Wednesday, March 28, 2012

Women and the Recitation of Kaddish by Rahel Berkovits - A Review Essay (Hebrew with English Synopsis) by Yael Levine

Women and the Recitation of Kaddish - A Review Essay

Rahel Berkovits, A Daughter's Recitation of Mourner’s Kaddish, New York: JOFA 2011, 102 pp.

By Yael Levine

The author holds a Ph.D. from the Talmud department at Bar Ilan University. She is the author of numerous articles related to women in Judaism.
Rahel Berkovits has written a work about the recitation of kaddish by daughters and women generally. The main texts appear in Hebrew alongside an English translation. The publication was issued by JOFA.

The topic itself is of notable interest, and Berkovits attempts to deal with the issues at hand. Her main purpose is to show that the recitation of kaddish by women is permissible, and that this is the opinion of the American rabbis (“Rabbanei Artzot Ha-Brit”).

However, essential problems may be detected with the analysis presented in this work. Even if there is a basis for the opinions permitting women to recite kaddish, the author does not provide an objective discussion of the sources. She shows a clear preference towards those sources which permit women to recite kaddish, and belittles the opposing sources. Berkovits mainly presents those opinions which permit women to recite kaddish, and writes that these opinions are the majority opinion (p. 85). However, this assertion is incorrect. There is a large pool of sources on the topic, to which the author preferred not to relate.

The first and classic responsum on the topic was written by R. Yair Hayyim Bacharach in Havvot Yair. The author based herself on the text in the Bar Ilan responsa project, which contains several corruptions, and didn’t corroborate the text with the book itself. There is an overt mistake concerning her discussion of “Sefer Ha-Hayyim”, and other mistakes are prevalent within the publication. Berkowits failed to list among the early sources two important texts. This work by Berkovits was not worthy of publication in its present state, not even for the use of women. Women also have the right to publish Divrei Torah, but Divrei Torah that are devoid of any error.
מונחת עתה באמתחתנו חוברת המבקשת להציג ולנתח את המקורות העיקריים בנושא אמירת קדיש על ידי הבת והאישה. החיבור נכתב בידי רחל ברקוביץ, שמלמדת במכון פרדס בירושלים. הוא כתוב אנגלית והטכסטים הראשיים מופיעים בעברית לצד תרגום אנגלי. ציטוטים שונים בעברית מופיעים גם במסגרת הערות השוליים, אם כי מרביתם אינם מתורגמים. הפרסום מונה תשעים-ושלושה עמודים ממוספרים, אולם בשל הופעת מקורות רבים בתבנית דו-לשונית, מדובר בכמות מצומצמת יותר של חומר.

החוברת יצאה בהוצאת ארגון הנשים האורתודוקסי-פמיניסטי JOFA בניו יורק. היא התפרסמה תחילה במהדורה ניסויית שהושקה בשלהי הקיץ האחרון, ובמסגרת זו קיימה המחברת סדרת שיעורים המיוסדים על הנכתב בו. מלבד זאת, ארגון JOFA הכשיר נשים אחדות להורות את החומר במוקדים שונים ברחבי ארה"ב.

בחוברת שפרסמה ברקוביץ מצוי ניסיון להתמודד עם הנושא של אמירת קדיש בידי הבת והאישה. וכך נפרסת תחילה שורת מקורות בדבר המנהגים השונים הקשורים באמירת קדיש יתום. לאחר מכן מתקיים דיון במקורות המוקדמים בנושא, החל משו"ת חות יאיר, ולאחריו מובאים מקורות מאת אחרונים מאוחרים יותר. בהמשך נידונים עמדותיהם של פוסקי ארץ ישראל מראשית המאה העשרים ועד לזמננו, והחלק האחרון נדרש לפסיקת רבני ארה"ב במחצית השנייה של המאה העשרים. המגמה והמתכונת המרכזיות הן החתירה להראות שאמירת קדיש בידי נשים מותרת וכי זו היא פסיקת רבני ארה"ב.

לצד העניין המתגלה בנושא גופו, ניכרת בפרסום זה בעייתיות מסוגים שונים, בכלל זה בעניינים מהותיים ועקרוניים. נקודה עקרונית היא שהמקורות המדברים בשבח אמירת קדיש בידי נשים מועמדים במרכז, ומקורות סמכותיים שהם חוליות מרכזיות בשלשלת המקורות מופיעים בהערות שוליים משום שהמחברים הביעו בהם השקפה המתנגדת לאמירת קדיש. המקורות מסוג זה מובאים בגוף החיבור בעיקר כשהם נחוצים להבנת המקורות בשבח אמירת קדיש, כגון שהמקורות המתירים מצטטים אותם, או שמצויה בהם התייחסות לדעות המתירות.

בקטע הבא מחקתי את מספר העמוד, כי הרעיון מבוטא גם בעוד מקומות:

יתרה מכך, ברקוביץ עצמה מציינת כי הדעות המתירות הן בחזקת דעת הרוב (עמ' 85). ברם, קביעה זו אינה נכונה בעליל. קיים מאגר גדול של מקורות האוסרים אמירת קדיש בידי הבת או האישה, עד לימינו, אולם ברקוביץ כמעט ולא הביאתם וגם הפחיתה מֵעֶרְכָּם. וכך התמונה המצטיירת בלתי מאוזנת, ואינה משקפת את פני הדברים לאשורם. גם אם יש מקום לצדד בעמדה המתירה אמירת קדיש לנשים בזמננו, עדיין קיימת חובה לנהל דיונים נכונים ואמיתיים במקורות, ללא הטייתם וללא משוא פנים.

שו"ת חות יאיר

התשובה הקלאסית בנושא נשים ואמירת קדיש מופיעה בשו"ת חות יאיר לרב יאיר חיים בכרך (שצ"ח-תס"ב; 1638-1702). בתשובה זו נדון מקרה שהתרחש באמשטרדם באדם אשר הורה קודם הסתלקותו כי בתו הקטנה תאמר אחריו קדיש במניין שהיה אמור להתקיים בביתו. רבני הקהילה לא מיחו כנגד אמירת הקדיש בידי הבת. אולם המחבר עצמו הביע את הסתייגותו מנוהג זה. הוא מציין כי אף שאישה מצווה על קידוש ה' והגם שמצד הסברא קיים מקום לומר שגם הבת גורמת נחת רוח לאביה באמירת קדיש, אם כל אחד יבנה במה לעצמו על פי סברתו יש לחוש להיחלשות כוח המנהגים, ודברי חכמים ייראו כחוכא ואיטלולא. על תשובה זו נסמכו ונסמכים פוסקים מאוחרים יותר בדיוניהם בנושא, הן לקולא והן לחומרה.

