Thursday, April 05, 2012

New seforim list with some random comments

New seforim list and some random comments

By Eliezer Brodt

This is a list of some of the recent seforim I have seen around during my seforim shopping. This is not an attempt to include everything or even close to that. I just like to list a wide variety of works. I note by some of these works that I can provide a table of contents if you request so, via emailing me at, Eliezerbrodt@gmail.com

ספרים

א. אוצר הגאונים מסכת בבא מציעא, מכון אופק ראה כאן. I will return to this work in a post shortly.

ב. ראב"ן [ג' חלקים] מהדיר: ר' דוד דבליצקי [ניתן לקבל ה'מבוא'].

ג. מחזור כמנהג רומה- שונצין קזאל מיורי רמ"ו (1485-1486) מהדורת פקסימיליה, וחלק נוסף, קובץ מחקרים בערכית אנג'לו מרדכי פיאטלי, 170 עמודים. I will return to this work in a post shortly.

ד. שלחן מלכים, יורה דעה, ר' יצחק בואינו, מכון ירושלים.

ה. אמת ליעקב, ר' ישראל יעקב אלגאזי, על הלכות קריאת התורה, כולל ספרו, חוג הארץ על הלכות פורים כשחל בשבת לבני ירושלים, חזון למועד, דינים לבני חו"ל הבאים לארץ ישראל, ומפתחות, ש"ו + לד עמודים.

ו. כתבי החיד"א: מורה באצבע\ צפורן שמיר\ קשר גדול\ כף אחת\ יוסף בסדר\ סנסן ליאיר\ שומר ישראל\ מכון אהבת שלום, עם הערות.

ז. מגילת ספר, לר' יעקב עמדין, מהדיר ר' אברהם בומבך, רעא עמודים. [ניתן לקבל דוגמא של הספר].

This is the third time this famous work has been printed in Hebrew. This time the manuscript was consulted and many things from previous versions were corrected. This work contains a nice overview and many useful notes and an index of names. The editor is a known expert of Rav Yakov Emden's writings and his notes are good. However this editor felt that he needed to edit the work and certain parts such what he writes about Reb Yonason Eybechutz and the like was removed, so once again a perfect edition remains a need. Of interest is the aeppendix at the end dealing with what the argument between Rav Emden and Eybeschuetz was about. This is another attempt to deal with this sad time in history. I will leave it up to the reader to decide if he is convinced by what he suggests.

ח. שו"ת אור השנים לבעל ה'פרדס'- ר' אריה לייב הלוי עפשטיין, קסה עמודים. כולל כמה ספרים של ר' שריה דבליצקי, א. יראו עינינו, בענין תפלת ותיקן. ב. פאר יעקב, מצות תפילין וק' על מצות תפלין כל היום. ג. הידורי תפלין. ד. פלגי מים, תענית גשמים וברכות גשמים בזמן הזה.

ט. כתר ראש לר' חיים מוואלאזין, עם מקורות ביאורים והערות, קמו עמודים+ 110 עמודים ועוד.

This sefer looks beautiful but is lacking one thing: a proper introduction to enumerate what it exactly is adding to what we already have. For a partial introduction to this work see Rabbi Dovid Kamentsky's article in the latest issue of Yeshurun 26 (2012), pp. 790-797.

י. פנים יפות מהדורא תנינא, מכתב יד, תקא עמודים.

This is a completely new work of the Haflaah's, never before printed, which will help in the now famous ongoing debate about the Haflaah and his ties to Chassidim, especially in his written works. For recent articles on this topic See Rabbi Dovid Kamenetsky's article in Yerushasenu 4 (2010), pp. 251-274 and Rabbi Yitzchak Weiss in one of the recent issues of Kovetz Beis Aharon Ve-Yisroel. [Email me if you would like to see these articles]. I have been told that there will be more on this in the near future.

יא. תפילת הסופר, עניני תפילה, ממרן החתם סופר, קצט עמודים.

יב. מנחת עני על התורה לבעל ה'ערוך לנר', כולל מפתחות, ושאר הוסופות, תקלט עמודים.

יג. שערי צדק, שער החצר, ר' שמעון בן דוד, שני חלקים, בעניני ארץ ישראל, כולל מבוא, מפתחות והערות.

