Monday, June 11, 2018

New Book sale 2018 : Part Two


New Book sale 2018 : Part Two
By Eliezer Brodt

This list consists of a few parts. All the books are brand new. Email your order to eliezerbrodt@gmail.com. I will than send you a bill based on what is available. Payment is with Pay Pal, but other arrangements can be made. Shipping is not included in the price; that depends on the order and size of the book. All books will be air mailed out after I receive payment. There are other shipping possibilities available depending on quantity of books.
Many of the titles are only available at these prices for the next few days.
Many of the books on the previous lists are still for sale (here and here)
For every 5 titles purchased there is a 10 percent discount [not including the shipping] [a set counts as one title].
Feel free to ask for details about any specific book on the list. All questions should be sent to me at eliezerbrodt@gmail.com thank you and enjoy.
Part of the proceeds of this sale will be going to help support the efforts of the Seforim Blog.
 1. עזרא פליישר, תפילה ומנהגי תפילה, ארץ ישראליים בתקופת הגניזה, $24
 2. מעוז כהנא, מהנודע ביהודה לחתם סופר, הלכה והגות לנוכח אתגרי הזמן, 486 עמודים, $26
 3. שלמה טיקוצינסקי, למדנות מוסר ואליטיזם, ישיבת סלבודקה מליטא לארץ ישראל, 394 עמודים, $26
 4. יוסף דן, תולדות תורת הסוד העברית, ימי הביניים, יא, ספר הזוהר, 515 עמודים, $27
 5. הגדולים - אישים שעיצבו את פני היהדות החרדית בישראל, בעריכת בנימין בראון ונסים ליאון, 968 עמודים [מהדורה שניה[, $29
 6. רחל מנקין, יהודי גליציה והחוקה האוסטרית, ראשיתה של פוליטיקה יהודית מודרנית, 287 עמודים, $22
 7. פאבל מצ'ייקו, ערב רב, פנים וחוץ בוויכוח הפרנקיסטי, 352 עמודים, $23
 8. קדושת החיים וחירוף הנפש, כריכה רכה, $15
 9. יעקב בלידשטיין, עצב נבו, מיתת משה רבנו במדרשי חז"ל, 16$
 10. יואל בן נון, זכור ושמור טבע והיסטוריה בפשר השבת והחגים, $21
 11. תשורה לעמוס, $21
 12. פירוש מסכת אבות לרבי מתתיהו היצהרי, מהדיר יעקב שפיגל, $15
 13. אריה מורגנשטרן, משיחיות ויישוב ארץ ישראל במחצית הראשונה של המאה הי"ט, $16
 14. קנאות דתית, בעריכת מאיר ליטביק ואורה לימור, $20
 15. יחזקאל ליכטנשטיין, והסנה איננו אכל: סוגיות מימי השואה בראי ההלכה, 363 עמודים, $19
 16. . שמחה עמנואל, מגנזי אירופה, א, 512 עמודים, $26
 17. 2. דוד הנשקה, מה נשתנה, ליל הפסח בתלמודם של חכמים, 650 עמודים, $29
 18. יעקב מדן, המקראות המתחדשים, עיונים בנביאים וכתובים, $21
 19. הרב משה פיינשטיין, הנהגה הלכתית בעולם משתנה, $21
 20. תא שמע, מקרים במדעי היהדות לזכורו של י' תא שמע, שני חלקים, $32
 21. תלמוד מאיר, קובץ מאמרים, אברהם הברמן, $16
 22. יעקב גרטנר, עיוני תפילה, מנהגים ותולדות, $21
 23. גרשם שלום, זרמים ראשיים במיסטיקה היהודית, 502 עמודים, $20