והנה, בחיבורה של ברקוביץ מצויה טעות בולטת למדי בנוסח ה"חות יאיר". חיבור זה התפרסם בשלוש מהדורות, לראשונה בפרנקפורט דמיין בשנת תנ"ט (1699), בשנייה בלמברג תרנ"ו (1896), ובשלישית ברמת גן בשנת תשנ"ז ובמהדורה מעודכנת בשנת תש"ס. נודעים שינויים שונים בין נוסחי המהדורה הראשונה והשנייה, ובמהדורה האחרונה נפתחו ראשי התיבות. ברקוביץ לא ציינה באיזו מבין המהדורות הסתייעה. השינוי המשמעותי בגרסת הטכסט כהבאתה אצל ברקוביץ הוא הנוסח "ומחזי מילי דרבנן כחוכא ואטלול' ויבואו לגלגל בו", חלף הגרסה "לזלזל" המצויה בדפוסים. והנה, הגרסה שהביאה ברקוביץ נמצאת בפרויקט השו"ת. עיון ברשימת הספרים שעליה מתבסס מפעל זה מלמד שנעשה שימוש במהדורת למברג. בנוסח התשובה בפרויקט השו"ת קיים שיבוש נוסף בהשוואה למקור; הנוסח בנדפס הנו "שהוא תקחז"ל [=תקנת חז"ל] כנזכר", והגרסה בפרויקט השו"ת היא "ונזכר" .וישנם שינויים אחדים נוספים. בנוסח התשובה בפרויקט השו"ת מצויים אפוא שיבושים אחדים בהשוואה למקור. ברקוביץ עצמה מביאה חלקים נבחרים מהתשובה בלבד. מחד גיסא, הקטע השני אינו נכלל, אולם הגהת גרסת הטכסט שהיא מביאה מעלה שהיא מיוסדת על למברג ווארשה. אם כן, מתברר שברקוביץ נשענה על גרסת התשובה כהווייתה במאגר הנזכר, ולא ערכה כלל הגהה עם הנוסח המודפס.
אין זה המקום להרחיב את היריעה בדבר מצב הגרסאות במאגרים הממוחשבים השונים. גם אם חלו טעויות אחדות בנוסחי טכסטים שונים בפרויקט השו"ת, עדיין מושתתת על המחבר החובה הגמורה לבדוק את הנוסחאות בספרים גופם. באשר לתקליטור התורני DBS, אפשר להזכיר כי הבעלים מקפידים על זכויות יוצרים, ולאור מדיניותם זו הם עצמם הכניסו במודע טעויות שונות שבאמצעותן יהיה אפשר להכיר שאדם העתיק חלקי יצירות או ספרים שלמים. למיטב ידיעתי אין מדיניות דומה בפרויקט השו"ת, הגם שהמקרה הנוכחי מורה שאם מצויות טעויות כלשהן בנוסחי מקורות, אף בשגגה, צריך למצוא את הדרך להגיה את כלל הטכסטים. אולם בבוא אדם לפרסם ספר, על המחבר רובצת האחריות להגיש חיבור בעל תכנים נכונים, המנוקה מכל טעות, כשם שקיימת חובה הלכתית ומוסרית על מורים ללמד בצורה נכונה ובלא שגיאות. בהנחה שברקוביץ הורתה את התשובה המדוברת בפורומים שונים קודם פרסום החוברת ולאחריו, הרי שנלמדו לכל אורך הדרך דברים שגויים. אין זו הבמה לדון בשימוש שעשו אחרים בנוסח השגוי.
נקודה זו בדבר החובה לאשש גרסאות בתוך הספרים עצמם, איננה דבר חיצוני בלבד, אלא עניין מהותי. גם כשמדובר בפרסום לא מדעי, יש תנאי סף מינימליים. כל עוד אין בירור והעמדה נכונה של גרסאות, אין אפשרות לקיים דיון ראוי בנושא העומד על הפרק, והעדרו של תנאי בסיסי זה מעיב על מהימנות הפרויקט כולו. כמה צדקו גדולי ישראל שהורונו ש"אותיות מחכימות", כי עיון בספר עצמו הנו הכרח. ענייננו צורם ביותר נוכח העובדה ששתי המהדורות הראשונות של ה"חות יאיר" נגישות, בהיותן מוצבות באתר "היברו בוקס". אולם המחברת לא טרחה לכל אורך הספר למסור מידע לגבי מהדורות החיבורים שבהם הסתייעה – או לא הסתייעה.
לו היה מדובר במקרה בודד ויחידאי במהלך החיבור, אזי החרשתי. אולם הבעייתיות בהצבת נוסחי המקורות אינה שמורה למקור המרכזי של ה"חות יאיר", אלא מצויה במקומות נוספים ברחבי החוברת. בנוסף, המחברת נהגה לפתוח בסוגריים את ראשי התיבות המובאים במקורות. בשו"ת חות יאיר מצויה טעות בפתיחת אחד מהם; הצורה "והנלפענ"ד" שמשמעה "והנראה לפי עניות דעתי", פוענחה אצל ברקוביץ בתור "והנה לפי עניות דעתי".
מקורות מוקדמים
ברקוביץ מקדישה הערת שוליים בחומר הנוגע לשו"ת חות יאיר להתייחסותו של הרב שמעון פרנקפורט (שצ"ד-תע"ג; 1634-1712) בחיבורו "ספר החיים" לאמירת קדיש בידי הבת, שבו התנגד בנחרצות לתופעה. חיבור זה התפרסם בשנת תס"ג (1703), שנים אחדות לאחר ה"חות יאיר". ברקוביץ מביאה בין היתר את עמדתו המתנגדת לאמירת קדיש בידי הבת: "כי אין לבת בקדיש לא דין ולא דת ואין זה אלא שטות חסידי' אף שיש לו לשון למודים כי הוא כחוכה וטלולא" (כך במקור). בהערת שוליים המופיעה מעט קודם לכן, מציינת ברקוביץ חלק מהידרשותו של "בית לחם יהודה", אחד מנושאי כלי השולחן ערוך, ל"חות יאיר": "ואין לבת בקדיש לא דין ודת ואין זה אלא שטות, כי הוא כחוכא ואיטלולא". אולם המעיין ב"בית לחם יהודה" נוכח שדבריו אלה הם ציטוט מ"ספר החיים", וניכרים שינויי נוסח אחדים בהשוואה למקור. בפתיחת הקטע ב"בית לחם יהודה" נדונו דברי ה"חות יאיר", אולם בהמשך עבר המחבר לצטט מ"ספר החיים". מצב עניינים כזה של הנחלת טעויות, שֶׁתֵּאַרְנוּ עד כה את מקצתו, הוא בבחינת בכייה לדורות.
