ידעיה הפניני, על מדרשי רבה, תנחומא, ספרי ופרקי דרבי אליעזר, מתוך כ"י, אוצרות המגברב, 351 עמודים
7.      תלמוד מסכות עדיות, למהר"ש סיריליאו, על פי כ"י, אהבת שלום, 73 + שיג עמודים [מצוין]
 I hope to return to this special work shortly.
8.      ר' יעקב פראג'י, שו"ת מהרי"ף החדשות, מכ"י, מכון טוב מצרים, שפט עמודים
9.      ר' אליעזר נחמן פואה, דרכי תשובה, על ענין התשובה עם קונטרס בקשות ווידויים כפי הזמן  על פי כ"י,  שפט עמודים [מצוין]
10.  תפארת ישראל, מגילת ספר על מגילת אסתר, להרשב"ץ האחרון [נדפס לראשונה בשנת שנ"א], שסג עמודים
11.  ר' זאב וואלף אולסקר, חידושי הרז"ה, [אחד מגדולי חכמי הקלוז דבראד בזמן הנודע ביהודה],  ב' חלקים, [מהדיר: ר' אהרן וויס], חלק גדול על פי כת"י, חידושי מסכת ברכות, שיעורי תורה, דיני חדש, מכירת חמץ, הערות בשו"ע, [מצוין] כולל מבוא על הספר מאת דר' מעוז כהנא, תרלא +רפג+117 עמודים, מכון זכרון אהרן
12.  הדרת קודש, מדרש הנעלם מגילת רות, גר"א, מהדיר: ר' דוד קמנצקי, מוסד רב קוק, שמא עמודים
13.  ר' ישראל איסורל מפאניוועז', מנוחה וקדושה, תיח עמודים

A few years ago I wrote about this sefer and the censorship of various parts. This new editions is complete. What is interesting is that the censored edition had a Haskamah from Rabbi Shmuel Auerbach while the new edition is uncensored, based on the advice of Rabbi Steinman and Rabbi Chaim Kanievsky.