יד. כתר תורה, ר' מאיר מבארדיטשוב, בנו של בעל ה'קדושת לוי', על התורה רמב"ם וש"ס ועוד, תלה עמודים.

טו. ספר תהלים עם ביאור 'תהילות יעקב' לר' יעקב פריימאן [מכת"י], שהיה רב בפוזן בברלין ועוד מקומות, מהדיר של הספר לקט יושר, 305 עמודים.

טז. גנזים ושו"ת חזון איש, חלק ב, תכה עמודים.

יז. הליכות חנוך, הוראות עובדות והנהגות מרן ר' חנוך דוד פדוואר, בעל שו"ת חשב האפוד, שנג עמודים

יח. תולדות נח, ר' אליהו ברכה, בעניני שבע מצות בני נח בהלכה ואגדה, תתסג עמודים.

יט. לאוקמי גירסא, ביצה- תיקונים והוספות ברש"י מכתבי יד, ר' ישראל גרינבוים, לח עמודים, [ניתן לקבל דוגמא].

כ. ספר הזכרון בצאת ישראל, כולל גנוזות, תורת ראשי הישיבות וחכמי התורה, ומאמרי מוסר ודעת, על פסח, חול המועד, ספירת העומר ושבועות, תתמו עמודים.

Of special interest to me was the few Teshuvot printed here from manuscript related to putting on Tefillin on Chol Hamoed.

כא. חומש שמות עם פירוש 'מעט צרי' על תרגום אונקלוס.

כב. התהלים המפורש, ר' יעקב וינגרטן, תקסו עמודים ומבוא על עניני תהלים 137 עמודים. This work simply put is just beautifully done.

כג. סנסן ליאיר ר' מזוז, עניני פורים.

כד. מגידים חדשים, ר' דוד ווייס, ספר במדבר, תתיט עמודים. [מלא חומר חשוב ומעניין].

כה. חזון איש- שמונה עשרה שעות עם פירוש פשר חזון מר' ישראל רוטנברג, קכה עמודים.

כו. דרכי העיון, מאמרים בשיטת הלימוד, ר' מאיר מזוז, רנא עמודים. כולל הערות על ספרים 'עליות אליהו' ו'תולדות אדם'.

There is a lot to say about this sefer, hopefully I will have time to write it up in near the future.

כז. כבודה של תורה, עובדות והלכיות מחיי ר' רפאל שמואל ברנבוים, קפב עמודים.

כח. והארץ לעולם עומדת, ר' שלמה רוזנר, צז עמודים.

כט. שיגרא דלישנא, הפתגם ומקורו ככתבו וכלשונו, ר' אברהם מייזעלס, 95 עמודים.

ל. קונטרס אור לגויים, ר' יאיר עובדיה, ליקוט בעניני מעונן, מכשף, כתובת קעקע, חוקות הגויים ודרכי האמורי ורפואה מנכרי, 119 עמודים.

לא. עיטוש להלכה [Sneezing] ר' יששכר הופמן, פג עמודים.

לב. איגרתא חדא, לר' שריה דבליצקי,- דיני ביעור מעשרות, ברכות האילנות, פסח שחל בשבת, עירוב תבשילין, צ עמודים.

לג. רמב"ם עפ פירוש יד פשוטה, שופטים [ג' חלקים], ר' נחום רבינוביץ.

לד. מנחת אהרן, חג הפסח, ר' אהרן מיאסניק, תנ עמודים.

לה. עשן הכבשן, הבנת השואה לאור התורה סיבותיה ולימודיה, מלוקט מחיבורי ושיעורי רבי אביגדור מילר, ריז עמודים.

לו. ימי פורים, ר' דוד הכהן, תרלג עמודים.

לז. הברת החסידים\ כללי עברי, ר' נפתלי צבי דעמביצער, שלו עמודים+קח עמודים. ביאור הברת לשון הקודש למנהג בני פולין ואונגארן וסדר השתלשלות המבטא מימי קדם עד היום ויישוב דברי הפוסקים בכמה ענינים ובירור מבטא לשון הקודש על פי דקדוק.

See page 307 in this work about quoting Shadal.

לח. משיח כהלכה: קובץ דקדוקי תורה\ קונטרס פרק בשיר\ ספר מחברת התיגאן\ ספר חלק הדקדוק, ר' אריאל הלוי.

