Tuesday, January 01, 2013

New seforim and books


New seforim and books
By Eliezer Brodt
Here is a list of seforim and books I have seen around in the past few months. This is not an attempt to list everything or even close to it; rather it's just a list of seforim and books on many random topics, which I have seen while shopping for seforim. I enumerated a few titles for which I have Table of Contents for. Please feel free to e-mail me for them.


ספרים:
א. פסקי הרי"ד מסכת נדה מכון תלמוד הישראלי
ב. האמונה ודעות לר' סעדיה גאון עם פירוש של ר' דוד הכהן [פרק א-ב] תפ עמודים
ג. דרשות ר' זרחיה הלוי סלדין [תלמיד ר' חסדאי קרשקש], אוניברסיטת בן גורין [מהדיר: ארי אקרמן], מבוא עז עמודים+ 186 עמודים
ד. קובץ על יד כרך כא [ניתן לקבל תוכן העניינים]
ה. שלושת חיבורי הדקדוק של ר' יהודה חיוג' במקורם הערבי ובתרגומם לעברית - מהדורה ביקורתית, עלי ותד, דניאל סיון
ו. מקראות גדולות כולל פי' ר' יצחק ב"ר יוסף דפירא, תלמיד הרשב"א, שמות, תעג עמודים + מפתחות, [משפחת הולצר] ניתן לקבל דוגמא
ז. חקי משפט על חושן משפט [חתן של המגן אברהם]
ח. ר' יצחק בנימין וואלף, נחלת בנימין, ב' חלקים, על תרי"ג מצות, כולל מפתחות [נדפס פעם ראשונה בשנת תמ"ב]
ט. בתי כהונה [חנוכה] עם הערות ר' מנחם אדלר, רא עמודים
י. ר' אברהם אנג'יל, פתוחי חותם, ביאור תיבת גם בפסוקי תנ"ך [נדפס לראשונה בשנת תקע"ט] [כולל בשולי הגליון פירושים ממאות ראשונים ואחרונים על מילת גם, נאסף על ידי ידידי ר' משה היבנר], רכד עמודים, ניתן לקבל דוגמא של הספר.
יא. ר' אברהם בן הגר"א, רב פעלים ונוספות, הוצאת מישר I will hopefully review this work shortly.
יב. דרשות וחידושי רבי אליהו גוטמכר מגריידיץ על התורה, בראשית [מכתב יד] שפב עמודים.
יג. ר' אהרן אסאד, [בן של ר' יהודה אסאד], אש דת, פרקי מחשבה ומאמרי השקפה מיוסדים על דברי קדמונינו הראשונים ואחרונים, תפד עמודים
יד. דברי מלכיאל חלק ח, חידושים על ש"ס, מוסד רב קוק
טו. ר' שמואל שיטאווא, מנחת שבת על קיצור שלחן ערוך, שפח עמודים, +מפתחות.
טז. ר' צבי פסח פרנק, מקראי קודש, שבת א, רצו עמודים
יז. ר' יעקב פינק, תפארת יעקב, מאמרים הלכה ופרקי מחשבה רעינות לפרשיות השבוע ופרקי אבות, שצד עמודים
יח. ר' ברוך רבינוביץ, בינת נבונים, השואה באספקלריה תורנית, 135 עמ' מבוא, + רד עמודים
יט. ר' אלישיב זצ"ל, הערות במסכת שבת חלק א, עמ' תקמו עמודים.
כ. ר' שלמה שוחט,  מילה שלמה על מצות מילה,  תשכה עמודים
כא. ר' יאיר עובדיה, אור לגויים, הלכות עבודה זרה, 262 עמודים
כב. ר' אהרן ליכטנשטיין, באור פניך יהלכון, מידועת וערכים בעבודת ה' 295 עמודים, ידיעות ספרים
כג. ר' שריה דבליצקי, תשובת השנה, התעוררות והנהגות ליום הלידה, וקו' המעלות לכל השנה, עב עמודים.
כד.  ר' אברהם רוזנטל, [בעל הסידרה 'כמוצא שלל רב'] ורפואה קרובה לבוא,פניני הלכה ואגדה בעייני רפואה כולל שערי סגולות ותפילות לרפואה, תמח עמודים
