Monday, September 26, 2011

More new seforim and some other things

More new seforim and some other things

By Eliezer Brodt

One

Here is another list of new of seforim I recently came across in various seforim stores.

1. רבינו חננאל, מסכת ב"ק, שט"ז עמודים+ מבוא, מהדיר ר' יוסף דובאוויק, ע"י מכון וגשל.

2. נתיבות משפט על רבינו ירוחם – דפוס חדש. [ראה כאן].

3. שו"ת לבוש מרדכי, ד' חלקים, כולל תולדות והרבה הוספות.

4. חשק שלמה, ר' שלמה ב"ר מרדכי, מכון הכתב, חו"מ סי' א-סח.

5. מקורי התפילה- טעמיה נוסחותיה ומנהגיה, ר' אפרים זלוטניק, 334 עמודים.

6. דרשות איגרות ותולדות, רבי אריה ליבושי הלוי הורוויץ, בעל שו"ת הרי בשמים, תקנח עמודים.

7. שו"ת וישמע משה- אוצר פסקים ותשובת, שהשיב מרן הגרי"ש אלישב שליט"א, ע"י ר' משה פריד, תנב עמודים.

8. שיעורי מרן הגרי"ש אלישב –ברכות,- כולל שיעורים ופסקי הלכה בתוספות ביאורים והערות, תשס"ב עמודים.

9. הלכות מועדים, [תש"ע], ר' שלמה גרוסמן, דיני יום טוב, תצ עמודים.

10. יבקשו מפיהו, הל' שידוכים, תקמ"א עמודים, פסקי הגרי"ש אלשיב שליט"א, נכתב ע"י ר' זעליג קוסובסקי.

11. קובץ בית המדרש, פסקי הלכה מבית מדרשו של הגרי"ש אלישב שליט"א, חוברת על שבט, סיון, תמוז,

12. באר ישראל- [תש"ע], הלכות ימים נוראים, וסוכות, ר' אברהם ישראלזון, כולל פסקי מרן הגרי"ש אלישב שליט"א, רמ"ב עמודים.

13. דבר הלכה, [דפוס חדש] ר' אברהם הלוי הורביץ, בעל ה'ארחות רבנו', ב' חלקים, א' הלכות יחוד, ב' הלכות איטור וגידים לענין תפילין.

14. קובץ, אור ישראל, גליון סג.

15. קובץ, היכל הבעל שם טוב, גליון לב.

16. ישורון חלק כה, תשע"ה עמודים [אפשר לקבל תוכן העניינים].

17. בצל האמונה, דרשות ומאמרים לחג הסוכות, הרב שג"ר, 245 עמודים.

18. נימוקי הרמח"ל, על עניני ראש השנה ויום כיפור, מכון הרמח"ל, 79 עמודים.

19. מטעמי יצחק, הרב יצחק הלוי הורוויץ [ר' איציקל האמבורגער], ב' חלקים, ע"י ר' דוד מנדלבוים.

20. שברו את הכלים, הקבלה והמודרניות היהודית, רוני ויינשטיין, 647 עמודים.

21. Yaacob Dweck, The Scandal of Kabbalah, Princeton Press

Two

I would like to mention copies of both my seforim Ben Kesseh Lassur and Likutei Eliezer are still available for sale. They both contain lots of information related to Elul, Rosh Hashanah and Aswret Yemei Teshuvah amongst other things. Email me at eliezerbrodt@gmail.com for a table of contents or to purchase. For sample chapters of these works, see here and here.

Three

For previous posts on Elul and Rosh Hashanah see the following posts:

For saying L’dovid during the months of Elul and Tishrei see here and here.

If one can give a knife as a present, see here.

About eating Siymonim on Rosh Hashanah see here, about saying tehilim on Rosh Hashanah see here.

This post (in Hebrew) discusses the custom of refraining from meat on Rosh ha-Shana.

The bulk of the commonly recited piyutim on Rosh ha-Shana are attributed to R. Eliezer ha-Kallir who is discussed here.