14.  ר' יהודה ב"ר נתן הלוי, מחנה לויה, על הלכות שמחות למהר"ם מרוטנברג, מכון המאור, תקנט עמודים
15.  סדר הכנסת שבת מאת אדמו"ר הזקן, [זמנים], עם ביאור ר' שלום דובער לוין, קלב עמודים
16.  ר' אליהו הכהן האתמרי, בעל שבט מוסר, מגלה צפונות, שמות, [עם מפתחות], תרסב עמודים
17.  דרשות וחידושי רבי אליהו גוטמאכר, ויקרא, רסז עמודים
18.  יד דוד על התורה, רבי דוד אופנהיים, מכון נצח יעקב, שלח עמודים ומפתחות של סג עמודים
19.  תורת חכמי מיץ, מכ"י, ביאורים, חידושי סוגיות ודברי אגדה על פרשיות השבוע ועל המועדות, [מה'שאגת ארה', יערות דבש, רבינו שמואל הילמן, רבינו אברהם ברודיא רבינו אהרן וורמסר עוד], שכח עמודים
20.  שו"ת נחל אשכול, כולל שו"ת מ' ר' צבי אויערבך, ורבו ר' יעקב באמבערגער, וגם שו"ת עוללות אביעזר ופסקי דינים מאת ר' יוסף זינצהיים, ושו"ת עזרי מקדש, מכון שמרי משמרת הקדש, שמד עמודים, [מצוין]
21.  משפט שלום, מהרש"ם, חושן משפט סי' קעה-רלז, רמא- רצ, שני חלקים
22.  מהרש"ם, תכלת מרדכי מועדים, תפא עמודים
23.  צפנח פענח, על מסכת ברכות, מתוך גליונות הגמרא שלו, מכון המאור, תקכג עמודים
24.  ר' אברהם יצחק הכהן קוק, לנבוכי הדור, [מצוין] ידיעות ספרים,  366 עמודים
25.  פנקס בית הדין בחרבת רבי יהודה החסיד מיסודו של מרן רבי שמואל סלנט, תרס"ב- תרפח, פסקים והכרעות דין בענייני הציבור והיחיד הוראות בענייני הלכה ומנהג, תקנות וחזקות, מכון הרב פרנק, שסח עמודים
26.  אוסף מכתבים ממרן בעל 'ברכת שמואל', נדפס ע"י ר' קלמן רעדיש, סח עמודים
27.  ר' אלחן ווסרמן, קונטרס דברי סופרים עם מילואי דעת סופרים, גליונות חזון איש וקהילות יעקב ומפתחות, שנב עמודים
28.  ר' עובדיה יוסף, חזון עובדיה, שבת חלק ו, שסד עמודים
29.  ר' רפאל בנימין פוזן, פרשגן, ביאורים ומקורות לתרגום אונקלוס, שמות, 780 עמודים, [מצוין]
30.  ר' שמואל קמנצקי, קובץ הלכות חנוכה, רנ עמודים
31.  ר' שמואל קמנצקי, קובץ הלכות שבת, א, תשפט עמודים
32.  ר' מרדכי אשכנזי, שערי תפילה ומנהג, ביאורים בנוסח התפילה בסידור רבינו הזקן ובמנהגי התפילה, א, תפילות חול וברכת המזון, תקלח עמודים
33.  קנה בינה, מגן אברהם המבואר, הל' שבת סי' רמב-ש, תיד עמודים
34.  ר' יצחק וויס, בינה לעתים חנוכה, קי עמודים
35.  אם הבנים שמחה [ראה כאן]
36.  ר' מנחם שורץ, מנחת אליהו, עיונים בעמוק הפרשיות, בראשית, תתקי עמודים
37.  פסקי הגרי"ש, קובץ קיצור הלכות, או"ח, שנכתבו ע"י ר' יוסף ישראלזון, ריג +63 עמודים
38.  חידושי מנחת שלמה, סוכה, לר' שלמה זלמן אויערבאך, שיח עמודים
39.  ר' יעקב בלויא, נדרי יעקב, הלכות נדרים ושבועות,  תלד עמודים
40.  ר' דוד כהן, מזמור לדוד, מאמרים בסדר פרשיות התורה ומועדי השנה, חלק ב, תקנו עמודים
41.  ר' יצחק שילת, רפואה הלכה וכוונות התורה, 278 עמודים [ניתן לקבל תוכן עינינים והקדמה]
42.  אנציקלופדיה תלמודית כרך לב [כפרות-כתבי קודש] [ניתן לקבל תוכן הענינים]
43.  אנציקלופדיה תלמודית כרך לג [כתובה – לא יומתו אבות על בנים] [ניתן לקבל תוכן הענינים]
44.  ישורון, קונטרס חנוכה ופורים תיד עמודים
45.  סידור אור השנים, לבעל הפרד"ס, ר' אריה ליב עפשטיין, אהבת שלום, תתקצג עמודים
46.  סידור עליות אליהו אשכנז מהדורה שניה, 817 עמודים   
47.  סידור אזור אליהו, כמנהג רבנו הגר"א ע"פ נוסח אשכנז, מהדורה תשיעית, [כיס]
48.  קובץ מאמרי טוביה פרשל לרגל מלאת השלשים לפטירתו, 149 עמודים
49.  קובץ מאמרי טוביה פרשל, כרך ב, 129 עמודים
50.  ספר בנות מלכים, עניני לידת הבת בהלכה ובאגדה, קס עמודים
51.  ר' זאב זיכערמאן, אוצר פלאות התורה, שמות, תתקא עמודים
52.  ר' שריה דבליצקי, תנאים טובים, תנאים בכוונת השמות הק', נז עמודים
53.  ר' יאיר עובדיה, קונטרס הלכה ומציאות בזמן הזה, כללים ביחס ההלכה כלפי המציאות, 75 עמודים
54.  ר' דוד פלק כנור דוד, חדושים ובאורים בפיוטי זמירות שבת קודש, תצה עמודים
55.  ר' ישראל מורגנשטרן, החמשל בשבת בזמנינו, קכ עמודים
56.  משוש דור ודור, מסכת חייו וקצות דרכיו בקודש של מרן רבנו יוסף שלום אלישיב זצוק"ל, חלק א, 442 עמודים
57.  ר' דוד אברהם, מפיו אנו חיים, תולדות רבינו חיים פלאג'י, מכון ירושלים, שה עמודים
58.  ר' בן ציון בערגמאן, מיכאל באחת, פרקי חייו  והליכותיו בקודש של רבנו מיכאל אליעזר הכהן פארשלעגער, תלמיד של ה'אבני נזר', תלא עמודים [כולל מכתבים חשובים ועוד]
59.  ר' נחום סילמן, אדרת שמואל, לקט הנהגות ופסקים של רבי שמואל סלנט, כולל קובץ ימי שמואל, פרקי חיים, תש"ן עמודים [ניתן לקבל דוגמא]
60.  מסורה ליוסף, עיונים במורשתו של ר' יוסף קאפח, הלכה ומחשבה, חלק ח, 597 עמודים
61.  ר' חיים קדם, נהג כצאן יוסף, משנתו החינוכית של הרה"ג יוסף קאפח, 219 עמודים
62.  ר' מרדכי שפירא, דברות מרדכי, בדיני ברכת מעין שלש, קונטרס בענין אחיזת הבשמים בשמאל בהבדלה, רעח עמודים
63.  ר' דוד יוסף, הלכה ברורה, ה' אמירה לנכרי בשבת, ב' חלקים
64.  ר' יצחק אדלר, תדיר קודם, כללים ובירורי הלכה בדין תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם, שפ עמודים
הגדות
1.      הגדה של פסח מיטיב נגן, להגאון ר' יעקב עמדין, עם הוספות מכתב יד המחבר [ניתן לקבל דוגמא], ר' בומבך, כולל הדרשות 'פסח גדול' ו'שערי עזרה'.
2.      ר' אליעזר אשכנזי הגדה של פסח עם פירוש מעשי ה' החדש עם באורים והערות, מהדיר:  ר' יהושע גאלדבערג, שלא עמדים
3.       הגדה של פסח, עם פירוש הגר"א כפי שהדפיס תלמידו רבי מנחם מענדיל משקלאוו עול פי דפוסים קדמונים, נערך ע"י ר' חנן נובל, קפג עמודים + פירוש הגר"א לשיר השירים, צח עמודים
4.      רבי בנימין גיטעלסאהן, הגדה של פסח עם באור נגיד ונפיק, [נדפס לראשונה בתרס"ד בסיוע של האדר"ת], עם הרבה הוספות חדשות הערות ותיקונים שהעלה המחבר בכתב ידו בגליון שלו, נפדס ע"י ידידי ר' שלום דזשייקאב, רנב עמודים [מצוין]
קבצים
1.      המעין גליון 208
2.      המעין גליון 209
3.      ישורון כרך ל [מצוין] [ניתן לקבל תוכן הענינים] [כולל בין השאר חומר חשוב על ר' יעקב עמדין מכ"י וגם הרבה חומר מאת הגאון ר' חיים לוין]