לגופו של עניין, ההתייחסות לאמירת קדיש בידי הבת ב"ספר החיים" היא בעלת חשיבות מרובה משום שהמחבר התגורר באמשטרדם, והיה רבה של "חברה קדישא" בעיר. והרי במקום זה התרחש המעשה המתואר ב"חות יאיר", שממנו משתמע כי רבני אותה הקהילה לא מיחו בידי הבת. אולם מדברי "ספר החיים" עולה שהיו התנגדויות לאמירת קדיש בידי הבת בתוככי העיר, אף כי אין בידינו האפשרות לקבוע בבטחה שדבריו מתייחסים לאותו המקרה. מכל מקום, אין סייג מפורש המתייחס למניין בבית בלבד, ואפשר שהמחבר נדרש לתופעה הכללית. אין גם להוציא מכלל אפשרות שדבריו נכתבו על רקע היכרותו עם ה"חות יאיר". השקפה דומה מובעת בחיבור נוסף פרי עטו של הרב שמעון פרנקפורט, ספר יתנו, שרובו ספון בכתב יד. אם כן, הידרשותו של בעל "ספר החיים" היא חוליה חשובה בשלשלת המקורות הקדומים בדבר אמירת קדיש בידי הבת. אין מקומה בהערת שוליים, אלא ראוי היה לכוללה בין המקורות הראשיים ולא לדוחקה לקרן זווית, גם אם הפסיקה אינה עֲרֵבָה.
לאחר הדיון הראשי בשו"ת חות יאיר, ברקוביץ מסתייעת במקורות מוקדמים אחדים נוספים. המקור הבא הנדון בגוף החיבור הוא שו"ת שבות יעקב לרב יעקב ריישר (ת"ך-תצ"ג; 1660-1733), שנדפס בשנת תע"ט (1719). המחבר התיר, במקרה המתייחס לקהילת גריינזך, לבת קטנה בת ארבע לומר קדיש במניין שנערך בבית. לאחר מכן דנה המחברת בשו"ת כנסת יחזקאל לרב יחזקאל קצנלבויגן (תכ"ח או תכ"ט–תק"ט; 1667 או 1668–1749), שראה אור בשנת תצ"ב (1732), ובו מגלה המחבר התנגדות לאמירת קדיש בידי בת קטנה אפילו במניין הנערך בבית. מקור זה הובא משום שהוא מסתמך על דעתו האוסרת של ה"חות יאיר". במהלך דיונה המחברת מעלה את ההשערה שהמחבר לא ראה את ה"חות יאיר" עצמו, וזאת כדי לומר כי היה פוסק אחרת לו הטיעונים להיתר היו מונחים לנגד עיניו. אולם אין הדברים מוכרחים כלל.
והנה, חיוני להזכיר כי נעדר מחיבורה של ברקוביץ מקור המהווה חוליה חשובה בשלשלת המקורות המוקדמים והמכוננים. הכוונה לקטע ב"נוהג כצאן יוסף" לר' יוסף יוזפא קאשמן, שיצא לאור בדפוס בשנת תע"ח (1717), המופיע בהלכות אבלות. ר' יוסף יוזפא פותח את הידרשותו לעניין בכותבו כי בספרו "דבר שמואל" לרב שמואל אבוהב (ש"ע-תנ"ד; 1610-1694) מציין המחבר שאין דעתו נוחה מכך שיתומים קטנים אומרים קדיש וברכו. בהקשר זה מתייחס ר' יוסף יוזפא לנוהג שהיה מצוי בקהילות אחדות, "באיזו מקומות" כלשונו, לפיו מי שמת בלא בנים, בנותיו הקטנות הולכות לבית הכנסת לומר קדיש. יוער שהמחבר אינו כותב אם הן שהו בעזרת הנשים או הגברים. המחבר מציין בְּקוֹרַת רוח כי מנהג זה לא היה קיים בפרנקפורט דמיין. החשיבות הטמונה בדברי "נוהג כצאן יוסף" היא גם בעובדה שאנו שומעים כי במקומות שונים אמרו בנות קטנות קדיש בבית הכנסת גופו.
ברקוביץ מתייחסת במהלך דבריה לשלושת המקורות הקדומים בנושא אמירת קדיש בידי נשים כשו"ת חות יאיר, שבות יעקב וכנסת יחזקאל (עמ' 84). אולם קביעה זו אינה למעשה נכונה. לפי שיטתנו יש למנות חמישה מקורות מוקדמים: חות יאיר, שיצא לאור בדפוס בשנת 1699; ספר החיים, שהתפרסם בשנת 1703, וספר יתנו; נוהג כצאן יוסף, שנדפס בשנת 1717; שבות יעקב, שנדפס בשנת 1719; וכנסת יחזקאל, שראה אור בשנת 1732. חשוב גם לאזכר בנוגע למקורות המוקדמים שאין לנו ידיעות בדבר מועדי כתיבתם או התרחשות המאורעות המתוארים בהם, ועלינו להסתמך על תאריכי פרסום החיבורים.
נקודה הראויה לציון קשורה לדבריו של הרב אליעזר זלמן גרייבסקי בחיבורו "קדיש לעלם", שבו הוא מגלה דעה המתירה לבנות לומר קדיש. המקור הזה זוכה למקום של כבוד בגוף חיבורה של ברקוביץ. אולם נפרסת כאן תמונה חלקית בלבד שכן הרב גרייבסקי עצמו מוסר שהוא הראה את דבריו לרב שלמה אהרן וורטהיימר, רב נודע וחוקר יהדות דגול. הרב וורטהיימר חלק בנקודות מסוימות על הרב גרייבסקי, והלה פרסם את דבריו ב"קדיש לעלם" עצמו. עוד ראוי להעיר כי ברקוביץ מזכירה את המעשה ברבי עקיבא ששימש יסוד לאמירת קדיש יתום ומביאה אחדות מהמקבילות. המעשה הזה זכה למחקרים חשובים, אולם בשנים האחרונים זכה למחקרה החשוב ביותר של פרופ' רלה קושלבסקי, "התנא והמת הנודד", ב"אינציקלופדיה של הסיפור החסידי", מחקר שאינו זוכה להתייחסות. מבין הטעויות הטכניות בספר אפשר להזכיר עוד כי ישנה טעות כתיב בשמה של הרבנית ציפורה הוטנר, שאמרה קדיש על אביה בשעה שאחיה לא היו בביתם, וכן שמו של החוקר טוביה פרשל נכתב באנגלית בצורה שגויה לגמרי.
רבני ארה"ב
כאמור, ברקוביץ מקדישה יחידה להעלאת דעותיהם של רבני ארה"ב כלפי סוגיית אמירת קדיש בידי נשים, דעות המשקפות עמדה מתירה. הרבנים שדעותיהם מוזכרות הם בעיקרם הרב יוסף אליהו הנקין, הרב יהודה הרצל הנקין, הרב יוסף דב סולובייצ'יק, הרב אהרן סולובייצ'יק והרב משה פיינשטיין. בדורנו זוכות הדעות המתירות להבלטה בקרב הציבור האורתודוקסי. גם אם יש מקום לסבור שיש ממש בטיעוני המתירים, המקורות הללו אינם משקפים את התמונה כולה, לא בארה"ב ולא בארץ. הפסיקה המתירה אינה נחלת כלל הרבנים האורתודוקסיים, וכן הציבור החרדי מוסיף בעיקרו לדבוק בגישה האוסרת, אולם פסיקה זו כמעט ולא הובאה אצל ברקוביץ והיא גם זכתה להמעטת ערכה. וכך נוצר הרושם השגוי שהדעות המתירות לנשים לומר קדיש – הן כיום העמדה ההלכתית השלטת.