And, finally, in this post, Dr. Shapiro discusses Adon Olam, the poem that many have the custom to say on Rosh ha-Shana (even if they refrain the rest of the year).

Four

See here at this new blog related to the Mesilat Yesharim for an update to an old post of mine related to the Mesilat Yesharim.

Five

There are many titles left from the seforim sale list posted here.

Tuesday, September 20, 2011

Book Review: Pischei Tefilah u-Mo’ad by Y. S. Spiegel

Book Review

by Eliezer Brodt

פתחי תפילה ומועד, יעקב שמואל שפיגל, ירושלים תש"ע, 540 עמודים.

Pischei Tefilah u-Mo’ad, Y. S. Speigel, Jerusalem: 2010, 540 pp.

Professor Speigel is one of the most prolific writers in the Jewish academic scene, as the author of over 160 articles and 18 books (16 of those are publications for the first time of works which remained in manuscript. The other two are his own original and important studies; one of the latter is reviewed here). His articles cover an incredibly wide range of subjects related to many areas of Jewish Studies, including history of Rishonim, piyutim authored by Rishonim, bibliography and minhaghim, to name but a few. His uniqueness lies not only in the topics but also that his work has appeared in all types of publications running the gamut from academic journals such as Kiryat Sefer, Tarbiz, Sidra, Alei Sefer, Assufot, Teudah, Kovetz Al Yad and also in many prominent Charedi rabbinic journals such a Yeshurun, Yerushasenu, Moriah, Sinai and Or Yisroel. It is hard to define his area of expertise, as in every area he writes about he appears to be an expert! His doctorate was related to later additions in the Talmud by the Savoraim but most of his subsequent work focused on completely different areas. He has edited and printed from manuscript many works of Rishonim and Achronim on Massekhes Avos and the Haggadah Shel Pesach. He is of the opinion, contrary to that of some other academics, that there is nothing non-academic about printing critical editions of important manuscript texts. Although there is a known “belief” in the academic world, “publish or perish,” which some claim is the cause of weak articles and books, at times, Spiegel’s prolific output does nothing to damper the quality of his works. Another point unique to Speigel's writings, besides his familiarity with all the academic sources, he shows great familiarity with all the classic sources from Chazal, Geonim, Rishonim and Achronim, to even the most recent discussions in Charedi literature – this bekius (breadth) was apparent well before the advent of search engines of Hebrew books and Otzar Ha-hochmah. Alongside all this is his penetrating analysis and ability to raise interesting points.

This new collections contains 32 articles related to tefilah, kriyas ha-Torah, halacha and minhaghim related to the mo’adim. Four of these articles are entirely new, and some of the reprinted articles are already classics, quoted and used many times in recent literature.

I would just like to list and describe some of the topics, found in this excellent collection. There are parts of the Zecher Tzadik (written in 1467) which is still in manuscript. The section on Pesach was printed by Speigel in a separate book via Ofek. In this collection the Halachos of tefillin and Rosh Hashana were printed. Other articles are various Shu"t from manuscript on a wide range of topics, amongst them, where the Kohanim should say Nesiat Kapayim, a Kotton davening for the Amud, washing when eating vegetables, the fast of the Bechor on erev Pesach, and consumption of sesame oil on Pesach. Each piece has a thorough introduction about the author and topic and the texts contain many useful notes.

There is a great article of Hilchos Rosh Hashnah in the Azharot form from Reb Pinchas Halevei, the brother of the Reah. The notes and introduction are very good. I should point out that in the introduction to this piece, Spiegel deals a bit with the famous question of who was the author of the Sefer Hachinuch. Similar pieces in this collection are Azharot from other Rishonim which contains Hilchos Yom Kippur and another on HILchos Succos.

