Thursday, June 07, 2018

Book Week 2018


Book Week 2018
By Eliezer Brodt

Book week just began in Eretz Yisrael. As I have written in the past, every year in Israel, around Shavous time, there is a period of about ten days called Shavuah Hasefer - Book Week (for previous years lists see here  herehere, here, hereherehereherehere,  here and here). Many of the companies offer sales for the whole month. Shavuah HaSefer is a sale which takes place all across the country in stores, malls and special places rented out just for the sales. There are places where strictly “frum” seforim are sold and other places have most of the secular publishing houses. Many publishing houses release new titles specifically at this time.

 In my lists, I sometimes include an older title, from a previous year, if I just noticed the book. As I have written in the past, I do not intend to include all the new books. Eventually some of these titles will be the subject of their own reviews. I try to include titles of broad interest. As this list shows although book publishing in book form has dropped greatly worldwide, Academic books on Jewish related topics are still coming out in full force.

This list includes books which were listed here, as they came out after book week 2017.

To receive a PDF of the sale catalogs of Mechon Yerushalayim, Zichron Ahron and other non-academic distributors, e mail me at Eliezerbrodt-at-gmail.com.

As in previous years I am offering a service, for a small fee to help one purchase these titles (or titles of previous years). For more information about this email me at Eliezerbrodt-at-gmail.com.

Part of the proceeds will be going to support the efforts of the the Seforim Blog.

מגיד
 1. ר' אברהם יצחק הכהן קוק, מציאות קטן, פנקס ביכורים [נכתב בעת כהונתו בזיימל שבליטא], תרמז עמודים
 2. ר' ראובן ציגלר, עוז וענווה, הגותו של הרב יוסף דוב סולוביצ'ק
 3. ר' דוד והרב אברהם סתיו, אבוא ביתך, שאלות ותשובות בנושא זוגיות ומשפחה
 4. ד"ר יעל ציגלר, רות מניכור למלוכה
 5. נשמת הבית, הריון, לידה, הנקה ואמצעי מניעה
 6. Judaism’s Encounter with Other Cultures, Rejection or Integration, Edited by Jacob J. Schacter
JTS
 1. גרשם שלום, תולדות התנועה השבתאית, שוקן, 407 עמודים
 2. תמר קדרי, מנחה ליהודה, יהודה תיאודור ועריכתם של מדרשי האגדה הארץ ישראליים, מכון שכטר, 217 עמודים
יד בן צבי
 1. יוסף אביבי, קבלת הראי"ה, ד' חלקים [ניתן לקבל תוכן ודפי דוגמא]
 2. עדה גבל, חרדים ואנשי מעשה, פועלי אגדות ישראל 1933-1939
 3. חננאל מירסקי, תורת הלשון של מנחם בן סרוק, בן צבי, 319 עמודים
 4. ספונות, כה
 5. בין יוספוס לחז"ל, כרך א - האגדות האבודות של ימי הבית שני; כרך ב - אגדות החורבן, טל אילן ורד נעם, בשיתוף מאיר בן שחר, דפנה ברץ ויעל פיש, 951 עמודים
 6. גנזי קדם, כרך יג [ניתן לקבל תוכן].
 7. הסיפור הזוהרי, שני חלקים, בעריכת יהודה ליבס, יונתן בן הראש מלילה הלנר-אשד

