Sunday, March 03, 2013

New seforim, books and some random comments


 New seforim, books and some random comments
[Updated]
By: Eliezer Brodt

Here is a list of some new seforim and books printed in the past few months.  

1.      מערכת האלקות כולל פירוש מנחת יהודה להר' יהודה חייט ופ' פ"ז השלם [על פי כת"י], 301 עמודים, + מפתחות ועוד 25 עמודים
2.      רבנו שמעיה השושני, [מגדולי דורו של רש"י], סוד מעשה המשכן עם מ"מ והערות ע"י ר' גור אריה הרציג, 20 עמודים
3.      ספר הכוונת [ישן] להר' חיים ויטל עם הגהות הרמ"ז, תרסו עמודים
4.      אגרת הגר"א השלם, עלים לתרופה, עם מקורות ליקוטי הגר"א ביאורים והערות, כתבי יד, כולל שיעורים של רבי מיכל ליפקוביץ ורבי אהרן ליב שטינמן על הספר.

I am enjoying this edition so far and think it is full of very useful information. It has a few parts including an in-depth running commentary of the entire work and a collection of material from other places where the Gaon writes similar ideas. It also includes a photocopy of one of the earlier manuscripts of the work. Just to point out some minor issues with the sefer. It does not say who put it out, I am not sure the point in this modesty it's well known what the Chida writes about such a practice. In the beginning of the work where he talks about the various editions of the sefer a reference should have been made to Yeshayahu Vinograd's Otzar Sifrei Hagra where he lists over hundred editions of the letter of the Gra.

Of interest to bibliographers on the subject is what R' Moshe Sternbuch writes:
ובמשפחתו יש דעה גם שכתבו באידיש ותורגם
He has a few pages about the Gra's trip to Eretz Yisroel and why he did not end up going. I do not expect him to quote the discussion of Aryeh Morgenstern in his various works such as in The Goan of Vilna and his Messianic Vision. However I would have thought he would quote some of the sources found in Eliach's Hagaon.

The 'author' writes (p. 205):

והנה מפורסם דהגר"א לא לקח יותר מכדי פרנסתו ופרנסת אנשי ביתו, ואדרבה אפילו לבני ביתו  לא היה כל צרכם...
כידוע חי הגר"א בדחקות עצומה... (שם, עמ' קכז)

I am not sure where he gets this from but Shaul Stampfer in his work Families, Rabbis and Education (pp. 327-328) and more recently Eliyah Stern in his work The Genius (pp. 30-31) based on manuscripts printed by Yisroel Klausner and other sources prove that this is not true at all.

Stamfer writes: "The Gaon certainly did not live in poverty… the Gaon did not have the highest income of the individuals on the Vilna community payroll. However his income was near the top and it was several times the salary of minor communal functionaries…"

Another interesting discussion of his is about how the Gra writes about dealing with children:

ועל הקללה ושבועה וכזב תכי אותם במכות אכזריות... (עמ' קח)
שתכי את בנינו מכות אכזריות (עמ' רכב)

 The last two words are only found in some versions of the manuscripts. The Author collects some sources on this subject of hitting children and even points to the Gra elsewhere which appears to contradict this. In an appendix he quotes at length the opinion of Rabbi Chaim Kanievsky pro such methods. I think he should have included many more sources on such an important topic [I hope to return to this in the future] especially what R' Wolbe writes in his letters (Igrot Ukesavim, p. 121) against such methods. Another important source he should have quoted is from the Menucha Ukedusha (from a talmid of R' Chaim Volzhiner, which he quotes elsewhere) who writes that one should certainly not hit children after the age of thirteen (p.136). See here.

One last point related to this edition where the Gra writes about learning tanach
ושילמדו מקדם כל החומש שיהיו רגילים כמעט בעל פה...
The author brings a Teshuvah from R' Wosner which I do not think is like the Gra at all. The author has an appendix about this, much can be added to this but here to he should have quoted the previously quoted work Menucha Ukedusha.