לט. פרקי אבות לפי פירוש רוח חיים של ר' חיים מוולואז'ין, - ישעיהו ליבוביץ, 335 עמודים.

מ. מכתב ישראל חלק ב מכתבים של ר' ישראל אליהו ויינטרויב.

מא. This volume is full of regular Torah of his on different topics the back has a few pages interesting stuff on random things. Just to mention three points he writes:

קבר הגר"א, שאלתיו בנוגע לנסיעה לקברי רבותינו שמידי פעם עורכים נסיעות כאלו, שלכאורה אסור לצאת לחו"ל לצורך זה. והשיבני... כמו שללמוד תורה ולפרנסה מותר, כמו כן מי שיגע הרבה בכתבי הגר"א ז"ל יכול להבין מה שהוצאתי מההשתטחות על קברי הגר"א ז"ל... (עמ' רצו).

ירדית דורנו... המצב היום גרוע מאוד, כל אחד יכול לשבת עם המחשב על הסטנדר ואלפי ספרים עולים לו בלי מאמץ, ולא צריך להתייגע מה שלא היה אף פעם... (עמ' רצח).

אודות ספר מסילת ישרים ויכוח שהופיע בחמש עשרה שנים האחרונות, אמר לי מו"ר שלא לעיין בו משום שהוא מהדורא קמא של המסילת ישרים והדברים באים שם באופן של שאלה ותשובה, אשר זה מראה כביכול יש כאן אפשרות לצד אחר, וזה עושה נזקים, [ורק] המסילת ישרים [שלפנינו] ששם באו הדברים בצורה ברורה בלא שום צד אחר חלילה (עמ' שח).

קבצים

א. ישורון כו, ניתן לקבל תוכן הענינים. Just to highlight some of the great looking sections

1. חידושי הריטב"א מסכת ביצה

2. עניני תפילה מספר המשכיל

3. פ' הגדה של פסח לר"י גיקטיליא

4. ספר הגור על מכות מצרים

5. ק' גבעת פנחס לזכרו של ר' פנחס הירשפרונג, כולל זכרונות על רבו ר' מאיר שפירא

6. ק' פרי עץ חיים לזכרו ר' אברהם יעקב זלזניק

7. ק' אור זורח לזכרו רבי זרח שפירא כולל מכתבים ופסקים ממרן בעל החזון איש

8. להקים שם על נחלתו- על חידושי ר' יהושע ליב דיסקין על התורה

9. אגרות הקודש ותולדות הגאון ר' אפרים חרל"פ- ר' דוד קנמצקי

10. תוס' ותוס' רא"ש על מסכת ביצה- ע"י ר' משה מיימון

11. הלכות ברכת הראייה במסגרת הספר מעגל טוב לחיד"א, - ולענין ללכת לגן החיות ועוד, ממני אליעזר בראדט

ב. מקבציאל, גליון לח, תתעט עמודים. Just to highlight some of the great looking sections

1. קטעי גניזה מפירוש הרא"ה למסכת ברכות.

2. נועם ה' לר' אברהם ב"ר אלעיזר הלוי

3. קונטרס אמרי דעת לר' מנחם די לונזאני

4. פסקי תוס' מסכת חולין

5. סבוב רבי פסתחיה מרגנשבורג (98 עמודים)

6. תולדות חכמי הדורות וחיבוריהם לר' יצחק כדורי

ג. המעין גליון 201

ד. היכל הבעל שם טוב, לג

One article worth pointing out is related to Chasidus and the Mussar of Kelm including the writing of Rabbi Blch, Reb Yeruchem, Lev Eliyhau and Rav Dessler.

ה. אור ישראל גליון סד

Of special interest to me in this volume was the article of Rabbi Asher Miller which is a nice collection of comments on Rabbi Shmuel Ashkenazi’s recent work Alpha Beta Tenyusah DeShmuel Zeira.

ו. עץ חיים גליון יז –ניתן לקבל תוכן הענינים.

ז. היכלא, גליון ב' בעניני פסח, שפא עמודים, ניתן לקבל תוכן הענינים.

ח. סידרא, חלק כו

ט. דעת חלק 71

מחקר

א. מברכת משה, קובץ מאמרים במשנת הרמב"ם לכבודו של הרב נחום אליעזר רבינוביץ, ב' חלקים, מעלה אדומים, ניתן לקבל תוכן הענינים.

