Tuesday, May 29, 2012

Seforim Sale


Seforim Sale
by Eliezer Brodt

While hunting for seforim and books I recently came across the following excellent titles for sale, from an old library and some other places. Most of these titles are very hard to find. Some of the prices are better than others, but all in all I think they are fair. Almost all the books are in great shape. The sale prices are only for the next three days. After that they might not be available.There is only one copy of most of these titles so it’s being sold on a first come first serve basis. Shipping is not included in the price; that depends on the order and size, ranging between 5-9 dollars a book.
Feel free to ask for details about any specific book on the list. All questions should be sent to me at eliezerbrodt@gmail.com thank you and enjoy.
Part of the proceeds go to helping the efforts of the seforim blog.

א. מחזור סוכות גולדשמידט $50

ב. כתבי ר' יוסף כספי ג' חלקים, א. תם כסף\ שונות ב. אדני כסף ג. עשרה כלי כסף $74

ג. הלכות ארץ ישראל מרדכי מרגליות $27

ד. ספר תיקון הדעות, ליצחק אלבלג, האקדמיה הלאומית,$21

ה. אגרת הרמ"ה $18

ו. השגות הרמ"ך על הרמב"ם –עם הערות ש' אטלס 16$

ז. ספר העגונות, י' כהנא, מוסד רב קוק, $30

ח. תשובות ר' שר שלום גאון מוסד רב קוק $24

ט. הרב זק"ש, מנהגי ארץ ישראל $17

י. מאמר במחויב המציאות לר' יוסף בן יהודה תלמיד הרמב"ם 8$

יא. רבי רפאל ביטראן, מדות טובות פירוש המכילתא, מכון הרב יד נסים, תס"ח עמודים, 24$

יב מבוא התלמוד לר' יוסף בן יהודה תלמיד הרמב"ם 9$

יג. אגרות ר' יהודה בן קוריש תל אביב תשי"ב 17$

יד. ספר העולם הקטן לר' יוסף אבן צדיק 14$

טו. אגרות ר' שמואל בן עלי 18$

טז. רבנו מיוחס על בראשית 6$

יז. גליוני יואל [אבין של רב הרצוג] הערות על ש"ס, $16

יח. ספרי הנהגות צוואת ודברי מוסר כולל: מוסר השכל לרב האי גאון\ לקח טוב לר' אברהם יגל\ נחלת אבות לר' מאיר ב"ר אליהו נכד להרב מעלות התורה\ אמרי קודש לר' יואל פרומקין, תלמיד הגר"א\ צוואה של ר' יחיזקאל מהבורג\ בית אברהם לבעל החיי אדם\ אמרי בינה לר' ישראל סלטנר- 10$

יט. שו"ת ר' עזריאל הילדסהימר 22$

כ. ספר הפרדס לר' אשר בן רבי חיים על הלכות ברכות 13$

כא. אהל יוסף ב' חלקים, על ספר היראה לרבנו יונה, עם חיבור מקור היראה מר' בנימן זילבר, 33$

כב. צבי לצדיק, ר' יהושע שפירא, ירושלים תשי"ד, קצ"ד עמודים, 11$.

כג. שו"ת מחולת המחנים, שו"ת הר תבור, ר' ישראל מרגליות יפה [תלמיד החת"ס], חומר מעניין, 230+ עמודים, 9$

כד. ר' דוד צבי הופמן דברים חלק א 23$

כה. א' קופפר, מהדיר, פירושי מסכת פסחים וסוכה מבית מדרשו של רש"י, מקיצי נרדמים, ירושלים תשמ"ד,

כו. בארות נתן, ר' נתן רבינוביץ ביאורים על הש"ס, 12$.

כז. ילקוט שמעוני מוסד רב קוק שמות א, 10$


כט. ילקוט מכירי, ישיעה משלי 16$

ל. ר' חנוך ארנטרוי, עיונים בדברי חז"ל ובלשונום, מוסד רב קוק 9$

לא. ספר הלקוטים קובץ מדרשים ישנים, חלק ה ע"י אליעזר גרינהוט – מדרש ילמדנו על דברים 14$

לב. ספר ארץ ישראל, ר' יחיאל מיכל טוקצינסקי, 8$

לג. מסכת אבות על פי כתבי יד, ב' חלקים כארולוס טילור 32$

לד. אור פני יצחק, על ר' יצחק פייגענבוים 13$

לה. עזר הדת, ר' יצחק פולקר, 16$

לו. סידור צלותא דאברהם ב' חלקים 55$ [מצב מצוין]