-         כידוע, לפני כמה שנים יצאה בהוצאת מאגנס ספר גדול ממדים ע"י ד"ר בנימין בראון בשם: 'החזון איש' הפוסק, המאמין המהפכה החרדית. הספר זכה לכמות חריגה של ביקורות, פנימיות וחיצוניות. לאחרונה גם קובץ ישורון הדפיס מאמר גדול על הספר ובקובץ החדש הגיב ד"ר בנימין וגם הכותב של המאמר הראשון, יהושע ענבל, הגיב לתגובה. בגלל חסר מקום בקובץ ישורון הדפיסו רק חלק של שני מאמרים אלו. באינטרנט עלו שני המאמרים השלמים, שאפשר לשולח למי שמבקש.
4.      אור ישראל גליון סח
5.      עץ חיים גליון כא
6.      מן הגנזים, ספר ראשון, 'אוסף גנזים מתורתם של קדמונים גנזי ראשונים ותורת אחרונים דברי הלכה ואגדה, נדפסים לראשונה מתוך כתב יד, תטז עמודים
7.      קובץ אסיף, שנתון איגוד ישיבות ההסדר, ב' חלקים, 413+414 עמודים, תלמוד\הלכה\ תנ"ך ומחשבה [מלא חומר חשוב]
8.      ארזים, גנזות וחידושי תורה, חלק ב מכון שובי נפשי, תתכב עמודים
מחקר וכדומה
1.      מסכת סוכה, פרקים ד-ה, משה בנוביץ, 802 עמודים
2.      אסופה, ארבעה מאמרים מאוצרות הר"ש אשכנזי שליט"א ['העלם דבר וטעות סופר', 'הגונב מן הספר', 'הרמב"ם כמתרגם מלשון התלמוד ללשון המשנה', 'מילונות עברית כיצד'?], ערך והשלים והביא לבית הדפוס, יעקב ישראל סטל, בהשתתפות אליעזר יהודה בראדט, כריכה רכה, 166 עמודים.
3.      שלום רוזנברג, בעקבות הזמן היהודי, הפילוסופיה של לוח השנה, ידיעות ספרים, 383 עמודים
4.      אסופה ליוסף, קובץ מחקרים שי ליוסף הקר, מרכז זלמן שזר, [מצוין], ניתן לקבל תוכן ענינים, 596 עמודים
5.      גבורות ישעיהו, דרישות וחקירות אמרות ברורות על ישעיהו צבי וינוגרד, בהגיע לשנת הגבורות, נדפס במאה עותקים בלבד, 110 עמודים [ניתן לקבל תוכן ודוגמא]
6.      שליחות, מיכאל ויגודה, 1008 עמודים, המשפט העברי
7.      ר' דוד משה מוסקוביץ, המבוא לספרי הרמב"ם, [פירוש המשניות, ספרי המצות, משנה תורה] ניתן לקבל דוגמא,
8.      אייל בן אליהו, בין גבולות, תחומי ארץ ישראל בתודעה היהודית בימי הבית השני, ובתקופת המשנה והתלמוד,  בן צבי,  348 עמודים, [מצוין]
9.      יעל לוין, תפילות לטבילה, 29 עמודים [ראה כאן] [להשיג אצל המחברת ylevine@013net.net]
10.  יוצרות רבי שמואל השלישי [מאה העשירית] ב' חלקים, מהדירים: יוסף יהלום, נאויה קצומטה, בן צבי, 1139 עמודים
11.  קובץ על יד כרך כב [ניתן לקבל תוכן ענינים]
12.  יואל אליצור, מקום בפרשה, גיאוגרפיה ומשמעות במקרא, ידיעות ספרים, 480 עמודים, [מציון]
13.  זר רימונים, מחקרים במקרא ופרשנותו מוקדשים לפר' רימון כשר, ניתן לקבל תוכן העינים, 640 עמודים
14.  משנת ארץ ישראל , שמואל וזאב ספראי, דמאי, 293 עמודים
15.  משנת ארץ ישראל שמואל וזאב ספראי, מעשרות ומעשר שני, 460 עמודים
16.  משנת ארץ ישראל, אבות, זאב ספראי, 390 עמודים
17.  תרביץ, פב חוברת א, [מצוין] [ניתן לקבל תוכן], 216 עמודים
18.  נטועים, גליון יח, 214 עמודים
19.  בד"ד 28
20.  דעת 76, עדות לאהרן, ספר היובל לכבוד ר' אהרן ליכטנשטיין, הוצאת בר אילן, 304 עמודים
21.  ברכה זעק, ממעיינות ספר אלימה לר' משה קורדובירו ומחקרים בקבלתו, אוניברסיטת בן גוריון, 262 עמודים.
22.  עמנואל טוב, ביקורת נוסח המקרא, מהדורה שנייה מורחבת ומתוקנת, נ+411+32 עמודים
23.  ליאורה אליאס בר לבב, מכילתא דרשב"י, פרשת נזיקין, נוסח מונחים מקורות ועריכה, בעריכת מנחם כהנא, מגנס, 392 עמודים
24.  שד"ל, הויכוח, ויכוח על חכמת הקבלה ועל קדמות ספר הזוהר, וקדמות הנקודות והטעמים, כרמל,41+ 142 עמודים
25.  יחיל צבן, ונפשו מאכל תאוה, מזון ומיניות בספרות ההשכלה, ספריית הילל בן חיים, 195 עמודים
26.  רחל אליאור, ישראל בעל שם טוב ובני דורו, שני חלקים הוצאת כרמל,
27.  מאה סיפורים חסר אחד, אגודת כתב יד ירושלים בפולקלור היהודי של ימי הביניים, עם מבוא והערות מאת עלי יסיף, אוניבריסיטת תל אביב, 351 עמודים
28.  רוני מירון, מלאך ההיסטוריה דמות העבר היהודי במאה העשרים, מגנס, 388 עמודים
29.  יצחק נתנאל גת, המכשף היהודי משואבך, משפטו של רב מדינת ברנדנבורג אנסבך צבי הריש פרנקל, ספריית הילל בן חיים, 211 עמודים
30.  טל קוגמן, המשכילים במדעים חינוך יהודי למדעים במרחב דובר הגרמנית בעת החדשה, מגנס 243 עמודים
31.  נעמי סילמן, המשמעות הסמלית של היין בתרבות היהודית, ספריית הילל בן חיים, 184 עמודים
32.  שמואל ורסס, המארג של בדיון ומציאות בספרותנו, מוסד ביאליק
33.  יהושע בלאו, בלשנות עברית, מוסד ביאליק
34.  יוסף פרל, מגלה טמירין, ההדיר על פי דפוס ראשון וכתבי-יד והוסיף מבוא וביאורים יונתן מאיר, מוסד ביאליק.  ג' חלקים. כרכים 'מגלת טמירין' כולל 345  עמודים +מח עמודים; כרך 'נספחים' עמ' 349-620;  כרך 'חסידות מדומה' עיונים בכתביו הסאטיריים של יוסף פרל, 316 עמודים.
35.  קרן חוה קירשנבום, ריהוט הבית במשנה, הוצאת בר אילן, 342 עמודים
36.  מאיר רוט, אורתודוקסיה הומאנית, מחשבת ההלכה של הרב פרופ' אליעזר ברקוביץ, ספריית הילל בן חיים, 475 עמודים
37.  גלעד ששון, מלך והדיוט, יחסם של חז"ל לשלמה המלך, רסלינג, 243 עמודים
38.  יומנו של מוכתר בירושלים, קרות שכונות בית ישראל וסביבתה בכתביו של ר' משה יקותיאל אלפרט [1938-1952], בעריכת פינסח אלפרט ודותן גורן, הוצאת אוניברסיטת בר אילן,414 עמודים
39.   אהרן סורסקי, אש התורה,  על ר' אהרן קוטלר, ב' חלקים
40.  ר' משה סופר, המנהיג, תרפ"א- תשע"ד, פרקי מוסף ממסכת חיו המופלאה של מרן ר' עובדיה יוסף, 525 עמודים
41.  ר' יחיאל מיכל שטרן, מרן, תולדות חיין של מרן רבי עובדיה יוסף, שפג עמודים,
42.  ר' דב אליאך, ובכל זאת שמך לא שכחנו, חלק ב, זכורות בני ישיבה שיחות אישיות עם בחורי ישבות של פעם, 399 עמודים
43.  ר' אליהו מטוסוב, עין תחת עיון, כיצד חוקרים אישים בישראל, אודו הרמב"ם והצדיק רבי משה בן רבינו הזקן [כנגד דוד אסף ועוד], 202 עמודים
44.  שואף זורח, בסערות התקופה במערכה להעמדת הדת על תילה, מכון דעת תורה, 739 עמודים
45.  ר' עובדיה חן, הכתב והמכתב, פרקי הדרכה והנחיה באמנות הכתיבה התורנית, [מהדורה שניה], תמד עמודים
46.  קתרסיס יט, [פורסמה תגובה של בנימין בראון למאמר הביקורת של פרופ' שלמה זלמן הבלין שפורסמה בגליון הקודם של קתרסיס, וגם תגובה של שלמה זלמן הבלין לתגובה של בראון]  Available upon request
English