5.      ר' חיים פאלאג'י, כף החיים, תשמח עמודים, מכון שובי נפשי כולל הערות
6.      ר' חיים פאלאג'י, תנא דבי אליהו עם פירוש לוח ארז, מכון שובי נפש, תתכו עמודים
7.      מכילתא עם פירוש ברכת הנצי"ב [פורמט קטן], שמא עמודים + פירוש ברכת הנצי"ב על תורת כהנים, מ' עמודים
8.      דרשות וחידושי רבי אליהו גוטמאכר מגריידיץ על התורה, שמות, שסד עמודים
9.      ר' חיים סופר, קול סופר, על משניות ג' חלקים
10. ר' יוסף צבי הכהן, קב ונקי על הלכות תפילין, נדפס לראשונה בברדיטשוב תרנ"ח, 20 עמודים
11. ר' חיים הירשנזון, מלכי בקודש, חלק שני, בעריכת דוד זוהר, מכון שכטר,
12. ר' אריה לוין, משנת אריה, על משניות נזיקין, ב' חלקים  [כולל מסכת אבות]
13. גנזים ושו"ת חזון איש, חלק שלישי, שפז עמודים
14. ר' חיים פרידלנדר, שפתי חיים, רינת חיים, ביאורי תפילה: ברכות השחר, פסוקי דזמרא, קראית שמע ועוד, שצו עמודים
15. ר' אהרן פעלדער, רשומי אהרן, כולל פסקי הלכה מו"ר הרב משה פיינשטיין זצ"ל, מה עמודים+ שאילת אהרן ח"ג, לב עמודים ועוד
16. תשובות הרב קאפח, נערך ע"י ר' שלום נגר, חלק א תשל"ד-תשלו, תסז עמודים
17. תאות דוד בענין כתיבת סת"ם, על הספר הזכרונות לר' שמואל אבוהב אם ק' אמירה נעימה, רמ עמודים
18. ר' אליהו זייני, בין השמשות דר"ת, וזמן הדלת נרות חנוכה, 110 עמודים
19. ר' דוד דבליצקי, ברכות לראש צדיק, כל עניני כוס של ברכה, נט עמודים
20. ר' יהושע ברוננער, קונטרס איש על העדה, הליכות והנהגות של רבינו הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, נח עמודים
21. ר' יהודה שושנה, קונטרס נהג בחכמה, הלכות ומנהגי בית הכנסת הנוהגים בישיבת בית מדרש גבוה לייקוואוד במעגל השנה, כולל הלכות נחוצות לסדר התפלה וקריאת התורה, מנהגי הישבות, מקורות המנהגים, ק' עמודים
22. ר' שמואל אוסטערליץ, ילקוט חלוקא דרבנן עניני לבוש במשנת רבוה"ק מסקווירא, עם ליקוטים יקרים מפי ספרים וספרים, קכב עמודים
23. אגן הסהר, על רבי אברהם גנחובסקי זצ"ל, 247 עמודים
24. יום אידם ניטל, ילקוט מקורות אמרות ועובדות, ריב עמודים
25. בדחנא דמלכא, מתולדותיהם ונועם שיחתם של משמחי הצדיקים, רנא עמודים
26. ר' דוד קאהן, האמונה הנאמנה, על יג עקרים של הרמב"ם, 308 עמודים, ארטסקרל
27. ר' דוד קאהן, השקפה הנכונה, הערות והארות על הקדמת הרמב"ם לפירוש המשניות, 168 עמודים, ארטסקרל
28. ר' דוד קאהן, ממשה עד משה, הערות על יד שרשים של הרמב"ם לספר המצוות והשגות הרמב"ן, 372 עמודים, ארטסקרל
29. ר' קלמן קרון, הרחק מעליה דרכך, על האיסור החמור של קריאת ספרי מינות ואפיקורסות וחובת ההתרחקות מהם, [ארבעה שערים], רסא עמודים
30. ר' אברהם מנדלבוים, דרשות לבר מצוה, מאות דרשות שנשאו גדלי ישראל לכבוד יום הבר מצוה, ב' חלקים
31. קובץ מוריה שבט, ראה שם, מאמר מיוחד מידידי ר' יעקב ישראל סטל, 'הוראות והנהגות לרבינו יהודה החסיד' ונספח: מנהג השלכת עפר ותלישת עשבים בבית הקברות'.

A PDF of this article is available upon request.

32. קובץ אור ישראל, גליון סו, שפד עמודים
33. קונטרס כי רחק ממני מנחם, על ר' בנימין מנחם פלס, קלג עמודים
34. ר' ישראל מורגנשטרן, מכירים אלקטרוניים בשבת, קכח עמודים
35. ר' מרדכי טנדלר, מסורת משה, הוראות והנהגות שנשמעו מאת רבן של כל בני הגולה ופוסק הדור הגאון האדיר רבי משה פיינשטיין זצוק"ל, תרכא עמודים.