These two volumes are an excellent collection of material related to many aspects of the Rambam.

ב. צמחי המקרא, זהר עמר, בחינה מחודשת לזיהוי כל הצמחים הנזכרים בתנ"ך לאור מקורות ישראל, והמחקר המדעי, 288 עמודים.

ג. אשנב לספרות התשובות, שמואל גליק, 422 עמודים.

This work is a very useful tool for understanding the Shut literature.

ד. מחקרים בהלכה ובתולדותיה, שלום אלבק, הוצאת בר אילן, 210 עמודים.

ה. גנזי חז"ל בספרות הקראית בימי הביניים, עפרה תירוש בקר, ב' חלקים, כרך א' עיונים פילולוגיים ובלשניים כרך ב מהדורה מדעית מוערת של הטקסטים. מוסד ביאליק.

ו. מוצא העם העברי ואמונתו, אהרון תומר, מוסד ביאליק.

ז. על דעת הקהל, ספר היובל לכבוד א' רציצקי, שני חלקים מרכז זלמן שזר.

12 comments:

Yirm said...

אולי אתה יכות לתת יותר פרטים לגבי ספר של רב אליהו ברכה? לא מוצא מידע ברשת.
חג פסח שמח לך!

Michael Pitkowsky (Menachem Mendel) said...

"<span><span> </span></span><span>עיטוש להלכה [</span><span>Sneezing</span><span></span><span><span></span>] ר' יששכר הופמן, פג עמודים."</span>

You've got to love this one.

James said...

I cant wait to read the review of Darchei HaIyun.

Zohar said...

<span><span> </span>"</span><span> </span><span>עיטוש להלכה [</span><span>Sneezing</span><span></span><span>] ר' יששכר הופמן, פג עמודים."</span><span>  </span>
<span> </span>
<span><span> </span>You've got to love this one.</span>

בשעת הדחק...

Lawrence Kaplan said...

Re the new edition of Megillat  Sefer: I assume "he needed to edit the work" means "he needed to censor the work."

Eliezer Brodt said...

LK
Yes it does sorry for not being clearer.

Moshe said...

Isn't the one about R. Shmuel Berenbaum called כתרה של תורה? or are there two?

Anonymous said...

Is <span>והארץ לעולם עומדת by </span><span>ר' שלמה רוזנר available anywhere?</span>

Eliezer Brodt said...

Moshe - yes its a typo
Guest i got it at Girsa

ישבב הסופר said...

קניתי את הספר עיטוש בהלכה, ואני חייב לומר שלדעתי מדובר בשקיעת שמשו של דור המלקטים. משוגע איש הרוח הוא האיש אשר מלאו לבו להוציא לאור קונטרס מקודש לעניני עיטוש והמסתעף. עם הכרעות על שאלות חמורות כמו "מי שהתעטש ג' או ד' פעמים ברציפות, אי מהני ע"ז לומר אסותא פעם אחת" ו"מי שהתעטש בשעת קריאת שנים מקרא ואחד תרגום, האם מותר לו להפסיק לומר לישועתך קויתי ה'" וכהנה רבות. חושבני שאם הרב פרופסור חיים סולובייציק מתכוון להוציא את מאמרו הידוע 'ממשבר עד שיקום' אני חושב שיצרף את הספר הזה להדגמה עד היכן הדברים מגיעים. 
על כן הנני קורא אל כל מי שהיה בדעתו להוציא לאור קונטרס על ענין זה, צר לי להודיע לך ש'עיטוש קדמך'....

Dissenter said...

Interesting how you opted for the most jaundiced take possible. At first I found the concept a bit dubious, but then I realized that: 1) the author didn't invent this stuff, it's all referenced, and 2) why is this any different than monographs academics write on similarly arcane topics? I think it's gratifying to see how much Torah sources have to offer even on the most mundane topic.

Menachem said...

Yeshevav, your approach is the epitomy of the exact opposite of "shokel b'halacha kala ki'chamurah". If your such a wise guy and find these kind of sefoirm useless, perhaps you can provide us with the correct judication of the questions you qouted. Or did you yourself not even know of these halachic queries? 

Whatever, it would be way too strenuous to open the eyes of someone who identifies himself as a Torah scholar yet doesn't value every detail our Torah.

'Dissenter' said it just fine.

Print post

You might also like

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...