Another piece worth mentioning is a teshuvah printed for the first time about the Beracha on Coffee. In the introduction of this piece, Spiegel collects many different aspects of coffee that early Halachic works dealt with. But we should note that his discussion regarding the appropriate shiur (amount) that would require making a beracha acharona really requires an examination of the various forms in which coffee was historically drank. Some coffees are meant to be consumed in small doses while others in larger formats. Today, for example, a typical espresso shot is just an ounce, while a standard cup of coffee is 12 ounces. While espresso is a more recent, it would be helpful to know if one’s position regarding beracha achrona is more a function of size of common cup where the person lived than a sweeping position on coffee generally.

There is an article discussing the piyut Achlu Mashmanyim which is customarily recited on Shabbos Chanukah. As an aside, he provides an early source for eating sufganiyot on Chanukah.

For Purim he has a large collection of Halachos pertaining to the concept of Venahaphechu - that we do the opposite of what we would think. Another special article related to Purim is a very comprehensive discussion on cross-dressing on Purim and other happy occasions throughout the year.

He prints in this collection a Derasha of a talmid of the Rosh on Pesach for the first time (the Halacha part was printed by Speigel in a recent issue of Moriah). One interesting passage in this Derasha which I found was:

אם אנשי' באים ללמוד ונשים באות לשמוע טף למה בא, כדי לתת שכר טוב למביאיהן, אלמא שהתינוקות כמו כן יש שכר גדול למביאיהן לחנכם במצות. ויותר חביב לפני הב"ה בשעה שהתינוקות עונין קדיש או קדושה יותר מגדולים, שאינו דומה הבל שיש בו חטא להבל שאין בו חטא...

Hopefully in the future I will return to this topic of bringing kids to shul.

Amongst my favorite pieces in this collection is his article on the piyut which we say on the Yomim Noraim of Useshuvha Usefilah Utzedaka. In this piece he deals with piyutim and Halacha- namely, did Paytanim say things contrary to halacha. He deals with the Rambam's negative opinion of Baalei Azharot (see here). He also deals with the sources of the famous story of Reb Amnon and Unesaneh Tokef.

Another favorite piece is his discussion of saying Chazak! when we finish reading each book of the Chumash. A side topic of interest dealt with in this same piece is saying Yashar Koach to the Kohanim after they do nesiat kapyim.

Other pieces worth mentioning are his discussions of saying Parsahas Hazinu daily. Another important part of this piece is a discussion of sources for saying Maamodos daily.

Another comprehensive piece deals with when the crowd says a Passuk during Krieas Hatorah and Megilot.

One last piece worth mentioning is an excellent collection of sources dealing with who decided where the baal koreh stops by each Aliyah.

We can only hope that Professor Speigel collects the rest of his articles into a few volumes similar to this collection.

Monday, September 12, 2011

Seforim sale

Seforim sale

by Eliezer Brodt

This list consists of two parts. Part one is composed of seforim and books which I came across while hunting for seforim. Most of these titles are very hard to find. Some of the prices are better than others, but all in all I think they are fair. Almost all the books are in great shape. There is only one copy of most of these titles so they are being sold on a first come, first serve basis. Part two is a list of seforim which all are brand new. I have a few copies of each of the titles on this list. I personally recommend all of the titles on this second list [if they fit into your area of intrest]. E mail your order to eliezerbrodt@gmail.com. I will than send you a bill based on what is available. Payment will be be done Via Pay Pal. Shipping is not included in the price; that depends on the order and size, ranging between 5-9 dollars a book. All books will be air mailed out after I receive the money.

Feel free to ask for details about any specific book on the list. All questions should be sent to me at eliezerbrodt@gmail.com thank you and enjoy.

Part of the proceeds of this sale will be going to help support the efforts of the Seforim blog.