1.     Dialogue, 4, 305 pp.-
2.     Hakirah 16, 246+45 pp.
3.     Benjamin Richler, Guide to Hebrew manuscript collections, Second revised edition, Israel Academy of Sciences and Humanities, 409 pp. [TOC available]
4.     Chaeran Y. Freeze & Jay Harris [editors], Everyday Jewish life in Imperial Russia, Select Documents, Brandeis University Press, 635 pp
5.     Rabbi Daniel Mann, A Glimpse at Greatness, A study in the work of Lomdus (Halachic Analysis), Eretz Hemdah, 262 pp.
This work deals with four great Achronim; the Machaneh Ephrayim, K'tzot HaChoshen, Rabbi Akiva Eiger, and the Minchat Chinuch. The author provides a brief history of each one of these Achronim and then he delves into their methods. He provides four samples of Torah of each one of these Achronim with the background of the related sugyah and presents their methods clearly. It’s a more in-depth version of Rav Zevin classic work Ishim Vishitos in English. A Table of contents is available upon request.

6.     Rabbi Binyamin Lau, Jermiah, The fate of a Prophet, Maggid- Koren, 225 pp.
7.     Moshe Halbertal, Maimonides Life and thought, Princeton University Press, 385 pp.
8.     Rabbi Mordechai Trenk, Treasures, Illuminating insights on esoteric Torah Topics, 244 pp
9.     Daniel Sperber, On the Relationship of Mitzvot between man and his neighbor and man and his Maker, Urim Press 221 pp.
10.        Rabbi Dovid Brofsky, Hilkhot Mo'adim, Understanding the laws of the Festivals, Maggid-Koren, 753 pp.
11.        Rabbi Moshe Meiselman, Torah Chazal and Science, Israel book Shop, 887 pp.
12.        Rabbi J. David Bleich, The Philosophical Quest of Philosophy, Ethics, Law and Halakhah, Maggid-Koren, 434 pp. This book is beautiful and will hopefully get its own post in the near future.