בהקשר לדעתם של רבני ארה"ב חיוני להעיר נקודות אחדות. הרב יוסף אליהו הנקין כתב תשובה פרטית בנושא הנדון בשנת תש"ז, תשובה שנדפסה בכתביו לראשונה בשנת תשמ"ט. לתשובה זו לא נודעו מהלכים רבים בפועל; היא לא פורסמה בשעתה, והעדות היחידה כמעט לגביה – אפשר שנשתמרה באזכור קצר בשו"ת משנת בנימין. הרב הנקין פרסם בשנת תשכ"ג בכתב העת הפרדס תשובה מנומקת בנושא. היא נדפסה אף היא מחדש בשנת תשמ"ט, אם כי אוזכרה במקורות משניים, בין היתר ב"ספר הקדיש" לרב דוד אסף, שיצא לאור בשנת תשכ"ו. תשובה זו לא הביאה בזמן אמת להתחוללות של שינוי המוני שבעקבותיו נהרו נשים לומר קדיש, אף לא בציבור האורתודוקסי.

המקורות הקשורים לרב יוסף דב סולובייצ'יק הם עדויות שבעל פה משנות השישים ואילך, בעקבות מקרים ספציפיים שעליהם נשאל. הרב התיר לנשים לומר קדיש, בין היתר בעקבות מקרה שראה בווילנה של אמירת קדיש בידי בת, נוהג שהתברר לרב שהיה מנהג המקום. הרב לא ערך בפסיקתו הבחנה בין בת לבין אישה. בתשובה מאת הרב משה פיינשטיין משנת תשמ"ב, שהתפרסמה בשנת תשנ"ו, מוזכרת אגב אורחא העובדה כי באירופה אירע לפרקים שאישה אבלה נכנסה לבית המדרש לומר קדיש. הרב פיינשטיין מתעד נוהג זה, ואינו מגלה כלפיה התנגדות. פרופ' יהודה אייזנברג ציין שישנן עדויות אחדות בדבר נשים שאמרו קדיש בבית הכנסת של הרב, אם כי לא פֵּרֵט. והנה, אפשר להביא מקור כתוב שאינו כה מוכר, שהתפרסם בשנת תשס"ז בספר "רָחַשׁ לִבִּי" לרב שמואל מנחם סרלואי. המחבר מציין שהרב פרופ' זאב לב אמר לו שבהזדמנות אחת "הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל השתיק את הקהל ואמר להם להקשיב ולענות על אמירת קדיש שאמרה בת בעזרת הנשים". מועד התרחשות המעשה לא נזכר, ולא נאמר אם מדובר בבת קטנה או גדולה.

הנקודה המשמעותית הקשורה לדיוננו היא שגם אם החלו נשמעות דעות מתירות אחדות בקרב רבני ארה"ב, עד אמצע שנות השבעים של המאה העשרים לא הייתה נהירה מצד נשים אורתודוקסיות גופן לומר קדיש, והתופעה היתה מצומצמת בהיקפה. רק עם התגברות גלי הפמיניזם בשנות השבעים, החלו הדעות הללו לצבור תנופה והן מצאו לעצמן עדנה. לחלופין, הן הביאו בעקבותיהן להידרשויות נוספות לנושא; אלה של הרב יהודה הרצל הנקין ושל הרב אהרן סולובייצ'יק, שדעתו המתירה נובעת מפורשות מהחשש להרחקתן של נשים אורתודוקסיות אל עבר הזרמים האחרים. הפמיניזם האורתודוקסי בראשיתו הוא שניכס לעצמו מקורות המתירים לנשים לומר קדיש, ובכלל זה דעותיהם של הרב יוסף אליהו הנקין ושל הרב יוסף דב סולובייצ'יק, שהשפעתן בפועל עד לאותה עת היתה קטנה.

החיבור מאת רחל ברקוביץ על אמירת קדיש בידי נשים לא היה ראוי להתפרסם במצבו הנוכחי, מצב שאינו ראוי אפילו לעיונן של נשים. אולם משפורסם באופן שטעויות יכולות להכות שורשים בציבור המעיין בו, מוטב לגונזו עד שאפשר להוציא מוצר שיהיה קב ונקי. הבעייתיות שהצבעתי עליה מעמידה בסימן שאלה את האפשרות להסתייע בו כמקור אמין ומהימן. גם לנשים יש זכות לפרסם דברי תורה, אולם דברי תורה שאין בהם רבב.
© כל הזכויות שמורות למחברת

93 comments:

Benny said...

לא קראתי את המאמר המקורי, אך את לא הצלחת לשכנע אותי שיש בו פגמים מהותיים. 
טענתך בדבר שינויי נוסחאות בחוות-יאיר הוא לא יותר מטענה קנטרנית גרידא. במה שינויי הנוסחאות הללו משפיעים על מסקנתה של המחברת מהחוות יאיר? 
גם את טענתך בדבר רבני ארה"ב לא הצלחתי להבין, מעבר לדבריך שחסרים אי אלו הערות שוליים ומקורות יחסית שוליים.

אני קצת מתפלא על האתר שפרסם ביקורת כה נוקבת שאין בו כלל בשר.

Rachel said...

<p><span>This is an extremely important review. It shows inherent mistakes in the booklet. We must all be aware of this.</span></p>

Anonymous said...

Benny is correct. The criticism has no real substance, and when it comes to the U.S. since R. Henkin, R. Feinstein, and R. Soloveitchik permitted women to say Kaddish, what is the problem? The revieweer mentions that until the rise of feminism few women said kaddish. Again, so what? Also, these women saying kaddish for the most part didn't go to shul every day, but when they were in shul, like on Shabbat, they said kaddish. Furthermore, they said kaddish together with everyone else. The Havot Yair was referring to when only one person said kaddish. That could be an issue of tzenius. But if a woman says kaddish along with everyone else, why would that be problematic?

Rachel said...

<p><span><span>It seems<span>  </span>to me that you are choosing not to relate to the fact that the writer pointed to serious methodological problems. There are many mistakes. Important sources weren't brought. </span></span></p>

Lawrence Kaplan said...

I think Dr. Levine showed that the book is very sloppy, but,  as Benny noted, many of the unfortunate  mistakes she pointed to make no substantive difference. Really, what difference does "ve-hineh lefi anniyut daati" instead of  "ve-ha-nireh lefi anniyut daati" make?  Dr.Levine's  tone was much too harsh and had a very unpleasant edge. Couldn;t she find something  positive to say about the book?

ysoscher said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Lawrence Kaplan said...

I also agree with guest re Dr. Levine's discussion of the situation in the US. I am not sure what, if any,  her criticisms are. Given Rachel Berkovits' audience did Dr Levine really expect  her to take into account Haredi poskim oposing women  saying Kaddish? Haredim poskim  are  also opposed to women studying Mishnah-- so??? It's a different  world.

S. said...

"<span>As soon as I saw "Women also have the right to publish Divrei Torah, but Divrei Torah that are devoid of any error" I stopped reading. One wonders whether the author would say the same about the mistakes one finds in the writings of (sometimes name-brand) male writers?  "</span>

I kind of thought something similar, but I have a strong suspicion that the exact sense she was trying to convey did not work because of the language barrier. 

Guest 2 said...

It seems that there is some personal animosity from Levine to Berkovits. Without that, I can't explain the sharpness of her criticism. When it comes to the United States, I don't even see any criticism at all. I don't see what she was trying to accomplish in the section dealing with the US.