חלק א

ספרים

א. אוצר הראשונים מסכת מועד קטן, ירושלים תשלח, מכון הרי פישל, [שיטה לתלמידו של רבינו יחיאל מפאריש, תוס' הרא"ש][ 25$

ב. א' קופפר, מהדיר, פירושי מסכת פסחים וסוכה מבית מדרשו של רש"י, מקיצי נרדמים, ירושלים תשמ"ד, 13$

ג. יחוסי תנאים ואמוראים, מהדרות מוסד רב קוק, מצב מצוין (נדיר) 65$

ד. רבי חסדאי קרשקש, אור השם – מהדורת הרב שלמה פישר, (מצב מציון חוץ מהערות באפרון ב75 עמודים הראשונים), 20$

ה. קסת סופר על התורה, ר' אהרן מרקוס, 328 עמודים 18$

ו. תכלת מרדכי, ר' מרדכי גימפל יפה, פירוש על רמב"ן על התורה, קפו עמודים, 20$

ז. כור זהב ר' אריה ליב שטיינהארט פ' על רמב"ן על התורה, ירושלים תרצ"ו, קע"ב עמודים, 24$

ח. תשלום אבודרהם פירוש על ספר העבודה, 186 עמודים, 20$

ט. מעורר ישנים (ספר מלא חומר חשוב, על הלכה או"ח), קע עמודים, 17$

י. ראיות מכריעות נגד ולהויזן- ר' דוד הופמן, ירושלים תרפ"ח, קנא עמודים (נדיר), 35$

יא. פתרון תורה- ילקוט מדרשים ופירושים- מהדיר אפרים אורבעך (מבוא הערות ומפתחות) -415 עמ', 22$.

יב. משברי ים ר' משה לייטר, ביאורים וחידושים לתלמוד בבלי, רעט עמודים, מוסד רב קוק תשל"ט, 16$

יג. ר' קלמן כהנא, חקר ועיון, תל אביב תש"ך, מלא מאמרים חשובים על נושאים שונים, רסג עמודים, 18$

יד. צבי לצדיק, ר' יהושע שפירא, ירושלים תשי"ד, קצ"ד עמודים, 11$.

טו. פרק אבות עם פירוש לחם שמים של ר' יעקב עמדין, 17$

טז. חידושי הריצ"ד ד' חלקים, ר' יוסף דינר מוסד רב קוק 50$ כל הסט.

יז. אהל יוסף ב' חלקים, על ספר היראה לרבנו יונה, עם חיבור מקור היראה מר' בנימן זילבר, 33$

יח. הירושלמי המפורש, שלמה גורן, ברכות, מוסד רב קוק ירושלים תשכ"א, 32$

יט. שו"ת ציון לנפש חיה, 12$

כ. שו"ת מחולת המחנים, שו"ת הר תבור, ר' ישראל מרגליות יפה [תלמיד החת"ס], חומר מעניין, 230+ עמודים, 10$

כא. בארות נתן, ר' נתן רבינוביץ ביאורים על הש"ס, 12$.

כב. ילקוט שמעוני מוסד רב קוק שמות א, 11$

כג. סדר הסליחות כמנהג פולין, ד' גולדשמידט, מוסד רב קוק 15$.

כד. מנוחה וקדושה 22$

כה. שרשי מנהג אשכנז חלק ב 24$

כו. ספר ארץ ישראל, ר' יחיאל מיכל טוקצינסקי, 10$

כז. עזר הדת, ר' יצחק פולקר, 16$

כח. ר' יהודה אריה מודניה, ארי נוהם, 32$

כט. ספר הכריתות\ תחלת חכמה 14$

ל. מבחר כתבים ר' מתתיהו שטראשון, 22$

לא. ספר שמוש ר' יעקב עמדין [דפוס צילום זלמן שזר] 20$

לב. ר' יעקב עמדין מטפחת ספרים, ירושלים תשנ"ה, נדיר 50$

לג. שו"ת נר למאור, 13$

לד. גבעת פנחס, ר' פנחס מפאלאצק, תלמיד הגר"א 14$.