Monday, April 07, 2014

Asufah of Rabbi Shmuel Ashkenazi

New sefer announcement: Asufah of Rabbi Shmuel Ashkenazi
By Eliezer Brodt  

אסופה, ארבעה מאמרים מאוצרות הר"ש אשכנזי שליט"א ['העלם דבר וטעות סופר', 'הגונב מן הספר', 'הרמב"ם כמתרגם מלשון התלמוד ללשון המשנה', 'מילונות עברית כיצד'?], ערך והשלים והביא לבית הדפוס, יעקב ישראל סטל, בהשתתפות אליעזר יהודה בראדט, כריכה רכה, 166 עמודים.


It is with great pleasure that I announce the release of another volume of Rabbi Shmuel Ashkenazi's work- Asufah. As I have written in the past, we are trying to print the collected material Rabbi Ashkenazi has written over a seventy year period. Many additional volumes are ready to go to print, but we lack funds to do so [any help would be greatly appreciated].

This new volume is composed of four articles. Two of these articles (no. 3 and 4) were printed in Leshonenu and Leshonenu L'Am, almost fifty years ago. A third article (no. 2) was partially printed in a recent volume of Yeshurun, and the fourth article (no. 1) was supposed to have been printed in the journal Or Yisrael but was excluded from the volume right before printing.

The first article deals with mistakes that great people have made in their writings. The point of the collection is to show that anyone can make a mistake, however this does in no way detract from their greatness. This sampling is only a small part [18 samples] of a much larger collection of similar kinds of mistakes that we hope to print in the future.

The second article is a list of 85[!] cases of plagiarisms. It's seventy two pages long and includes a very broad introduction on the subject. Hopefully this list will encourage others to collect similar instances and work to complete such a list.

The third article deals with the Rambam as a translator. As is well known, the Rambam wrote his classic work Yad Hachzakah in the Hebrew of the Mishna, as opposed to Talmudic Hebrew which is comprised of many Aramaic loanwords as well.  Thus, the Rambam had to translate many Aramaic terms into Hebrew. This article deals with this topic and shows many interesting points related to this.

The fourth article is a review of the popular Hebrew dictionary HaMilon HaChadash, by Avraham Even-Shoshan. This article was first published in 1967 in the language journal Leshonanu in three parts. Some of the material from these articles was added into later editions of the dictionary. There is a wealth of information in this article about words and expressions. Rabbi Ashkenazi had made a 12 page index for his own personal copy of the article; this index is published here for the first time in this volume. Additionally, Rabbi Ashkenazi added many notes which he recorded over the years on the side of his copy of the article. All of the above addenda have been included in this printing.

 In sum, this volume is of importance to any person interested in the Jewish book or the Hebrew Language.
The book was printed in a limited run of 300 copies and is not being sold in retail stores. If one is interested in purchasing a copy he can do so either through me, or at Beigeleisen in the U.S. or Girsa in Jerusalem.
The price of the book, including air mail shipping to the U.S., Canada or England is $24.

For a sample of this work or for any other information regarding this project, feel free to email me at: eliezerbrodt@gmail.com
 Tuesday, April 01, 2014

Tobacco and the Hasidim and a Comment on Artscroll

Pursuing the Quest: Selected Writings of Louis Jacobs has just appeared. The Seforim Blog is happy to present the following excerpts from the book. (The Note on Artscroll is part of a longer article.)

Tobacco and the Hasidim and a Comment on Artscroll
Louis Jacobs

References in literature to the use of tobacco by hasidic Jews are numerous [1]. Although there is little direct evidence to indicate how widespread it was, the references suggest it was fairly extensive. Let us examine some of these. In his autobiography Solomon Maimon (d. 1800) describes a youthful visit to the court of Dov Ber of Mezhirech, the founder of the hasidic movement. Maimon remarks:
'Some simple men of this sect, who saunter about idly the entire day, pipe in mouth, when asked what they were thinking about, replied, "We are thinking about God".' [2]

There is no reason to doubt the accuracy of Maimon's report, which is substantiated by other early sources. For example, Shivhei Habesht, [3] the legendary biography of the Baal Shem Tov, refers to the famous lulke [4] which the founder of the hasidic movement used to smoke. While recent scholarship [5] tends to treat this work with less scepticism than did earlier scholars, even if all references to the Baal Shem Tov smoking tobacco [6] are fabrications, it is true that hasidim were known to smoke, for their early opponents, the mitnagedim, repeatedly castigated them for wasting time on smoking, which the hasidim believed prepared them for prayer.