Of course there is much to say about such a sefer as it's full of hundreds upon hundreds of pesakim. It appears to be the first of a few volumes. The haskamah of R' Dovid Cohen is nice where he writes

ספר זה נדיר הוא ככמעט מיוחד במינו, אע"פ שמצינו יומן מהגאון האדר"ת זצ"ל, וגם אוטו-ביגרפיה (שיש מערערים אם הו מזויף מתוכו) של הגאון רב יעקב עמדין זצ"ל במסורת משה נמצאים חידושים נפלאים להלכה וגם מצר מתוכו כו"כ השקפות של מרן זצ"ל... ומודה להם על התענוג הרוחני שהרגשתי שקשה לתאר הטעם להזולת ורק יכולים לומר לו טעם וראה...

Just to point out a few things of interest: he has a lengthy piece where Rav Moshe said a certain piece in the Ramban's work on chumash has additions not from him, that are kefirah [Korach, 17:6] (pp. 522-523), another piece of Rav Moshe about the manuscript of R' Yehudah Hachassid Al Hatorah (p. 552), that R' Reuven Margolis came to hear Rav Moshe Say a shiur in Yerushlayim (p. 501). Anyone reading this work is sure to find many more things of great interest.
ספרים על פורים
36. ר' יוסף ניזר, פורים סראגוסא, בהלכה ואגדה, 77 עמודים

This work is well done and collects a nice amount of material on Purim of Saragossa. Just to add two important sources on this subject not quoted in this work, most likely because they do not know English, Elliot Horowitz, Reckless Rites, pp. 279-286 and Yosef Yerushalmi, Zakhor, pp. 46-48.
37. ר' רחמים טוויג, המאיר לארץ, חקירות ומערכות בעניני מחיית עמלק, תסג עמודים

38. ר' יהודה זולדן, מגילה במוקפות חומה, מקרא מגילה בערים מוקופות חמה מימות יהושע בן נון, 470 עמודים [יסוד של הספר הוא עבודה לשם קבלת תואר שלישי מהמחלקה לתלמוד באוניברסיטת בר אילן]
39. ר' עמרם טיגרמן, מחייב איניש לבסומי בפוריא, ליקוט ובירור דעת הפוסקים בדין זה, ובענין חמר מדינה בזמנינו ומיץ ענבים לארבע כוסות,שיא עמודים
40. ר' יוסף יונה, ספר מיני מעדנים, בירורי הלכה במצות משלוח מנות, קעה עמודים
מחקר ועוד
1.      שלום יהלום, בין גירודנה לנרבונה, אבני בנייין ליצירת הרמב"ן, יצחק בן צבי, 414 עמודים [מצוין]
2.      משנת ארץ ישראל, שמואל וזאב ספראי, מסכת כתובות, ב' חלקים, 677 עמודים
3.      חיים גרטנר, הרב והעיר הגדולה, הרבנות בגליציה ומפגשה עם המודרנה 1815-1867, מרכז זלמן שזר, 448 עמודים [ספר מצוין]
4.      בד"ד 27 הוצאת בר אילן
5.      רון קליינמן, דרכי קנין ומנהגי מסחר במשפט העברי, הוצאת בר אילן
6.      יהושע פישל שניאורסון, חיים גראביצר סיפרו של נופל, ידעות ספרים 583 עמודים

After being out of print for years this classic is back in print.

7.      קתרסיס, גילון 18 כולל מאמר ביקורות של ר' שלמה זלמן הבלין על בנימין בראון 'החזון איש' [61 עמודים!]

A PDF of this article is available upon request.

English

The Challenge of Received Tradition: Dilemmas of Interpretation in Radak’s Biblical Commentaries, by Naomi Grunhaus, Oxford University Press, 2012.
Dialogue, volume 3
Rabbi Chaim Rapoport, The Afterlife of Scholarship, A critical review of The Life and Afterlife of Menachem Mendel Schneerson Samuel Heilman and Menachem Friedman

1 comment:

Anonymous said...

Where can I get the PDF of this article?
Where can I get the Maarechet Elokut?
Thank you.

Print post

You might also like

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...