לז. ילקוט חדש $8

לח. ר' אליעזר פליקלס, עולת החודש 8$

לט. שו"ת מן השמים עם פירוש קסת הסופר לר' אהרן מרקוס 8$

מ. פיקוח נפש 13$

מא. ר' יהודה חלאוה, אמרי שפר על התורה 13$

מב. פרי תבואה חלק א 14$

מג. מנחת יהודה על שו"ס $14

מד. בחינת הדת לר' אליהו דלמידגו (מהדורת ריגייו) 18$

מה. תורי זהב על שיר השירים\ שקל הקודש על מגילת אסתר\ ברית קודש על עניני מילה לר' שמואל באנדי $30 אין להשיג

מו. הירושלמי המפורש, שלמה גורן, ברכות, מוסד רב קוק ירושלים תשכ"א, 30$

מז. תכלת מרדכי, ר' מרדכי גימפל יפה, פירוש על רמב"ן על התורה, קפו עמודים, 17$

מח. כור זהב ר' אריה ליב שטיינהארט פ' על רמב"ן על התורה, ירושלים תרצ"ו, קע"ב עמודים, 20$


נ. גבעת פנחס, ר' פנחס מפאלאצק, תלמיד הגר"א 12$.

נא. ר' ידידיה טיאה ווייל, ברכת יום טוב על מסכת ביצה,9$

נב. אהבת ציון ויורשלים ר' דוב רטנר, ביצה תענית $10

נג. מלאכת הקודש, ר' אלעזר פלעקלס 5$

נד. מתק שפתים לרבי עמנואל פראנשיס 10$

נה. ר' יצחק וויס, שיח יצחק על התורה מכון ירושלים 9$

נו. מאורות נתן\ברך משה ר' נתן אלעווסקיא, מכון ירושלים 9$

נז. -פתרון תורה ילקוט מדרשים ופירושים- מהדיר אפרים אורבעך (מבוא הערות ומפתחות) -415 עמ', 21$.

נח. משברי ים ר' משה לייטר, ביאורים וחידושים לתלמוד בבלי, רעט עמודים, מוסד רב קוק תשל"ט, 15$

נט. משיבת נפש ר' יעקב פעלדמאן על ספר תורה תמימה 550 עמודים 35$

ס. תהלוכות היבשה [הלכות הולכי דרכים] 14$

סא. ר' יששכר טייכטאל, שו"ת משנת שכיר, או"ח, מכון ירושלים 11$

סב. ספר מוסר פירוש משנה אבות לרבי יוסף בן יהודה תלמיד הרמב"ם, 22$

סג. ספר היסודות לר' יצחק הישראלי 20$

סד. ר' יעקב עמדין לחם שמים על פרקי אבות 17$

סה. ירחון תבונה לר' ישראל סלנטר 10$

סו. מסכת מכות על פי כתב יד עם הערות מאיר איש שלום 15$

סז. מסכת מגילה ומועד קטן על פי כתב יד ע"י י' פרייס, 14$

סח. שו"ת שאילת שלום 9$ מהדורה מצומצמת

סט. שו"ת קדושת יום טוב 9$ מהדורה מצומצמת

ע. שו"ת נר למאור, מהדורה מצומצמת 9$

עא. שו"ת גבעות עולם, מהדורה מצומצמת 9$

עב. כבוד חופה קובץ לקוטי מדרשים – ע"י חיים הורביץ 10$

עג. חקר ועיון חלק ג ר' קלמן כהנא 8$

עד. אמת קנה\ ספר חסידים [אחיין של הרא"ש]\ דרך טובים\דרך סלולה\ דרך חיים\ מגילת סדרים [ר' יהודה הורובייץ ויכוח ומחקר בין מקובלים ותלמידים]\ צל המעלות 9$

עה. תלמוד בבלי: עם תרגום עברי ופרוש חדש, חלופי גרסאות ומראי-מקומות ירושלים, תשי"ב-תש"ך.

הוצאת דביר-מסדה ג' חלקים

1. בבא קמא / תרגם ופרש עזרא ציון מלמד 1952 210 עמ'. 10$

2. בבא בתרא / תרגם ופירש שרגא אברמסון 1958 210 עמ'. 10$

3. בבא מציעא / תרגמו ופרשו משה צובל, וחיים זלמן דימיטרובסקי (1960), 232 עמ'. 10$

עו. תוספות השלם על התורה, חלקים ד-ח [ה' חלקים] [חדש] $36 לכל החלקיםמחקר

א. על הלכה ואגדה לוי גינצבורג, $16

ב. ספר היובל לכבוד ש' קרויס $38 [נדיר]