One characteristic example in an anti-hasidic polemic is the statement in Zemir aritzim veharvot terurim (published in Alexnitz near Brody in 1772). This work criticizes the hasidim for delaying their prayers in the morning so that they can 'place incense in their nostrils'. [7] In a letter written from Vilna in 1772, the mitnagedim say of hasidim: 'They wait many hours before reciting their prayers . . . and they spend all their days in the smoke which proceeds from their mouth.' [8] In all these early sources smoking as an aid to prayer does not have any special hasidic significance: it is only a means to contemplation. This is probably also true for the hasidic tradition, [9] which holds: 'When the Baal Shem Tov wished to proceed to the upper worlds he would inhale tobacco and at each puff he would proceed from world to world.' [10]

There do not seem to be any references to tobacco in the classical hasidic works of doctrine, the hasidic Torah. Their absence from these sources may be because aids to contemplation (such as tobacco) were considered irrelevant to the ideal itself, although contemplation was clearly important in hasidic thought. Rabbi Phinehas of Koretz (Korzec) (1725-91), an associate of the Baal Shem Tov, reportedly observed:

With regard to imbibing tobacco, anything the body requires for it to be healthy is the same for all men. Therefore, since not everyone imbibes tobacco, it follows that it is not a permanent feature in creation, but only has healing powers for some. It has no healing power, and can do harm, to the majority of men, since it dries up the [bodily] fluid. [11]

Similarly, another reliable source records that Jacob Isaac Horowitz, the Seer of Lublin (1745-1825), used to take snuff during his prayers as an aid to concentration [12] It was not until the middle of the nineteenth century that various mystical and specifically hasidic ideas were imputed to smoking tobacco. While the mitnagedim state that hasidim 'place incense in their nostrils', the reference to this is no more than an extrapolation on the verse 'They shall put incense before Thee' (Deut. 33: 10). It is not itself conclusive evidence that early hasidim associated smoking with offering incense in the Temple. [13] In Sperling's Ta'amei haminhagim (a very late work), [14] however, we find that the disciples of the Baal Shem Tov believe that 'the weed known as tobacco is considered by the zaddikim to be like incense'. Moreover, following from the mystical idea of 'raising the sparks' that had fallen to the realms of the demonic powers [15] smoking was thought to be necessary to elevate the very subtle sparks that reside in tobacco. Unlike the sparks in food, which can be elevated when someone who is in a spirit of holiness eats the food [16] tobacco sparks cannot rise that way. Those subtle sparks can only be rescued for the holy by smoking or taking snuff.

A passage from the Talmud (Keritot 6a) states that a minute quantity of 'smoke-raiser' (a herb that causes smoke from the incense to rise) was added to the incense in the Temple. This passage is interpreted to mean that smoking tobacco raises the very small holy sparks which cannot be raised any other way. Sperling also refers to the healing properties of tobacco, which he calls segulah, a quasi-magical method. [17] If a woman finds it difficult to give birth, she should be given a pinch of snuff and this will help ease the birth. Nevertheless, Sperling was unable to discover a single reference to tobacco in classical hasidic works.

Rabbi Abraham Judah Schwartz (1827-83), a prominent non-hasidic Hungarian rabbi, was eventually won over to Hasidism. In the biography written by Dov Beer Spitzer (Schwartz's grandson), [18] we read:

My grandfather, of blessed memory, used to smoke tobacco (including cigars) to the extent that, occasionally, when he was engrossed in his studies and also when he taught his pupils in the beit midrash, it was as if he stood in the midst of a cloud so that it was impossible to come near to him. His son Naphtali Hakohen, of blessed memory, repeated in his name that the zaddikim intend great tikunim [19] and have the following in mind. [20] The pipe is made of clay, which is a mineral. The wood stem represents the plant. The bone mouthpiece comes from an animal. The smoker is a speaking creature [medaber, a human being, and fourth among the categories of mineral, plant, animal, and human] and he elevates all the stages beneath him (mineral, plant, and animal) to the stage of the speaking creature. For the zaddikim never carry out any empty act, Heaven forbid, but have their hearts concentrated on Heaven.

It is also reported that Rabbi Henikh of Olesko (1800-84), son-in-law of Rabbi Shalom Roke'ah of Belz (1779-1855), would take his snuff-box in his hand and inhale the snuff on Friday nights when he recited 'Kegavna', the kabbalistic prayer. [21] He would sing certain tones as he inhaled, and if any people were present who were ill or possessed by a dybbuk, a wandering soul which enters the body of a human being as a refuge from the demons which pursue it, they would begin to dance and move while the rabbi inhaled the snuff [22]. Those close to him realized that it was an especially propitious time. Further, Rabbi Eliezer Zevi of Komarno (d. 1898) was reported to have said that the letters of the word tabak have the same numerical value (112) as those of the word yabok, which stands for yihud, berakhah, kedushah ('unification', 'blessing`, and 'holiness') and also ya'anenu beyom korenu ('He will answer us on the day we call'). [23] Thus, he believed that tobacco helped the zaddik to achieve union, bestow blessings on his followers, and raise himself to greater heights of holiness, as well as predispose God to answer his prayers.

Although the hasidic master Rabbi Solomon Shapira (1832-93) is reported to have smoked only at the close of Simhat Torah, on Purim, and on Shushan Purim, [24] on those occasions he would smoke heavily. In his later years he was also reported to have smoked at the festive meal to celebrate the completion of a talmudic tractate and during Hanukah. At the celebratory meal following a circumcision he was also known to have smoked. Besides the reports of smoking on religious holy days, when Shapira was under severe stress he would smoke cigars in moderation to calm him and keep him from having a nervous breakdown. On the other hand, he was known to have smoked heavily when he travelled: on those occasions he never took a book with him to read and would seldom speak. As he smoked he appeared to be lost in contemplation.

A hasid who knew that Shapira had smoked heavily in his youth once asked him why he gave up the habit when he grew older. The hasid added that since Rabbi Hayim Halberstam of Sanz (1793-1876) used to smoke very heavily, he wondered why Shapira did not follow his example. [25] Shapira replied that Halberstam was reputed to have been 'one of the serafim' (Isaiah 6: 6); he was a seraf (fiery angel) and none could match him. But the real reason for giving up smoking, Shapira said, was that it wasted time; it was better to achieve union through study of the Torah and follow its precepts, engaging in practices essential for bodily strength rather than in luxuries like smoking, which one can live without.