לה. לבושי בדים, 10$

מחקר:

א. מאה שערים, עיונים בעולמם הרוחני של ישראל בימי הביניים לזכר יצחק טברסקי, ירושלים תשס"א, עמ' 431 עמודים + 301 עמודים (נדיר), 65$

ב. שמואל הנגיד חייו ושירתו, ישראל לוין, קיבוץ המאוחד, תשכ"ג 223 עמודים. 12$

ג. ש' באילובלוצקי, אם למסדורת, בר אילן תשל"א, 280 עמודים, [כולל מאמרים על רבו ר' איזה'לה מפוניבז' רב סעדיה גאון ועוד דברים חשובים], 17$.

ד. פולמוס המוסר (מצב מצוין), 65$.

ה. רב יוסף קארו (אוסף) ממוסד רב קוק, ירושלים תשכט, שסח עמודים, 29$.

ו. מסע תימן, ר' יעקב ספיר דפוס ראשון, שני חלקים ליק 1866 חלק א במצב טוב, חלק ב במצב בינוני, 30$

ז. עמודי עבודה, אליעזר לאנדסהוטה, דפוס צילום ברלין תרי"ז, 25$

ח. ספר אדם נח – ספר זכרון לר' אדם בראון, ירושלים תשל, תצט עמודים, 12$

ט. גחלתן של חכמים, יצחק זימר, ירושלים תשנט, 355 עמודים, 35$

י. ר' אריה ליב יעלין, בעל היפה עינים, תולדות חייו, ר' זיסקינד, ירושלים תשל"ג, 118 עמודים, 12$

יא. החכם המופלא, תולדות ר' שלמה אהרנסון, י' אלפסי, 12$

יב. זכרונות אב ובנו, מ' ברור ובנו א' ברור, מוסד רב קוק תשכ"ו, 680 עמודים, [מצוין- אם חומר מעניין], 25$

יג. קובץ אהל שרה לאה, ירושלים תשנ"ט, 1000+ עמודים, כולל חיבור חשוב של ר' דוד צבי רוטשטיין בשם 'ספר תורה מנוקד', יותר מ200 עמודים, על עניני נקודות ועוד, 26$.

יד. עיונים ומחקרים מאת ר' שמחה קוק חלק א, מוסד רב קוק 376 עמודים, 20$

טו. י' זהבי, מהחת"ס ועד הרצל, ירושלים תשכ"ו, 17$

טז. מהרי"ל וזמנו, כריכה רכה, ר' יקותיאל גרינוואלד, 13$.

יז. מגן וחרב, יהודה אריה מודינה, מקיצי נרדמים, ירושלים תש"ך, 78 עמודים 22$.

יח. רבי שלמה חעלמא, תולדות בעל מרכבת המשנה, ירושלים תשמ"ה, 14$

יט. צבי ירון משנתו של הרב קוק, תשנ"ג, 370 עמודים, 14$

כ. תולדות החסידות, שלמה דובנוב, 35$.

כא. ספר זכרון לשלמה סאלי מאיר, 15$

כב. עשרת הדברות 20$

כג. עמודי אש, תולדות ר' יהושע ליב דיסקין, רלא עמודים, 16$

כד. דב רפל, שבע החכמות, הויכוח של למודי חול ביהדות, 288 עמודים, 18$

כה. פנקס התקנות והרישומים של החברה קדישה דג"ח וורמיישא, תע"ו-תקצ"ז, א' אונא, מוסד רב קוק תש"ם, 204 עמודים 15$.

כו. היסטוריון בסערות רוחו, א' דוד על יוסף הכהן בעל עמק הבכא מתוך איגרות שלו, ק עמודים, ירושלים תשס"ה, כריכה רכה, 15$

כז. ר' אהרן מרקוס, החסידות, תל אביב תשי"ד, 436 עמודים, 26$

כח. רש"י עיונים ביצירתו, בר אילן תשנ"ג 26$

כט. בן ציון אלפס, מעשה אלפס, ישראל תשל"ח, רכ עמודים, 9$

ל. יוסף היינימן, עיוני תפילה 22$

לא. רבנות האתגר, ב' חלקים, ירושלים תשע"א, [אפשר לקבל תוכן הענינים] 34$

לב. מסורת ומסעות מ' ליהמן, מוסד רב קוק תשמב, 318 עמודים, 20$

לג. כתבי ר' אברהם עפשטיין, חלק א, מוסד רב קוק ירושלים תש"י- [מהדורה מדעי של אלדוד הדני, ועוד ספרים], שלו, שצ עמודים, 25$.