ג. מחקרי ארץ ישראל, חלק ב\ה, בעריכת מ' בניהו, מוסד רב קוק $24

ד. אברהם אמיר, מוסדות ותארים בספרות התלמוד, מוסד רב קוק, $17

ה. אברהם ביכליר, מחקרים בתקופת המשנה, מוסד רב קוק, $15

ו.תחומי ארץ ישראל, פנחס נאמן $18

ז. הסיפור החסידי י' דן $21

ח. ספרות המסור והדרוש י' דן $21

ט. הסיפור העברי בימי הביניים י' דן $21

י. החסידות כמיסטיקה, ר' ש"ץ,$19

יא. הגות והנהגה : השקפותיהם החברתיות של יהודי פולין בשלהי ימי הביניים, חיים בן ששון $16

יב. ספר רש"י מוסד רב קוק $33

יג.שבט יהודה- מוסד ביאליק (מצב בינוני) $19

יד. סנהדרין גדולה הוניג, מוסד רב קוק $16

טו. הסנהדרין אברהם בכיליר מוסד רב קוק $16

טז. שלמה דב גוטין סדרי חינוך, מתקופת הגאונים עד בית הרמב"ם, יצחק בן צבי $24

יז. ד' תמר מחקרים בתולודת היהודים בארץ ישראל בארצות המזרח מוסד רב קוק 20$

יח. רבי משה אלשיך שמעון שלם, מכון בן צבי, [בעריכת מאיר בניהו] $22

יט. ש' באילובלוצקי, אם למסדורת, בר אילן תשל"א, 280 עמודים, [כולל מאמרים על רבו ר' איזה'לה מפוניבז' רב סעדיה גאון ועוד דברים חשובים], 17$

כ. יעקב נחום אפשטיין, מבואות לספרות האמוראים $33

כא.חנוך אלבק, מבוא לתלמודים, 694 עמודים 33$

כב. חנוך אלבק, מחקרים בברייתא ותוספתא, $17

כג.ע מלמד, פרקי מבוא לספרות התלמוד, $26

כד. מחקרים בתלמוד, בנימין דה פריס, מוסד רב קוק $18

כה. אברהם וויס, התהוות התלמוד בשלמותו, כריכה רכה, $21

כו. אברהם ווייס, מחקרים בתלמוד, מוסד רב קוק $21

כז. אברהם ווייס, דיונים ובירורים במסכת בבא קמא, $22

כח. הערות לסוגיות הש"ס : הבבלי והירושלמי : <הערות קצרות - באורים מקיפים וארוכים> : אוסף מאמרים / מאת אברהם ווייס $15

כט. ספר היובל לכבוד לוי גינצבורג $33 [כריכה רכה]

ל. מחקרים ומקורות ב' חלקים יהודה רוזנטל $38

לא. מבוא למשנה תורה לרמב"ם, י' טברסקי, $28

לב. הרמב"ם, תורתו ואישיותו בעריכת ד"ר שמעון פדרבוש, $18

לג.מקורות ומסורות ד' הלבני, סדר נשים $30

לד. ארץ יהודה, ש' קליין, $21

לה. הניסיון במקרא וביהדות, יעקב ליכט $16

לו. משנתו העיונית של הרמ"א, יונה בן ששון, $23

לז. ציצת נובל צבי י' תשבי, $33

לח. ג' שלום, שבתי צבי, ב' חלקים, $37

לט. הקבלה בגירונה ג' שלום $21

מ. הקבלה בפרבנוס ג' שלום $21

מא. כתבי יד בקבלה, ג' שלום $27

מב. נתיבי אמונה ומינות, י' תשבי (כריכה קשה)24$

מג. הכהנים ועבודתם א' ביכלר 16$ מוסד רב קוק

מד. שיר היחוד והכבוד – הרבמן 21$ מוסד רב קוק

מה. מבחר כתבים ר' מתתיהו שטראשון 18$

מו. יונה פרקנל דרכו של רש"י בפירושו לתלמוד, $23

מז. ש' אסף, תקופת הגאונים וספרותה, מוסד רב קוק $16

מח. ספר המקנה,ר' יוסף איש רוסהיים, מקיצי נרדמים $20

מט.תקופת הסבוראים וספרותה יעקב אפרתי 19$

נ. שתי כרוניקות עבריות מדור גירוש ספרד, מבוא א' דוד, מרכז דינור $8

נא.אברהם ביכלר, עם הארץ הגלילי, מוסד רב קוק $15

נב. ליטא בירושלים יד בן צבי, עמנואל אטקס [אין להשיג] $21

נג. מחקרי שבתאות גרשום שלום, עם עובד, 775 עמודים, [אין להשיג], $35

נד. אוצר ההגדות- יצחק יודלב, ביבליוגראפיה של הגדות של פסח מראשית הדפוס העברי עד שנת תש"ך, 70$ (אין להשיג)

נה. זכרונות ר' דוד מבוליחוב 16$

נו. השחיטה וצער בעלי חיים ר' ישראל לוינגר 11$

נז. זכריה פרנקל מבוא הירושלמי 22$

נח. הרמב"ם והמכילתא דרשב"י, ר' מנחם כשר, ירושלים תש"ם, רמ עמודים $13.