 24. אברהם גרוסמן, אמונות ודעות בעולמו של רש"י, $19
 25. תפארת בחורים, מדריך החתנים היהודי הראשון, רוני וינשטיין, $17
 26. פרי מגדים לר' דוד די סילוה, הרופא מירושלים, $15
 27. כתבור בהרים, מחקרים בתורה שבעל פה מוגשים לפר' יוסף תבורי, $21
 28. ענת רייזל, מבוא למדרשים, $21
 29. יוסף אביב"י, זוהר רמח"ל, $21
 30. המעשים לבני ארץ ישראל הלכה והיסטוריה בארץ ישראל הביזנטית, הלל ניומן, $16
 31. ברכה יניב, מעשה רוקם, תשמישי קדושה מטקסטיל בבית הכנסת האשכנזי, הספרדי והאיטלקי, $17
 32. אמונה ואדם לנוכח השואה, שני חלקים, $34
 33. יוסף סילמן, בין ללכת בדרכיו, ולשמע בקולו, הוראות הלכתיות ההנחיות או כציווים, $21
 34. יוסף יצחק ליפשיץ, אחד בכל דמיונות, הגותם הדיאלקטית של חסידי אשכנז, 234 עמודים, $20
 35. שלום רוזנברג, לא בשמים היא, $20
 36. מגילת רות, יהונתן גרוסמן, $20
 37. אלחן טל, הקהילה האשכנזית באמשטרדם במאה הי"ח, $19
 38. שואל שטמפפר, הישיבה הליטאית בהתהוותה, $23
 39. ספר גיא חזיון, ר' אברהם יגל, מהדיר דוד רודרמן, $11
 40. ספר חסידים, חיבור גנוז בגנותה של חסידות, $15
 41. ספריות ואוספי ספרים, משה סלוחובסקי יוסף קפלן עורכים, $17
 42. יוסף אביב"י (מהדיר), קיצור סדר האצילות, כתיבת ר' חיים ויטל העתקת ר' מנחם די לונזאנו, $24
 43. יעקב כץ, במו עיני, אוטוביוגרפיה של היסטריון, $14
 44. אריה מורנגשטרן, בשליחות ירושלים, תולדות משפחת פ"ח רוזנטל, 1816-1839, $14
 45. יעקב כץ, גוי של שבת, $14
 46. ישעיה גפני, יהודת בבל בתקופת התלמוד, $24
 47. עמנואל אטקס, לשם שמים: חסידים, מתנגדים, משכילים ומה שביניהם, 466 עמודים, $26
 48. שיטת הבחינות של הרב מרדכי ברויאר קובץ מאמרים, $20
 49. עוזי פוקס, תלמודים של גאונים, $22
 50. יואב ברזילי, מדרש חכמים, $22
 51. ישיבות ליטא, פרקי זכרונות, $20
 52. עמנואל אטקס, יחיד בדורו, הגאון מווילנה, $20
 53. ישעיה גפני, יהודת בבל ומוסדותיה, $10
 54. משה רוסמן, הבעש"ט מחדש החסידות, $20
 55. דניאל רייזר, דרשות משנת הזעם [אש קודש], ב' חלקים, $35
 56. יהודי ביטי, הפילוסוף המקובל, עיונים בספר קול הנבואה, 300 עמודים, $20
 57. יוסף שטרן, חומר וצורה במורה נבוכים לרמב"ם, $20
 58. גנזי יוסף פרל, שמואל ורסס, $21
 59. ורד טוהר, חיבור המעשיות והמדרשות וההגדות (פירארה שי"ד), $20
 60. בין בבל לארץ ישראל, שי לישעיהו גפני, 500 עמודים, $34
 61. סדריק כהן סקלי, דון יצחק אברבנאל, 286 עמודים, $25
 62. ספר מלווה ולווה, מדריך למשכנות מאיטליה בימי הרנסנס, מהדיר ראובן בונפיל, $17
 63. רוני באר-מרקס, על חומת הנייר: עיתון הלבנון והאורתודוקסיה, 350 עמודים , $23
 64. שמואל פיינר, עת חדשה יהודים באירופה במאה השמונה עשרה, 583 עמודים, $33
 65. אהרן אופנהיימר, על נהרות בבל: סוגית בתולדות בבל התלמודית, $23
 66. עיר ווילנא חלק ב (מהדיר: מרדכי זלקין), $24
 67. קרלוס פרנקל, מן הרמב"ם לשמואל אבן תיבון, 26$
 68. מנחם כהנא, ספרי זוטא דברים, $35
 69. רפאל פוזן, העקיבות התרגומית בתרגום אונקלוס, $24
 70. אשכולי, החסידות בפולין, $18