IH said...

To avoid any miscommunication, S. is responding to a comment I posted and then deleted. In any case, the sense of the Hebrew is even worse, in my view.

Lawrence Kaplan said...

I think the blog editors ought to  have told Dr. Levine to moderate  the tone of her criticisms.

Anonymous said...

I think this list should steer clear of any hypothesis that might have no basis whatsoever, and be problematic in terms of shimrat halashon.

S. said...

First, as you well know, Orthodoxy does change. It did change. So why can't it change in other directions?

Secondly, people like Sperber et al. are mainly trying to influence their own circles and communities. Aren't they entitled to do that? That's why it's so comical when the Agudah takes a coffee break to attack Avi Weiss, as if it has anything to do with their communities. 

Thirdly, Haym Soloveitchik is not a feminist as far as I can tell, so why drag him into discussions about this?

Fourthly, regarding the instincts of the masses, yeah, that's not how you sound when we are talking about kashrus, is it? 

Finally, as far as feminist views generally, we all have opinions. Even if you were right, the US doesn't exist in isolation. There is no alternative universe in which American women could be like what you think women were like in the 50s any more than there is an alternative universe in which Jews can be like some people think Jews were like in the 50s - of the 18th century. For better or worse, it is what it is and we have to face reality as it is. 

Ari said...

<p><span>I don't see any extremely harsh criticism in the review. The author pointed out many mistakes and other problematics. </span></p>

Guest said...

Rachel, the other Guest, and Ari are all the same person.

Lawrence Kaplan said...

Again, I think that Dr. Levine's  criticisms were much too harsh, but  guest 2 ought not to have speculated that they stem from personal motives.

Ari (=Rachel?): You really don't think that many- not all- of her criticisms, even if correct, were trivial and petty? And what was the point about her US section? 


I think that  Rachel and Ari are the same person (look at the type), but the other guest is someone else, and his or her point is valid.

Seforim Blog Editor said...

You are half right. Rachel is only Rachel. Ari and the other Guest share the same IP, so they are the same. Of course it is possible that Rachel was simply using a different computer, but type is not proof.

Guest 3 said...

The tone is just prickly Israeli academic style, which we can ignore. The basic issue though is why would any woman ask permission. Just go and say Kaddish.

Anonymous said...

<span>To add my voice to the other posters. Dr. Levine wrote a silly, nitpicky review of Rachel Berkowitz's book. Her only valid critique is that Rachel missed an earlier source, the Noheg Katzon Yosef. Other than that there is little substance in her essay. It's not even clear to me whom she is criticizing, Rachel or the Bar Ilan CD.</span>

Ysoscher Katz

emma said...

"The basic issue though is why would any woman ask permission. Just go and say Kaddish."
People ask permission because (1) they genuinely don't want to do anything "wrong" and (2) they don't want to get into a confrontation and end up being told to stay away.  In reality, if you are female and pick an orthodx shul at random to say kaddish, and you don't whisper (or even if you do), you are headed for a confrontation with another attendee at some point.  One is wise to choose a shul where such confrontations are less liekly, and where, if they occur, the rabbi will take one's side.  Hence a good idea to ask beforehand.

emma said...

"<span>Feminism has been an unmitigated disaster across the USA. Total breakdown of the family, and a slow but steady transformation of the economy to its detriment."</span>
<span>Or, the economic transformation, driven mostly by technology, caused a lot of the social changes you bemoan, and the ideologies are just window dressing.  In any case, as S. said, can't go back to Kansas (which may or may not even have existed as imagined), nor would most of us want to.</span>

Guest 3 said...

Seriously, I do know why people might ask this question. But in the real world does anyone have an example of a case where a woman went ahead and said Kaddish and was criticized? I would be shocked to hear such details.

Lawrence Kaplan said...

Guest 3: You need to get out more!

DF said...

Orthodoxy can change, does change, and should change, in many areas. But for the reasons I mentioned, this area - feminsim - isnt one of them.

How do you know Sperber et al are trying only to influence their circles? They might KNOW they will only have success, if any at all, within their own communities, but that doesnt mean they are limiting their views. The same is true with the Agudah or any other right wing view.

Hayim Solveitchik I mentioned only as the prime bemoaner of learning practice through books, rather than memetically. I never said he was a feminist.

Dont know what you mean about the Kashrus. [I mean, I know we've talked about it off the air, but not sure how it relates here.]

Point taken about facing reality as it is. Of course. But I also like orthodoxy as it is. (Insofar as the roles of men and women have not been blurred, that is.) So I intend to keep it that way. Naturally this is all my opinion, everything is always just someone's opinion.

DF said...

First of all we CAN go back to Kansas, but that's not my point at all. I'm not concerend with larger society as it was 50 years ago, I'm concerned with orthodoxy as it is today. Berkowitz and company are looking to change orthodox practice. I'm looking to preserve it.

IH said...

Perhaps we should start with the norm 50 years ago for married MO women to not cover their hair; or do you want to pick and choose that which you are looking to preserve?

emma said...

I know of many such cases from first and second hand experience.  I am not interested in sharing the details here but if you know any woman who tried to say kaddish with people who didn't already know her well she can probably tell you similar stories.  Incidents run the gamut from outright yelling to talking negatively within earshot to softspoken attempts to convince.

Guest 3 said...

emma, if you do not share details then it will go on and on.
kaplan, if you don't understand wry humor, perhaps you ought to get out more.

Lawrence Kaplan said...

Guest 3: I do not understand your response to Emma. Another example of your wry humor?

 As to your response to me: So, you were being sarcastic.  But, then, if you are well aware of  cases of women being nastily criticized or even yelled at for reciting kaddish unless they cleared it wth the synagogue  rabbi beforehand, why in your first post did you ask "why would any woman ask permission" and suggest "Just go and say Kaddish"? I guess that post was also sarcastic. And you took in Emma as well. Bravo. You are  too clever by half.

Guest 3 said...

Possibly you are sarcastic, I don't know. Wry humor is not sarcasm, don't be imprecise. Not a good thing for a philosopher to do. Emma will tell us if she understands my reply to her. She does not need your help. And if you do know of women being intimidated in shul for this or any other reason, it behooves you to report every detail. That will help expose and remedy the situation. Covering up the offense is equal to endorsing it IMHO.

Benny said...

Can the blog editors please explain why they thought this post worthy of being published?

Does anyone recall a "Rachel" commenter on any other posts on this blog? 

Guest 3 said...

Here, here! I vote to have the post removed. It is a blot on this blog's record of quality and fairness.

Seforim Blog Editor said...

We do not censor our own posts and we certainly will not take this or any other one down.

DF said...

Yes.

Lawrence Kaplan said...

I did some checking and it must be said in fairness to  Dr. Levine that one of  her criticisms has more subtance than would appear at first glance.