נט. אברהם פוקס האדמ"ר מסאטמר, 30$

ס. מבוא המשנה יעקב ברילל שני חלקים 36$

סא. שמואל קליין, תולדות הישוב היהודי בארץ ישראל, מחתימת התלמוד עד תנועת ישוב א"י,(תרצ"ה), 311 עמודים, 27$

סב. ר' יהודה גרשוני, משפט המלוכה על הלכות מלכים להרמב"ם 11$

סג. דניאל גולדשמידט מחקרי תפילה ופיוט 16$

סד. ספר המצרף, ביאורים והגהות לאגדות חז"ל, אברהם דובזויץ, (דפוס צילום, אודעסא תרל"ו) 14$

סה. מקדמוניות היהודים אברהם עפשטיין 25$

סו. שד"ל, בית האוצר, 22$

סז. יצחק אלפסי, החכם המופלא ר' שלמה הכהן אהרנסון 11$

סח. רבקה זיסקינד, תולדות בעל יפה עינים, 11$

סט. נחום לאם תורה לשמה, מוסד הרב קוק 18$

ע. יהודה אליצור, הרואה והרועה רשימות על ספר שמואל 10$

עא שערי זמרה הארוך 14$

עב. יוסף דרנבורג, משא ארץ ישראל 20$

עג. מעלות היוחסין מאת ר' אפרים זלמן מרגליות עם הערות 10$

עד. ר' יוחנן לדברמן, מגילת רזין על הרוגצי'ובי 7$

עה. דניאל שפרבר, תרבות חומרית בארץ ישראל בימי התלמוד חלק ב $16

עו. צבי ירון משנתו של הרב קוק, תשנ"ג, 370 עמודים, 12$

עז. תולדות החסידות שלמה דובנוב 30$


עט. פנקס התקנות והרישומים של החברה קדישה דג"ח וורמיישא, תע"ו-תקצ"ז, א' אונא, מוסד רב קוק תש"ם, 204 עמודים 12$.

פ. בן ציון אלפס, מעשה אלפס, ישראל תשל"ח, רכ עמודים, 8$

פא. יוסף נוה, ראשית תולדותיו של האלפבית, ירושלים תשמט, 14$

פב. ראשונים ואחרונים, יצחק רפאל תל אביב תשי"ז, 427 עמודים. 22$

פג. חיי יהודים באשכנז, אברהם ברלניר, דפוס צילום, ישראל תשכ"ט עמודים, 80 עמודים, 18$

פד.. פתיחות והסתגרות, י' אלבוים, 18$

פה. ש' קוק עיונים ומחקרים חלק א 20$

פו. כלי זכוכית בספרות התלמוד, ד"ר יהושע בראנד מוסד רב קוק 20$

פז.. ספר המלבי"ם (נצח) [כולל כמה ספרים תולדות ע"י א' סורסקי, שנת היובל נכתב ע"י המלבי"ם, עלה לתרופה –על הל' דעות להרמב"ם, משל ומליצה –נכתב ע"י המלבי"ם], רסג עמודים, 15$

פח. באהלי יעקב, שמחה אסף, מוסד רב קוק, [ספר מלא חומר חשוב], $17צא. פרקי שירה חלק א 15$

צב. בנימין בכר, ערכי מדרש, חלק א תנאים $19

צג. זאב ספראי, הקהילה היהודית בארץ ישראל בתקופת המשנה 17$

צד. ר' דוד צבי הופמן המשנה הראשונה ופלוגתא דתנאי 9$

צה. ש"י עולומת, דן סדן 9$

צו. זכותא דאברהם-תולדות הליכות ומנהגים הצדיק מציכנוב, 12$

2 comments:

Anonymous said...

<span>I am having a hard time figuring out the criteria for the academic list.</span>

lze lze said...

WE HAVE A BIG SALE ON OLD OUT OF PRINT SEFORIM 10 DOLLARS
WE HAVE THE BIGGEST SELECTION ON ANTIQUE SEFORIM AND RABBINICAL LETTERS CALL 845-729-0817
OR EMAIL JUDAICAANTIQUE@AOL.COM
SIGN UP FOR OUR WEEKLY LIST

Print post

You might also like

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...