 71. יוסף תבורי, מועדי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד, $25
 72. ראובן קימלמן, לכה דודי וקבלת שבת, $25
 73. יצחק גוטליב, יש סדר למקרא, $26
 74. יובל הררי, חרבא דמשה, $16
 75. אילן אדלר, הבלשנות העברית בימי הביניים, $26
 76. אהרן שמש, עונשים וחטאים, $23
 77. חננאל מירסקי, תורת הלשון של מנחם בן סרוק, $23
 78. יואל רפל, התפילה לשלום המדינה, תולדותיה תכניה ופירושה, $21
 79. אליעזר טאובר, דיר יאסין סוף המיתוס, $20
 80. ספר היובל לכבוד מרדכי ברויאר, שני חלקים [הדפסה שניה] כריכה רכה, $36
 81. יהונתן יעקבס, בכור שור הדר לו, ר' יוסף בכור שור בין המשכיות לחידוש, $24
 82. מרדכי זלקין, מרא דאתרא? רב וקהילה בתחום המושב, $23
 83. כנסת מחקרים ישראל תא שמע, חלק א, $27
 84. כנסת מחקרים ישראל תא שמע, חלק ב, $27
 85. כנסת מחקרים ישראל תא שמע, חלק ג, $27
 86. כנסת מחקרים ישראל תא שמע, חלק ד, $27
 87. פירוש רש"י למסכת ראש השנה [על פי כ"י], מהדיר אהרן ארנד, $22
 88. ספר ההשגה; הוא כתאב אלמסתלחק לר' יונה אבן-ג'נאח, מהדורת ד' טנא וא' ממן, 26$
 89. כתבי ר' משה אבן תבון בעריכת: חיים קרייסל, קולט סיראט, אברהם ישראל 24$
 90. דרשות ר' זרחיה הלוי סלדין [תלמיד של ר' קרשקש], מהדיר: ארי אקרמן $21
 91. לוית חן לר' לוי בן אברהם, סתרי האמונה, שער ההגדה [מהדיר: חיים קרייסל], [כרך ד] 28$
 92. חמישה קדמוני מפרשי ר' אברהם אבן עזרא, $30
 93. מרדכי סבתו, תלמוד בבלי מסכת סנהדרין פרק שלישי, שני כרכים, מהודרה, פירוש ועיון משווה במקבילות, $35
 94. ספר הכוזרי, תרגום מיכאל שורץ, $21
 95. אברהם גרוסמן, תמורות בחברה היהודית בימי הביניים, $27
 96. ירון צור, גבירים ויהודים אחרים במזרח התיכון העות'מאני 1750-1830, $21
 97. התפילה בישראל: היבטים חדשים, בעריכת אורי ארליך, $21
 98. מדרשי גאולה, בעריכת יהודה אבן שמואל, עם מבוא מאת עודד עיר שי, $34
 99. זאב גריס, הספר העברי פרקים לתולדותיו, $26
 100. אסף ידידיה, לגדל תרבות עבריה, חייו ומשנתו של זאב יעבץ, $20
 101. משנת הזוהר, כרך המפתחות, $21
 102. אסף ידידיה, ביקורת מבוקרת $21
 103. נאוה וסרמן, מימי לא קראתי לאשתי, זוגיות בחסידות גור, $20
 104. חכמת לב, עולמם של חז"ל, ספר זכרון ליפה הקר, $17
 105. שרה יפת, בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים, ב' חלקים, 32$
 106. מוטי בנמלך, שלמה מולכו, חייו ומותו של משיח בן יוסף, $
 107. נעמה וילוז'ני, שערות לילות וקרני אשמדאי, דמות וצורה במאגיה ובאמנות העממית בין בבל לארץ ישראל בשלהי העת העתיקה, $23
 108. קימי קפלן, עמרם בלוי - עולמו של מנהיג נטורי קרתא, $23
 109. צפי זבה-אלרן, זיכרונת חדשים אסופות האגדה ועיצובו של קנון עברי מודרני, 318 עמודים $23
 110. אבי הורביץ, מבראשית לדברי הימים, פרקים בהיסטוריה הלשונית של העברית המקראית, $21
 111. דוד רוקח, היהודים במשנתם של טרטוליאנוס ואוגוסטינוס, $21
 112. דב שוורץ, מאחדות לריבוי, סיפורה של התודעה הציונית הדתית, 20$
 113. בנימין בראון, כספינה מיטלטלת, חסידות קרלין בין עליות למשברים, 33$