כה. ר' יהודה ארצי, יקח מצות אוצר על עניני הידור מצוה, 1079 עמודים.
כו. אגרות וכתבים דרך אמונה, ממרן הגר"ח קניבסקי, הוראות והנהגות ממרן החזון איש, ואגרות מן הגרי"ש אלישיב,
כז. מנשים באהל, לזכר נשמת הרבנית לאה אויערבאך, כולל קובץ הלכות ממרן הגרי"ש אלישיב, וחידושי ר' שלמה זלמן אויערבאך על פרק במה מדליקין, אוסף חידושי תורה בעניני נשים במצות התורה, תקעא עמודים. ניתן לקבל תוכן העניינים.
כח. ר' זאב זיכערמאן, אוצר פלאות התורה, בראשית, תרמ"א עמודים.    One day I will hopefully review this work.  
ורפואה קרובה לבוא 5מחקר
מחקר
א. ר' שלמה זלמן הבלין, מסורות התורה שבעל פה, יסודותיה, עקרונותיה והגדרותיה, 632 עמודים, ניתן לקבל תוכן העניינים.  
This sefer simply put is incredible. It does not come with an index instead you get a disk of the sefer fully searchable.
ב. משנת ארץ ישראל ספראי- מסכת תרומות
ג. יצחק כהן\ אור שמח הלכה ומשפט, משנתו של הרב הרב מאיר שמחה הכהן על משנה תורה להרמב"ם, אוניברסיטת בן גורין, 408 עמודים  I will be reviewing this work shortly Bn.
ד. להכות שורש, הראי"ה קוק והקרן הקיימת לישראל, ר' אברהם וסרמן ואיתם הנקין, 197 עמודים [כולל יותר מעשרים מכתבים של רב קוק חדשות שלא נדפסו וגם הרבה תמונות נדירים].
ה. עלה נעלה מענה לספר ויואל משה תשובות מפי ר' שלמה אבינר, 278 עמודים
ו. אדר היקר, ר' אברהם יצחק הכהן קוק על חתונ האדר"ת עם פירוש מר' שלמה אבינר, 452 עמודים
ז. יוחנן סילמן, בין ללכת בדרכיו, ולשמע בקלו, הוראות הלכתיות כהנחיות או כציוויים, 480 עמודים, מכללת הרצוג
ח. מיכה גודמן, חלומו של הכוזרי, 380 עמודים
ט. אליעזר טרייטל, פרקי דרבי אליעזר, נוסח, עריכה ודוגמת סינופסיס של כתבי היד, יד בן צבי, 445 עמודים [ראה כאן]
י. רבי ראובן כץ, רבה של אם המושבות, מסכת חייו השזורה בתולדות הימים, 398 עמודים.
יא. חיים שלם, אי של אפשר, סיפור חייו של בנימין מינץ, הוצאת הכרמל, 559 עמודים.
יב. פנקס קהל קאסאלי מונפיראטו שמ"ט-תי"ח, בעריכת ראובן בונפיל ויצחק יודלוב, 556 עמודים, מגנס, [תוכן העניינים]
יג. הרפואה במקרא ובתלמוד, ד"ר יצחק (יוליוס) פרויס, 1022 עמודים, מגנס [תוכן העניינים]
יד. דוד הלבני, מקורות ומסורות, סנהדרין עד מסכת הוריות, מגנס, 416 עמודים.
טו. דורש טוב לעמו, הדרשן הדרשה וספרות הדרוש בתרבות היהודית, עורכים נחם אילן\ כרמי הורוביץ/ קימי קפלן, מרכז זלמן שזר, 242 עמודים
טז. יוסף דן, תולדות תורת הסוד, ימי הביניים, חלק ח, מרכז זלמן שזר, 488 עמודים.
יז. גנזי יוסף פרל, שמואל ורסס, מרכז זלמן שזר, 359 עמודים.
יח. אלתר ולנר, אומה במאבקיה, 439 עמודים, מוסד רב קוק
יט. יורם ארדר, דרכים  בהלכה הקראית הקדומה, 372 עמודים, ספריית הילל בן חיים, [כולל חומר חשוב על האבן עזרא]
כ. יונתן מאיר, שבחי רודקינסון, מיכאל לוי פרומקין גוקדינסון והחידות, ספריית הילל בן חיים
כא. חיי אשה ד"ר חנה קטן
כב. המעין גליון 204 ראה כאן
כג. חקירה 14 ראה כאן