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
 1. אסופות כתבים עבריים מימי הביניים, כרך ג: כתב אשכנזי, עדנה אנגל ומלאכי בית אריה
כנרת-דביר
 1. יואל רפל, התפילה לשלום המדינה, תולדותיה תכניה ופירושה
 2. אליעזר טאובר, דיר יאסין סוף המיתוס
מכללת הרצוג
 1. ר' אהרן ליכטנשטיין, באור פניך יהלכון, מידות וערכים בעבודת ה'
 2. יצחק רקנטי, עברי אנוכי; אברהי ש' רקנטי, משאולוניק לתל אביב
 3. שלום רוזנברג, לא בשמים היא
 4. אליהו עסיס, מאבק על הזהות העימותים בין יעקב ועשו ישראל ואדום
 5. עוזיאל פוקס, תלמודם של גאונים: יחסם של גאוני בבל לנוסח התלמוד בבלי, 562 עמודים
 6. פירוש מדרש חכמים על התורה, מהדורת ביקורתית בצירוף מבוא [מכ"י, שמות, במדבר דברים], בעריכת יואב ברזלי, 392 עמודים
 7. הראל גורדין, הרב משה פיינשטיין: הנהגה הלכתית בעולם משתנה, 562 עמודים [לתוכן העניינים ראה כאן].
מאגנס
 1. דב שוורץ, מאבק הפרידיגמות, בין תאולוגיה לפילוספיה בהגות היהודית בימי הביניים
 2. אילן אדלר, שיטות ניקוד ומסורת קריאה של העברית אסופת מחקרים [עדה ולשון לה], מגנס 238 עמודים
 3. ספר היובל לכבוד מרדכי ברויאר, שני חלקים [הדפסה שניה] כריכה רכה
 4. יהונתן יעקבס, בכור שור הדר לו, ר' יוסף בכור שור בין המשכיות לחידוש, 362 עמודים
 5. מרדכי זלקין, מרא דאתרא? רב וקהילה בתחום המושב, 332 עמודים
 6. קובץ על יד, כה, לזכר עזרא פליישר, 512 עמודים
הוצאת אוניברסיטת בר-אילן
 1. אלי גורפינקל, (מהדיר), שני חיבורם על תחיית המתים, הוויכוח שלא שכך
 2. מקראות גדולות הכתר, דברי הימים
 3. דעת 85
 4. דעת 84
 5. בד"ד 32
 6. בד"ד 33
 7. סידרא לב
 8. מקס יוסף, היהדות על פרשת דרכים דברים על השאלה הגורלית אל האמיצים והאצילים בעם היהודי
 9. עלי ספר כו-כז, 400 עמודים [ניתן לקבל תוכן].
 10. דבר תקווה (מסורת הפיוט ה-ו), מחקרים בשירה ובפיוט מוגשים לפרופ' בנימין בר תקוה, בעריכת אפרים חזן, 484 עמודים
 11. רון בר לב, אמונה רדיקלית, אוונגרד האמונה של רבי נחמן מברסלב, 284 עמודים
 12. ביטי רואי, אהבת השכינה, מיסטיקה ופואטיקה בתיקוני הזוהר, 514 עמודים
 13. יהודה פרידלנדר, בכבשונו של פולמוס, פרקים בספרות הפולמוס בין רבנים למשכילים בליטא במאה התשע-עשרה, 332 עמודים [רוב הספר הוא מאמרים של הגאון ר' יוסף זכריה שטרן מתוך העיתונים].
מוסד ביאליק
 1. מרדכי סבתו, תלמוד בבלי מסכת סנהדרין פרק שלישי, שני כרכים, מהודרה, פירוש ועיון משווה במקבילות
 2. חכמת לב, עולמם של חז"ל, ספר זכרון ליפה הקר
 3. שרה יפת, בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים, ב' חלקים
 4. מגילות, יג
 5. אבי הורביץ, מבראשית לדברי הימים, פרקים בהיסטוריה הלשונית של העברית המקראית
 6. דוד רוקח, היהודים במשנתם של טרטוליאנוס ואוגוסטינוס
 7. דב שוורץ, מאחדות לריבוי, סיפורה של התודעה הציונית הדתית