לד. ח' הירשברג, מארץ מבוא השמש [יהודי אפריקה הצפונית בארצותיהם], ירושלים תשי"ז, 237 עמודים, 20$

לה. תורת ומוסר ח' ריינס, מוסד רב קוק ירושלים תשי"ד, רמ עומדים, 11$

לו. חנוך אלבק, מבוא לתלמודים, 694 עמודים 33$

לז. בית הועד 22$.

לח. אסופות חלק יד מ' בניהו [כולל כמה מאמרים חשובים כמו מר' שלמה זלמן הבלין על בין השמשות, ועוד ועוד] 12$

לט. יוסף נוה, ראשית תולדותיו של האלפבית, ירושלים תשמט, 14$

מ. באהלי יעקב, שמחה אסף [כולל מאמרים חשובים על כמה נושאים חשובים], 256 עמודים, 19$

מא. ראשונים ואחרונים, יצחק רפאל תל אביב תשי"ז, 427 עמודים. 22$

מב. חיי יהודים באשכנז, אברהם ברלניר, דפוס צילום, ישראל תשכ"ט עמודים, 80 עמודים, $20

מג. ארשת, מוסד רב קוק תש"ד, תק"ס עמודים. [זה אינו, מתוך הסדרה של ארשת א-ו] $20

מד. חכמת ישראל במערב אירופה, ד"ר שמעון פדרבוש ירושלים תשי"ט, 562 עמודים $20

מה. מחקרים במדעי היהדות אפרים אורבך ב' חלקים 50$

מו. בימי הבית ובימי המשנה שמואל ספראי ב' חלקים 40$

מז. דור דור ומנהגיו שלמה אשכנזי $24

מח. פתיחות והסתגרות, י' אלבוים, 18$

מט. Rakafot Aharon- Volume 2– 16$

נ. ספר המלבי"ם (נצח) [כולל כמה ספרים תולדות ע"י א' סורסקי, שנת היובל נכתב ע"י המלבי"ם, עלה לתרופה –על הל' דעות להרמב"ם, משל ומליצה –נכתב ע"י המלבי"ם], רסג עמודים, 15$

נא. צאינה וראינה – מהדורה עברית מבוארת, ע"י מ' קוזק כולל הערות ומבוא על הספר, ירושלים תשל"ה, ש"ד עמודים + 54 עמודים (מבוא) 17$.

נב. M. Steinschneider, Jewish literature, Hard cover, 1965 Reprint $30

נג. Canonization of Hebrew Scripture, S. Leiman PB, Very rare $65

נד. Victor Keats, Chess, Magnes Press, $16

נה. R. SchatzUffenheimer, Hasidism as Mysticism, 20$

נו. תשובות הלב וקבלת יסורים 14$

נז. הקהילה היהודית בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד, ז' ספראי, 15$

נח. מורשת ספרד, 18$

נט. פירושים לספר משלי לבית קמחי 18$

ס. מחזורי שבעתות לסדרים ולפרשיות 16$

סא. הלכה הליכה ומשיחיות בכת מדבר יהודה 18$

סב. פרקי שירה חלק א 15$

סג. ש"י עולומת, דן סדן 9$

חלק ב

א. ספרי במדבר, ספרי זוטא, מהודרת הורביץ, 18$

ב. תנא דבי אליהו מהדורת איש שלום, 18$

ג. מכילתא דר' ישמעאל, 18$

ד. מדרש דברים רבה, שואל ליברמן, 13$

ה. שקיעין- מדרשי תימן, שואל ליברמן 13$

ו. טעמי מסורת המקרא, לר' יהודה החסיד 7$

ז. פרושי התורה לר' חיים פלטיאל, 22$

ח. שירת הרוקח 20$

ט. אזהרות ר' אליהו הזקן 17$

י. דרכי התלמוד לר' יצחק קפנאטון 8$

יא. שו"ת מענה אליהו להאדר"ת 18$

יב. תפילת דוד, נפש דוד- חיבור על תפילה וצוואה של האדר"ת, 15$.