English
Ephraim Kanarfogel, The Intellectual History and Rabbinic Culture of Medieval Ashkenaz (Detroit: Wayne State University Press, 2013), 600 pages
Yaacov Deutsch, Judaism in Christian Eyes, Oxford Press  304 pages
Michael T. Walton, Anthonius Margaritha and the Jewish Faith, Jewish life and Conversion in Sixteenth Century Germany, Detroit: Wayne State University Press, 2013) 242 pages
Eliyahu Stern, The Genius: Elijah of Vilna and the Making of Modern Judaism, Yale University Press, 336 pages

5 comments:

Anonymous said...

tkbe [url=http://www.bootssay.com]cheap ugg[/url]
Yet another thing, some eyeliner makes for making a cool mustache and a very little hair gel can clever back those locks to finish on the dress-up costume. Remember there are particular variations you might put in more rubbish halloween costume, and that is what it is all about. Just disagree up your needed products and just go and experience the time. Oh yea, in addition, race horses are optionally available!


julm [url=http://www.bootssay.com]ugg boots outlet[/url]
artist false purses just as they are called knockoffs. InchFakeInch is very little form of nice words. It contacts with annoying issues inside human being head. Many people evaluate the criminal activity whenever they pick up the saying InchbogusIn .. Nevertheless, you could think about these people who could get some thing to enjoy as a result of your investment a replica handbag they provided. Also if someone who despises fakes would see that men and women duplicate is not any even worse from the case it had been repetitive from, then almost certainly they love it.


bkem [url=http://www.bootstheir.com]ugg boots sale[/url]
uggs looking rather the occasion of triumph

Anonymous said...

uQcf GHD Australia
bQtv nfl store
dErj ugg
9nMsq ghd nz
9lHvr pink ghd straighteners

Anonymous said...

lCqa ghd
kDzh ugg uk
fXim michael kors handbags
8kGxe cheap uggs
2xXfy chi hair products
5mXmb ghd
7bQve wholesale nfl jerseys
8sQnv ghd nz sale
7xLsb cheap north face jackets
4uQlk botas ugg
2iMrb ghd straighteners
1bUgk michael kors sale
6jTbv nfl shop canada
3qAjx ghd españa
4rKze discount ugg boots

Anonymous said...

nXlu coach factory
dDxa ugg boots
nDgm michael kors bags
8bPdz ugg uk
2dIvn chi
8fPxn michael kors handbags
8bDkn wholesale nfl jerseys
6lVvv coach outlet store
0vTki north face jackets
2aMlk comprar ugg online
6xSji purple ghd straighteners
4vNoy michael kors
2tBfq nike nfl jerseys
2cHpr plancha ghd
0jVqb ugg store

Anonymous said...

KksGph [url=http://onnrainnmcm.com/#04896]MCM 長財布[/url] WolVkn http://onnrainnmcm.com/ FnpCci [url=http://mcmsenmon.com/#68414]MCM 店舗[/url] AngCkl http://mcmsenmon.com/ XaoMrb [url=http://ninnkimcm.com/#80013]MCM キーケース[/url] FwqSeb http://ninnkimcm.com/ TnsDvj [url=http://kaidokumcm.com/#61611]MCM[/url] YhpAjk http://kaidokumcm.com/ BvlCcn [url=http://manzokumcm.com/#27447]MCM バッグ[/url] TzwZnw http://manzokumcm.com/ FueYvr http://chloenihon.com/ HebIqc [url=http://chloenihon.com/]シーバイクロエ[/url] XplO http://toumikousin.com/ NrnZD [url=http://toumikousin.com/]TUMI 26114[/url] OdtSgO http://toumikakaku.com/ XceJdBG [url=http://toumikakaku.com/]TUMI 財布[/url] BvzQto [url=http://mcmhannbai.com/]MCM 店舗[/url] GbhLdk [url=http://mcmhannbai.com/]MCM 店舗[/url]

Print post

You might also like

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...