 114. אוריאל גלמן, השבילים היוצאים מלובלין, צמיחתה של החסידות בפולין, $25
 115. טלי מרים ברנר, על פי דרכם, ילדים וילדות באשכנז, $25
 116. יוסף דן, תולדות הסוד העברית ימי הביניים, בעקבות הזוהר, כרך יב, $27
 117. גרשון ברין, עיונים ב'לקח טוב' לחמש מגילות, קווים בפרשנות הבינטית בתחילת האלף השני לספריה , $20
 118. אמנון רז-קרקוצקין, הצנזור הערוך והטקסט, הצנזורה הקתולית והדפוס העברי במאה השש עשרה, $15
 119. שמחה עמנואל, שברי לוחות, ספרים אבודים של 'בעלי התוספות' , $25
 120. בנימין בראון, מדריך לחברה החרדית, אמונות וזרמים, 451 עמודים, $22
 121. אופיר מינץ-מנור, הפיוט הקדום, $18
 122. מור אלטשולר, חיי מרן יוסף קארו, 20$
 123. שי עקביא ווזנר, חשיבה משפטית בישיבות ליטא, עיונים במשנתו של הרב שמעון שקופ, 332 עמודים, $22
חלק ב: מוסד ביאליק
כל ספר בחלק זה $16
 1. איתמר ללוין, קאפו באלנבי [שואה]
 2. פינחס חליווה, השלום כערך על במשפט העברי ובמדרי חז"ל
 3. שלושת חיבורי הדקדוק של ר' יהודה חיוג', בעריכת עלי ותד דניאל סיון
 4. חנוך גמליאל, רש"י כפרשן וכבלשן
 5. מחשבת ישראל ואמונת ישראל, בעריכת דניאל לסקר
 6. טוב עלם: זיכרון, קהילה ומגדר בחברות יהודיות מאמרים לכבודו של ראובן בונפיל
 7. ליישב פשוטו של מקרא, אסופת מחקרים בפרשנות המקרא בעריכת שרה יפה ערן ויזל
 8. מאיר בר-אילן, אסטרולוגיה ומדעים אחרים בין יהודי ארץ ישראל, בתקופה ההלניסטית רומית והביאנטית
 9. יוסף דעת, מחקרים בהיסטוריה יהודית מודרנית מוגשים לפרו' יוסף שלמון
 10. ניחם רוס, מסורת אהובה ושנואה, זהות יהודית מודרנית וכתיבה ניאו חסידית בפתח המאה העשרים
 11. סמכות רוחנית, מאבקים על כוח תרבותי בהגות היהודית, בעריכת חיים קרייסל בעז הוס ואורי ארליך
 12. שרה יפת, דוד דור ופרשניו
 13. שמעון שרביט, פרקי מחקר בלשון חכמים
 14. על פי הבאר, מחקרים בהגות יהודית ובמחשבת ההלכה מוגשים ליעקב בלידשטיין
 15. שמשון שרביט, לשונה וסגנונה של מסכת אבות לדורותיה
 16. מחקרים בתלמוד ובמדרש, ספר זיכרון לתרצה ליפשיץ
 17. חנוך אלבק, מבוא למשנה
 18. יום טוב ליפמאן צונץ, הדרשה בישראל והשתלשלותן ההיסטורית
 19. ערוגות הבשים ליוסף בן תנחום הירושלמי, מאת יהודית דישון
 20. ברכה זק, שומר הפרדס, המקובל רבי שבתי שעפטל הורוויץ מפראג
 21. ברכה זק, בשערי הקבלה של רבי משה קורדוברו
 22. רבקה הורוביץ, יהודת רבת פנים
 23. יד לגילת, אסופת מאמרים של דב יצחק גילת
 24. מנדל פייקאז', ספרות העדות על השואה כמקור היסטורי, ושלש תגובות חסידיות בארצות השואה
 25. מיכה יוסף ברדיצ'בסקי, מחקרים ותעודות בעריכת אבנר הולצמן
 26. אל הקרע שבלב - מיכה יוסף ברדיצ'בסקי, אבנר הולצמן
 27. מיכל אורון, מבעל שם לבעל שם, שמואל פאלק הבעל שם מלונדון
 28. משאת משה, מחקרים בתרבות ישראל וערב מוגשים למשה גיל
 29. ספר יוסיפון, כרך א, בעריכת דוד פלוסר
 30. מרדכי עקיבא פרידמן, ריבוי נשים בישראל
 31. דב שוורץ, ישן בקנקן חדש
 32. גרשם שלום, פרקי יסוד בהבנת הקבלה וסמליה


No comments:

Print post

You might also like

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...