There is a tendency among hasidic masters and hasidim generally to minimize the importance of smoking. In Rahamei ha'av, [26] a short work that first appeared in Lvov in 1868, the author, Jacob Klein (d. 1890), states that young men should not smoke cigars because such a practice is only vanity. [27] Klein also refers to the suggestion 'in the holy books of the disciples of the Baal Shem Tov' that tobacco is like incense, even though that motif cannot be found in the classical hasidic works. He adds that although Rabbi Shalom Roke'ah of Belz used to smoke as a young man, he gave it up when he noticed that a colleague in the beit midrash spent a great deal of time cleaning his pipe, while he (Shalom) could study an entire page of Talmud in the time his colleague took to clean his pipe. Klein also reports that the hasidic master Rabbi Moses ben Zvi Teitelbaum of Ujhely (1759-1841) never smoked.

Rabbi Israel of Ruzhin (1797-1850) was known to have been a heavy smoker. [28] When Rabbi Moses ben Israel Polier of Kobrin visited the rebbe of Ruzhin on the eve of the Sabbath, he found him with a pipe in his hand in a smoke-filled room. Noticing his guest's surprise, the rebbe of Ruzhin told the following story. A pious Jew lost his way just as the Sabbath was about to begin. Seeing a house in front of him, he went inside. To his alarm he saw there a notorious bandit sitting at a table upon which there rested a frightening blunderbuss. The man thought: if I try to run away, the bandit will shoot me in the back, but if I stay here he will probably kill me. The only way out seemed to be to seize the gun and fire at the bandit. If I succeed in killing him, he thought, well and good. But, even if I miss, the room will be filled with smoke and I will be able to escape in the confusion. Then the rebbe of Ruzhin laid his pipe aside and said: now it is the Sabbath. Thus, for the rebbe of Ruzhin the pipe was a smoke-screen against the blandishments of the yetzer hara (the evil inclination). Smoking is a diversion, a risky indulgence through which the zaddik can gain the upper hand over his enemy, the yetzer hara.

The early hasidim undoubtedly used tobacco as an aid to concentration; their smoking was only unusual in the amount of time they allotted for it. Although tobacco was brought to Europe from the New World, where it had been used as part of the American Indian religious ceremonies, [29] the hasidim (and Western smokers in general) did not use it in this sense. Rather, the early hasidim smoked tobacco as an aid to concentration. It was only much later that the incense motif and the idea of raising holy sparks were introduced. Zaddikim such as Hayim Halberstam of Sanz and Rabbi Israel of Ruzhin were heavy smokers, while others such as Rabbi Shalom Roke'ah of Belz and Rabbi Moses ben Zvi Teitelbaum either gave up smoking or had never smoked at all.

Today, despite the acknowledged health dangers of smoking, there is no evidence that the hasidim have given up the habit, and it is too early to say if they will (a speculation equally valid for those who are not hasidim). In any event, smoking tobacco was always peripheral for the hasidim; in the hasidic literature it had no special significance.

A Note on Artscroll’s Commentary to Psalms ch. 137

On verse 1: “By the rivers of Babylon”, the Artscroll refers to the Midrash Pesikta Rabbati (28) where R. Johanan says that the Jewish people, accustomed to the pure water of their homeland, were now forced to drink the insanitary waters of the Euphrates from which many of them died. Here again the Artscroll fails to see the historical background to R. Johanan’s saying. To anyone with an historical sense it is obvious that R. Johanan, a Palestinian, was reading homiletically into the Biblical text the superiority, even in matters of health, of the Holy Land over Babylonia, the land of the rival Babylonian Rabbis. There are numerous instances of the Rabbis applying the Biblical texts to conditions of their own day. R. Johanan’s comment tells the historian nothing about what the Psalmist meant by “the rivers of Babylon” but everything about R. Johanan’s views, in the third century CE, regarding the desirability for Jews not to leave the Holy Land to reside in the apparently more salubrious Babylonia. It is not so, declares R. Johanan, the Holy Land is superior not only with regard to the study of the Torah but also with regard to its health-giving properties. R. Johanan’s comment has its place in a study of third-century Jewry. It has no place at all in a commentary to the Bible.