Levine  refers to Berkowits' citing Rabbi  Grabosky's book on kaddish which permits women to say kaddish and criticizes her for not citng the appended critical notes of Rabbi Solomon Wertheimer which, she says, "takes issue with the book on certain points." It is not clear, however,  from Dr. Levine's comment  whether any of these points has to do with women saying Kaddish. I found the book on Hebrew Books.org and read Rabbi Wertheimer's critical notes-- and, indeed, Rabbi Wertheimer, while not absolutely forbbiding women  from  reciting  the Kaddish, refutes some of the proofs brought in favor of it,  and concludes that  there is no value  in women  doing so,  as indicated, in his view,   by the story of R. Akiva, which focuses on whether the man had a son.   So, in truth, Levine's criticism  on this point is stronger than would appear from her presentation.

Here we may  see some of the problematics of blog reviews. No one is-- at least I'm not--  asking the Blog editors to censor the review. But in good journals there  editors provide feedback and suggestions. I have been  asked by editors to rephrase some of my critical reviews and am happy I followed their advice.  The editors should have asked Levine  to focus more on matters of substance, relegate the  more "picky" criticisms  to footnotes, and, in general, moderate her tone. A much better and more nuanced review would have resulted. This is not censorshp, just good editing.

And to Dr. Levine I would only say: Kol ha-mosif gorea. 

Saul Stokar said...

I was stunned by the tone and content of Yael Levine’s review. The review reads more like a charedi publication berating Nathan Slifkin rather than a sober academic review. The case she presents is so weak that it hard not to think that she must have a hidden agenda. 

Levine concludes the English portion of the review by stating “This work by Berkovits was not worthy of publication in its present state, <span>not even for the use of women</span>.” Not even for the use of women – how condescending can you get? What kind of language is this? Levine continues: “Women also have the right to publish Divrei Torah, but Divrei Torah that are devoid of any error.” <span>Any </span>error? I’m sure that Levine, like any flesh and blood creature, has occasionally made an error in a published article. Does that mean that retrospectively she had no right to publish? Guest 3 writes that “The tone is just prickly Israeli academic style, which we can ignore.“ I disagree. There is no excuse for this kind of baseless invective. 

Levine finds minor flaws in Berkovits’ citations of Resp, Havot Yair. However, she completely fails to explain why these errors compromise Berkovits’ halachic conclusions. I felt like responding, “OK Prof. Levine, if Rahel Berkovits was in your graduate seminar on academic writing you’d give her a failing grade, but that is not the issue here at all!”   

Levine states that that Berkovits “does not provide an objective discussion of the sources”. Since when is objectivity the sole criterion for a halachic discussion? Does Levine delude herself into thinking that halachic decisors look dispassionately at all the relevant precedents and only afterwards form an opinion? Although this type of argument is often bandied about in haredi and neo-haredi circles, it is hard to believe that a reputable academic supports it as well!

Levine writes that Berkovits “shows a clear preference towards those sources which permit women to recite kaddish, and belittles the opposing sources.” However, she fails to cite even a single case where Berkovits “belittles” a single source. There is a world of difference between “belittling” a source and failing to cite a source, which is apparently the only crime Berkovits can legitimately be found guilty of. 

Levine writes that Berkovits presents the permissive opinions as “the majority opinion (p. 85). However, this assertion is incorrect. There is a large pool of sources on the topic, to which the author preferred not to relate.” I cannot understand the use of the term “majority opinion” used by Levine (and widely used in the haredi and neo-haredi world). Majority of whom? Who’s opinion counts in this vote? Does everyone have an equal weight? Is one  Rambam worth two Rashba’s? Is one Soloveichik worth three Auerbachs? (I am being facetious, and have no intention to slight anyone).

In summary, if there’s something that should never has been published, it is not Berkovits’ article but Levine’s review. Levine should have taken a deep breath and reread her review before submitting it.

Lawrence Kaplan said...

I trust that the Seforim Blog Editors, whom I respect greatly, are taking a hard look at their failure to exercise proper editorial oversight in this rare unfortunate instance, and the fiasco that  consequently resulted, and will draw the appropriate lessons.  

shaul shapira said...

I think that this post should be removed... along with that horiffic sewer piece by "Elisabeth Blottstein-Blott"

Yael Levine - part 1 said...

<p><span>I’m taking the opportunity to convey several comments. </span>
</p><p><span>The article I wrote is a very serious one, not a “silly“ review. I wonder what the halakhic basis is for anyone to call a person or a thing “silly” - </span><span><span><span>המכנה שם לחבירו</span></span></span><span>. I’m not aware of any. What I do know is that R. Ysoscher Katz, as well as other people who reacted negatively, might have an interest in doing so. My review referred specifically only to the author, as the person responsible. However, I suggest you all look at the names of the advisory board members, and you’ll then have the answer. The question also arises how the advisory board let all these mistakes go through. I chose not to openly relate to this in my review, since the responsibility rests on the author, and that’s still my position.</span>
</p><p><span>Other halakhot were also seemingly forgotten. I was accused of having a personal motive for writing the review, an accusation which is false. There are clear halakhot regarding the seriousness of being “choshed bi-ksheirim”. L. Kaplan used in several posts very harsh language towards me, though he was “modeh” in the veracity of some of my claims. See also further below. </span><span>So some people even owe an apology. </span>
</p>

Lawrence Kaplan said...

It's just before Pesach, so I cannot  reply fully to Dr.  Levine's comments. I just want to say it is that  it is unfortunate that Dr. Levine  has dug her heels in and is not giving an inch.  Even if she dissgrees with most of the criticisms, she might have acknowledged that her tone was too harsh. In any event, I hope she will learn  something from the negative  reaction for the future. I will reply more fully  on  Hol ha-Moed. 

Benny said...

From your review:
"<span>הפרסום מונה תשעים-ושלושה עמודים ממוספרים, אולם בשל הופעת מקורות רבים בתבנית דו-לשונית, מדובר בכמות מצומצמת יותר של חומר."</span>
a booklet with less than 100 pages, some of which are translations from hebrew to english is not a book - it's an article published as a booklet. 

I don't see any halachic problem whatsoever is stating that your review is silly (even though I didn't do so until now. but once you came in the name of halachah, I don't know what halachic problem there might be here). 

As LK stated below - it is a pity you don't know how to learn from your mistakes. 

if the "shtika ke-hoda'a" thing makes you feel better - bevakasha.

Lawrence Kaplan said...

Dr. Levine : You write "L Kaplan in several posts used harsh languge towards me." I never criticized your personally. I spoke about the tone of your review which I felt and still feel  was much too harsh, and the nature  of some  of your criticisms,  many of which I felt, and still feel, were picky and trivial. (I am sorry for using the word "petty.") I also expressly rebuked guest 2 for imputing to you personal motives.

But shouldn't you, for example,  have indicated, that while Rachel  Berkovits is to be criticized for relyng on the text of the Havvot Yair in the Bar-Ilan Responsa Project, none of the variations you point to make any substantive difference?

Again, I agree with Benny that Berkovits' work  a pamphlet, not a scholarly dissertation, and that given its nature and audience, to expect, as you did,  complete coverage of contemporary Haredi poskim who oppose   women reciting Kaddish is to  make a category mistake.

I was  not just " modeh" to one of you criticisms.  I checked the original source and spelled out your criticism and indicated its validity in a  manner you had failed to do. I would have thought you would have thanked me for doing so.