 8. חמישה קדמוני מפרשי ר' אברהם אבן עזרא, עורך ראשי חיים קרייסל, 894 עמודים [ניתן לקבל תוכן].
 9. יהושע בלאו, בלשנות ערבית
הוצאת כרמל
 1. ישראל רוזנסון, להתפלל על שפת הים של תל אביב, בית הכנסת הגר"א ביוגרפיה, זיכרון
 2. אפרים חמיאל, בין דת לדעת: העמדה הדיאלקטית בהגות היהדוית בת זמננו, מהרב קוק עד הרב שג"ר
 3. שתי יצירות על אודות שבתי צבי, מהדיר יעקב ברנאי
 4. איריס פרוש, החוטאים בכתיבה, מהפכת הכתיבה בחברה היהודית במזרח אירופה במאה התשע-עשרה, 478 עמודים [להתוכן העניינים ראה כאן].
מרכז זלמן שזר
 1. בנימין בראון, כספינה מיטלטלת, חסידות קרלין בין עליות למשברים
 2. אוריאל גלמן, השבילים היוצאים מלובלין, צמיחתה של החסידות בפולין
 3. טלי מרים ברנר, על פי דרכם, ילדים וילדות באשכנז
 4. יוסף דן, תולדות הסוד העברית ימי הביניים, בעקבות הזוהר, כרך יב
 5. איליה לוריא, מלחמות ליובאוויץ' חסידות חב"ד ברוסיה הצארית
 6. Habad in the 20th Century, Spirituality Politics, Outreach Jonathan Meir, Gadi Sagiv
 7. Synagogues in Ukraine Volhynia, Sergey R. Kravtsov Vladmir Levin, 2 Volumes
הוצאת קיבוץ המאוחד
 1. גרשון ברין, עיונים ב'לקח טוב' לחמש מגילות, קווים בפרשנות הבינטית בתחילת האלף השני לספריה
 2. יעקב שביט, יהודה ריינהרץ, חלון על העולם, קורות העמים בהיסטוריגרפיה העברית במזרח אירופה במאה התשעה עשרה
 3. שולמית ולר, גוונים של אושר בסיפורי התלמוד
 4. יעל וילפנד בן שלום, גלגל הוא והוא עובר על הכל
 5. המשכיל בעת הזאת, ספר היובל למשה פלאי, בעריכת זאב גרבר, לב חקק, ושמואל כץ, 333+98 עמודים [ניתן לקבל תוכן].
ראובן מס
1. תלמוד האיגוד, ברכות פרק ו
2. יהודע וייסטוך, רועה עדרו, מנהגיות וניהול בתקופת המשנה ובראשית ימי התלמוד
דבר שיר
 1. ר' אברהם יצחק הכהן קוק, קצבים מכתב יד קדשו ג'
 2. ארלה הראל, יערב שיחי, שיחות עם הרב יעקב אריאל על השפקה עבודת ה' ופרקים חיים,
 3. אשרי אדם עוז לו בך, ספר זכרון לרב אהרן ליכטנשטיין
 4. ספרים של הרב שג"ר
האקדמיה ללשון העברית
 1. המשנה לפי כתב יד קאופמן, זרעים-מועד 221 עמודים
 2. אלכסיי אליהו יודיצקי, דקדוק העברית של תעתיקי אוריגנס, 344 עמודים

מכון הישראלי לדמוקרטיה ועם עובד
 1. בנימין בראון, מדריך לחברה החרדית, אמונות וזרמים, 451 עמודים
מכון הישראלי לדמוקרטיה
 1. יאיר אטינגר, נסים ליאון, באין רועה ש"ס וההנהגה החרדית מזרחית אחרי עידן הרב עובדיה יוסף
ידיעות ספרים
 1. יונתן גרוסמן, בראשית סיפורן של התחלות
 2. מלילה הלנר אשד, מבקשי הפנים מסורות האידרא רבא שבספר הזוהר
 3. ר' יואל בן נון ור' שאול ברוכי, מקראות עיון רב תחומי בתורה, משפטים, 608 עמודים
 4. יהושע פישל שניאורסון, הרופא והפילוסף
 5. הבעל שם טוב - האיש שבא מן היער, בעריכת רועי הורן, 504 עמודים


No comments:

Print post

You might also like

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...