Notes

1. On the halakhic problems connected with smoking, see I. Z. Kahana, 'Hatabak besifrut hahalakhah', in his Mehkarim besifrut hahalakhah (Jerusalem, 1973). The earliest discussion of these questions is found in the works of the Turkish rabbi Hayim Benveniste (1603-73), and Mordecai Halevy (d. 1684), who was dayan and a halakhic authority in Cairo for more than forty years. They discuss the issue as part of their treatment of the Turkish narghile, or hookah, in which the smoke passes through water, hence the expression (later used for smoking a pipe and taking snuff) 'drinking titon' (the Turkish (and Polish) name for tobacco).
2. See Gershon David Hundert (ed.), Essential Papers an Hasidism: Origins to the Present (New York, 1991), which contains an Eng. trans. of Maimon's account, pp. 11-24. The reference to the pipe-smoker is on p. 17.
3. On this discussion, see the less than adequate Eng. trans. of the Shivhei Habesht in In Praise of the Baal Shem, trans. Dan Ben-Amos and Jerome R. Mintz (Bloomington, Ind., l970).
4. Ibid. where the Persian word is transliterated incorrectly as lolkeh. On p. xxvi, puzzled by the reference to 'one lulke' in the story related on p. 105 (no. 80), Mintz interprets lulke to mean 'a hand-rolled cigarette'. The lulke is really a pipe with a long stem-a churchwarden's pipe-and 'one lulke' simply stands for a single pipeful or a single turn at the pipe. See ibid., index, s.v. lolkeh for a list of all references to the pipe of the Besht and others.
5. Murray J. Rosman, 'Miedzyboz and Rabbi Israel Baal Shem Tov', in Hundert (ed.), Essential Papers on Hasidism.
6. Yaffa Eliach, 'The Russian Dissenting Sects and their Influence on Israel Baal Shem, Founder of Hasidism', Proceedings of the American Academy for Jewish Research, 36 (1968), 57-88, suggests that the Baal Shem Tov's lulke was a kind of tube filled with a far less innocent substance than tobacco (pp. 80-1). There is no foundation for implying that the Baal Shem Tov took drugs.
7. Mordecai Wilensky, Hasidim umitnagedim (Jerusalem, 1970), i. 54. In the first letter quoted in Joseph Perl's Megaleh temirin (Vienna, 1819), 3a, an imaginary hasid tells how he handed the zaddik his lulke but did not have the merit to light it for him.
8. Wilensky, Hasidim umitnagedim, i. 36-9. Cf. Wilensky's index, s.v. ishun bemikteret, and his note on hasidim and smoking on p. 39 n. 20.
9. Simeon Ze'ev of Meyenchov, 'Doresh Tov', in Sefarim hakedoshim mikol talmidei habesht hakadosh, i (Brooklyn, 1980), no. 17, p. 111.
10. On the ascent of the Baal Shem Tov's soul, see the letter at the end of Jacob Joseph of Polonoye, Ben porat yosef (Korzec, 1871). There is a translation of this in Louis Jacobs, Jewish Mystical Testimonies (New York, 1977), 148-55. There is, however, no mention that the ascent was achieved through smoking a pipe. On the ascent of soul, see Moshe Idel, Hasidism: Between Ecstasy and Magic (Albany, NY, 1995), 104-5.
11. M. Spiegel (ed.), Tosefta lemidrash pinhas (Lvov, 1896), no. 167, p. 16a.
12. Samuel of Shinov (Sieniawa) (ed.), Ramatayim tsofim (Jerusalem, 1970), 51a n. 13.
13. That Jews have not used incense in the synagogue is probably intended to distinguish worship in the synagogue from worship in the Temple. Nevertheless, the later hasidic identification of smoking with incense suggests that some hasidim did see smoking as similar to the incense of the Temple. I knew a hasidic rabbi who would regularly smoke a Turkish cigarette before reciting the afternoon prayer, in which in hasidic practice the biblical and talmudic passages about incense are recited.
14. Abraham Isaac Sperling (ed.), Ta'amei haminhagim umekorei hadinim (Jerusalem, n.d.), 102. Cf. Aaron Wertheim, Halakhot vehalikhot behasidut (Jerusalem, 1960), 224-5. Wertheim, like Sperling, can produce only very few references to smoking among hasidim.
15. On the Lurianic doctrine of the sacred sparks, see I. Tishby, Torat hara vehakelipah bekabalat ha'ari (Jerusalem, 1965).
16. Louis Jacobs, 'Eating as an Act of Worship in Hasidic Thought', in Siegfried Stein and Raphael Loewe (eds.), Studies in Jewish Religious and Intellectual History Presented to Alexander Altmann (Tuscaloosa, Ala., 1979).
17. Sperling (ed.), Ta'amei haminhagim, 581.
18. Eliezer Ehrenreich (ed.), Toledot kol aryeh (2nd edn. Brooklyn, 1976), no. 36, pp. 27-8.
19. As in kabbalistic thought generally, the doctrine of tikun, that human activities have a cosmic effect and can 'put right' the flaws on high, looms large in Hasidism.
20. This is probably the meaning of the expression po'el bedimyono.
21. Zvi Moskovitch, Otzar hasipurim, xiv (Jerusalem, 1955), no. 6, pp. 70-1.
22. See Gershon Winkler, Dybbuk (New York, 1981), on the dybbuk and exorcism.
23. Moskovitch, Otzar hasipurim.
24. Ibid. p. 32, nos. 8 and 9.
25. On Hayim Halberstam as a heavy smoker, see Yosef David Weisbert, Rabenu hakadosh mizantz (Jerusalem, 1976), 197, 211, and Yosef David Weisbert, Otzar hahayim (Jerusalem, 1978), 20. In Isaac Landau's account in Zikaron tov (Piotrkow, 1882), 16-17, no. 17, Isaac of Neskhiv was another hasidic rebbe who smoked in his youth but gave it up later. This account contains a puzzling statement that when Isaac did smoke in his youth he was advised not to use Turkish tobacco by Levi Isaac of Berdichev, possibly because of the association with the Turkish pretender Shabbatai Zvi.
26. (Jerusalem, 1977), no. 11, pp. 8b-9a, under ga'avah.
27. Although the book was first published anonymously, it later became known that the author was Klein, a Hungarian rabbi with hasidic leanings, though not himself a follower of any particular zaddik. The passage is also quoted by Moskovitch, Otzar hasipurim, no. 7, p. 31.
28. Reuben ben Zvi David (ed.), Keneset yisra'el (Warsaw, 1905), 16.
29. See Mircea Eliade (ed.), Encyclopedia of Religion (New York, 1987), s.v. 'smoking', vol. xiii, pp. 365-70, and 'tobacco', vol. xiv, pp. 544-6.

Print post

You might also like

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...