I went to the trouble of indicating  the ways in which you could have written  a better and more nuanced review. Perhaps you will keep them in mind in the future, as well as my advice, particularly applicable to critical reviews,  that kol ha-mosif gorea

Lawrence Kaplan said...

Dr. Levine: One last point: If there anything that is silly, it is  your shetikah ke-hodaah argument. Surely you know that this principle only  applies in clearly  delineated legal situations. Many people who read blogs do not comment  on a post for a variety of reasons, even if they strongly disgree with the views expressed therein. This is a davar pashut. Moreover, since aside from Rachel-Ari-and guest, all of whom are one person, as the click on indicated,  no one took, issue with the criticisms posted,  one might just as well claim that most people agreed with the critics! This whole line of argument is  absurd, as I trust you will realize upon a  moment's  consideration. 

Elana said...

Ms Levine
You misspelled the author's name in this review, going back and forth between Berkovits (correct) and Berkowitz (incorrect)
By your own thesis, such a mistake would make this writing unworthy of publication....

Anonymous said...

TrfWel [url=http://www.jerseyschinamade.com/]Cheap NFL Jerseys Wholesale[/url] YeeWfq http://www.jerseyschinamade.com/ BgdYgl [url=http://www.sportsjerseyfatorys.com/]nfl jerseys wholesale[/url] NldGwk http://www.sportsjerseyfatorys.com/ XgzXle [url=http://www.footballgearcenter.com/]Cheap Jerseys[/url] WqhRmy http://www.footballgearcenter.com/ EbaMob [url=http://www.comparefalcons.com/]Cheap Falcons Jersey[/url] RfdShm http://www.comparefalcons.com/ XerOcx [url=http://www.packersapparelshop.com/]Cheap Packers Jerseys[/url] JnqBdo http://www.packersapparelshop.com/ GzyNqh

Anonymous said...

YhfApb [url=http://canadagoosejacketsite.com/]canada goose outlet[/url] GnnLjr FupNtv http://canadagoosejacketsite.com/ OkrKad OydSyn [url=http://canadagoosejacketclub.com/]canada goose[/url] SfcJfi KweAhi http://canadagoosejacketclub.com/ HzxAig JwyLvq [url=http://canadagooseoutlettoca.com/] canada goose jacket[/url] ZygAff IuvSsd http://canadagooseoutlettoca.com/ VxmVcm TyhYpo [url=http://canadagoosesalehome.com/] canada goose sale[/url] QijQdh XllUwy http://canadagoosesalehome.com/ SetCir

Anonymous said...

AlbItj [url=http://www.bootsmegasyoppu.com/]UGG オーストラリア[/url] DrdTyn BcwBff http://www.bootsmegasyoppu.com/ GnaCdh NvzKvr [url=http://www.jp-boot.com/]アグ ブーツ[/url] ZcrNxr WhzSwb http://www.jp-boot.com/ GeuRzv PysBkw [url=http://www.bootskan.com/]UGG ブーツ[/url] FaiVew YuzZgn http://www.bootskan.com/ DdgXml NzuZcl [url=http://www.toryburchse-ru.com/]トリーバーチ[/url] WamPzu IigRpl http://www.toryburchse-ru.com/ IkwBhu YejXpm [url=http://www.jpshoesbuy.com/]ugg ムートンブーツ[/url] EzjDbq TuuFfn http://www.jpshoesbuy.com/ SezCrt DfzOgj [url=http://www.timberlandtop.com/]ティンバーランド ブーツ[/url] EarJnn OznXsc http://www.timberlandtop.com/ OnwAyi

Anonymous said...

QssByq [url=http://canadagoosejacketsite.com/]canada goose[/url] MbnXqz OwjNum http://canadagoosejacketsite.com/ AvoNrb NszCts [url=http://canadagoosejacketclub.com/]canada goose[/url] WnaTzt YlpExt http://canadagoosejacketclub.com/ LgvEza WcmKoi [url=http://canadagooseoutlettoca.com/]canada goose[/url] VzqVku DgaIiw http://canadagooseoutlettoca.com/ GqwCyj LcgFuh [url=http://canadagoosesalehome.com/] canada goose jackets[/url] ZhkUib SugJlg http://canadagoosesalehome.com/ NugFld

Anonymous said...

YpvUfs [url=http://cheapggboots.com/] cheap uggs for sale[/url] HfjJfi KloFxs http://cheapggboots.com/ BkiZgk VbrOcx [url=http://parka2013.com/] canada goose jackets[/url] AmqUty TmqReo http://parka2013.com/ PhqMnl LfzAvs [url=http://cagoosehome.com/]canada goose jackets[/url] XmkEjp ElyZyc http://cagoosehome.com/ JtdWms HeqXzw [url=http://jackets-2012.com/]Canada Goose Jackets[/url] WleCps VidKuz http://jackets-2012.com/ NzwUil XpvSdg [url=http://gooseoutlet2013.com/] Canada Goose Parka[/url] LwgDhj XnkNkq http://gooseoutlet2013.com/ DuuYax TqiMao [url=http://jacketsca.com/]canada goose jackets[/url] BgbCpg FdiMxn http://jacketsca.com/ PicNrw

Anonymous said...

FluDft [url=http://ukbootshopon.com/]ugg boots outlet[/url] OxdMpj http://ukbootshopon.com/

Anonymous said...

ExzKha [url=http://ukbootshopon.com/]office ugg boots[/url] LjtUvu http://ukbootshopon.com/

Anonymous said...

QjmDgf [url=http://ukbootshopon.com/]cheap ugg style boots[/url] WkjZrn http://ukbootshopon.com/

Anonymous said...

nyjafr [url=http://canada-goose-sales.ca]Canada Goose Sale[/url] vihxid http://canada-goose-sales.ca djsche [url=http://canadagooseoutletss.com]Canada Goose Outlet[/url] idmwoy http://canadagooseoutletss.com odlcjj [url=http://salecanadagooseoutlet.ca]Canada Goose Jacket[/url] duoykd http://salecanadagooseoutlet.ca bsqgfi [url=http://mycanadagoose-canada.com]Canada Goose Outlet[/url] psvpfg http://mycanadagoose-canada.com ndqhrs [url=http://salecanadagoose-outlets.com]Canada Goose Outlet[/url] qkxojp http://salecanadagoose-outlets.com jrzasp [url=http://salecanaadagoosejackets.ca]Canada Goose[/url] wtouli http://salecanaadagoosejackets.ca metbwi

Anonymous said...

yshx [url=http://okbeatsbydrecheap.com]Beats By Dre[/url] kbzq http://okbeatsbydrecheap.com owwd ajxu [url=http://beatsbydresalesok.com]Beats By Dre Sale[/url] vxgr http://beatsbydresalesok.com xyhd tzlz [url=http://okbeatsbydreus.com]Cheap Beats By Dre[/url] cjfl http://okbeatsbydreus.com nipi tdck [url=http://salebeatsbydreoutlet.com]Cheap Beats By Dre[/url] hfqt http://salebeatsbydreoutlet.com ptyz

Anonymous said...