יג. הלכות מדינה לבעל ציץ אליעזר, 26$

יד. קול התוהר 15$

טו. שד"ל על התורה, 24$

טז. חלקים של תחומין, 20$

יז. מסיני ללשכת הגזית 20$

יח. מקומרן עד קהיר, אוסף מאמרים על תפילה, 15$

יט. עין איה, רב קוק על ברכות ב' חלקים, שבת ב' חלקים 21$ כל חלק

כ. מאמרי הראי"ה [אוסף מאמרים של רב קוק] 15$

כא. מועדי הראי"ה, ר' משה צבי נריה, 19$

כב. מלאכים כבני אדם [על רב קוק], 20$

כג. תורה משמחת [ח"א, על הרב שלמה זלמן אויערבך] 20$

כד. אורו של עולם [ח"ב, על הרב שלמה זלמן אויערבך] 21$

כה. בתורתו יהגה הרב שגר [אפשר לקבל תוכן הענינים], 18$

כו. אגרות רמח"ל, 22$

כז. יעקב גרטנר, גלגולי מנהג בעולם הלכה [אפשר לקבל תוכן הענינים], 15$

כח. התשובה בספרות הלכה, 15$

ספרים של הרב אביגדור נננצל- ירושלים במועדיה, כל חלק 17$:

א. ירח האיתנים

ב. חול המועד

ג. פסח

ד. שבועות

ה. בין המצרים

ו. שבת א

ז. שבת ב

ח. שיחות [על התורה, מועדים]

ספרים של זהר עמר:

א. חמשת מיני דגן 252 עמודים 17$

ב. מרורים 12$

ג. במה מדליקין 15$

ד. בעקבות תועלת השני, 15$

ה. אתרוגי ארץ ישראל 12$

ו. ארבעת המינים, 12$

משנת ארץ ישראל – שמואל וזאב ספראי- כל אחד 25$

א. ברכות

ב. שביעית

ג. ערלה\ביכורים

ד. שבת ב' חלקים [40$ סט]

ה. עירובין

ו. פסחים

ז. שקלים

ח. יומא

ט. סוכה

י. ראש השנה

יא. ביצה

יב. תעניות\מגילה

יג. הגדה של פסח- הגדת חז"ל 44$

יד. משלי חז"ל 24$

ספרים של ר' דוד כהן

א. קול הנבואה 20$

ב. הכוזרי המבואר ג' חלקים, כל חלק 15$

ג. משנת הנזיר, [יומן], 14$

ד. קל"ח פתחי חכמה לרמח"ל 23$

ספרים של ר' יצחק שילת

א. ספר הכוזרי 23$

ב. בין הכוזרי להרמב"ם 20$

ג. איגרות הרמב"ם [בכרך אחד], 25$

ד. הקדמה להרמב"ם פירוש המשניות, 18$

ה. פירוש למסכת אבות, 17$

ו. במסילה העולה [שני חלקים]- סנהדרין ומכות, 24$

ז. תיקון משנה 12$

ספרים של אברהם קורמן, כל אחד 16$

א. התורה וכתבה

ב. מבוא לתורה שבכתב ושבעל פה

ג. מושגים בהלכה

ד. הלכה ועקרנותיה

ה. האמונה הישראלית

ו. אדם וטבעו

ז. פענח פרשיות

ח. פענוח אגדות

Print post

You might also like

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...