After we glance at the term your message adore, with relation to a romantic marriage using an additional, however , to be a feeling that is engendered when you've got miltchmonkey a more rewarding association with yourself also - as well as being a experience of higher oneness with your loved ones or simply human race ( space ) then it gets to be more superior that all any person needs in life is usually adore.

Anonymous said...

RmkMtj [url=http://www.monclersaikou.com/]モンクレール[/url] ZfiBsw VdpUox [url=http://www.monclersaikou.com/]モンクレール ダウン[/url] AgfGko KprAej [url=http://www.monclersaikou.com/]Moncler ダウン[/url] HqsKrc MpoAky [url=http://www.monclersaikou.com/]モンクレール アウトレット[/url] EpaZgu TepMln http://www.monclersaikou.com/ NocWfw

Anonymous said...

DrmMpf [url=http://www.kutsuboot.com/]ugg ブーツ[/url] XnqVns VgoLwb [url=http://www.kutsuboot.com/]ugg ブーツ 激安[/url] IhoVri UdlHwp [url=http://www.kutsuboot.com/]ugg ムートンブーツ[/url] EueCnf RjdNpg http://www.kutsuboot.com/ QhpPfo

Anonymous said...

HrpNau [url=http://www.bootga-ru.com/]アグ ブーツ[/url] CsmShn UnhPvx [url=http://www.bootga-ru.com/]ugg ブーツ[/url] IwzAqr MjlQpd [url=http://www.bootga-ru.com/]アグ ブーツ 2012[/url] OpaHgi JwbLfw [url=http://www.bootga-ru.com/]アグ ブーツ 激安[/url] OykQqw SjgVnv http://www.bootga-ru.com/ KdoQgg CfsMhc [url=http://www.orderbootsjp.com/]アグ[/url] BggOrf ChiFlf [url=http://www.orderbootsjp.com/]UGG[/url] RcsCxb AvjVdj [url=http://www.orderbootsjp.com/]アグ ブーツ[/url] HuoAvj AidTcj [url=http://www.orderbootsjp.com/]UGG ブーツ[/url] GkcGim YcnGec [url=http://www.orderbootsjp.com/]アグ ブーツ 激安[/url] BbsAxa JgtZqt http://www.orderbootsjp.com/ YrmDos

Anonymous said...

AotBkw [url=http://www.bootga-ru.com/]アグ ブーツ[/url] BqtZzy MhePwx [url=http://www.bootga-ru.com/]ugg ブーツ[/url] ZwtXtp LevHwr [url=http://www.bootga-ru.com/]アグ ブーツ 2012[/url] HhsCwz LakQsm [url=http://www.bootga-ru.com/]アグ ブーツ 激安[/url] RlxMpv DjrRiq http://www.bootga-ru.com/ ZsnLww ZrmVou [url=http://www.orderbootsjp.com/]アグ[/url] BjrNpc FlbLat [url=http://www.orderbootsjp.com/]UGG[/url] WvkHui KojStr [url=http://www.orderbootsjp.com/]アグ ブーツ[/url] WbuZxv DonXhw [url=http://www.orderbootsjp.com/]UGG ブーツ[/url] AsuArz VfvQqx [url=http://www.orderbootsjp.com/]アグ ブーツ 激安[/url] LbcNqt ZdcGww http://www.orderbootsjp.com/ MliLxw

Anonymous said...

ZzfBgb [url=http://www.shinpinboot.info/]ugg ムートンブーツ[/url] QsaPzq QavTgj [url=http://www.shinpinboot.info/]アグ ムートンブーツ[/url] OdlQsh GqzYpf [url=http://www.shinpinboot.info/]ugg ブーツ[/url] CffOht TglFtb http://www.shinpinboot.info/ CsfXiw

Anonymous said...

HkxXdm [url=http://www.monclerwarmjp.com/]モンクレール ダウン[/url] TeiWaa ZgpMra [url=http://www.monclerwarmjp.com/]モンクレール アウトレット[/url] EzqVqh ZhdPez [url=http://www.monclerwarmjp.com/]モンクレール ダウンアウトレット[/url] GvaXmi EvsTqv http://www.monclerwarmjp.com/ JopYtp DokNho [url=http://www.shoeskan.com/]ugg ブーツ[/url] MhbTwy RbaBuo [url=http://www.shoeskan.com/]ugg のブーツ[/url] LtpQjp MzrHbr [url=http://www.shoeskan.com/]ブーツ ugg[/url] HswVxn FajYfn [url=http://www.shoeskan.com/]アグ ブーツ[/url] SegVyz CxzHhn [url=http://www.shoeskan.com/]ugg ブーツ メンズ[/url] FwxNpc UjmZib [url=http://www.shoeskan.com/]アグ ムートンブーツ[/url] OggWfx DjrDwd http://www.shoeskan.com/ MbyMdx KwfGvd [url=http://www.bootcojp.com/]ムートンブーツ[/url] ZluFos LnyVho [url=http://www.bootcojp.com/]UGG ムートンブーツ[/url] NlpMcc FagZqu [url=http://www.bootcojp.com/]アグ ムートンブーツ[/url] RidPvc EabWuo [url=http://www.bootcojp.com/]ムートンブーツ UGG[/url] XikLoe JfgLbm [url=http://www.bootcojp.com/]UGG ムートンブーツ 激安[/url] LrnRth WgdFxn http://www.bootcojp.com/ CfrUfm EbuGyy [url=http://www.guccijphome.com/]グッチ 財布[/url] NcrRyf AkpUsp [url=http://www.guccijphome.com/]グッチ アウトレット[/url] PvtGwy DanCym [url=http://www.guccijphome.com/]グッチ バッグ[/url] DnwMna BeuDol [url=http://www.guccijphome.com/]グッチ 長財布[/url] QwtWop JljKte [url=http://www.guccijphome.com/]gucci 財布[/url] XuoGdt NptRnv http://www.guccijphome.com/ NggFbs MtvWov [url=http://monclersekai.com/]モンクレール アウトレット[/url] SspZrx VfcVyb [url=http://monclersekai.com/]モンクレール ダウン[/url] MuvDix JgbQgb [url=http://monclersekai.com/]モンクレール ダウンジャケット[/url] WcbOpk MsqBih http://monclersekai.com/ DhdSca EypLen [url=http://boots-abc.com/]UGG ブーツ[/url] JnjFpy JrjJbm [url=http://boots-abc.com/]UGG ムートン ブーツ[/url] NgoMeu ArjQlv [url=http://boots-abc.com/]アグ ブーツ[/url] EakDbl TqoEag [url=http://boots-abc.com/]UGG ブーツ 激安[/url] MaeZqk IwqQsk http://boots-abc.com/ OmtNbb

Anonymous said...

LzuQsd [url=http://www.monclerwarmjp.com/]モンクレール ダウン[/url] GwmHyy KbsVbw [url=http://www.monclerwarmjp.com/]モンクレール アウトレット[/url] MylPsc VoyBse [url=http://www.monclerwarmjp.com/]モンクレール ダウンアウトレット[/url] SuxBxr UxsElg http://www.monclerwarmjp.com/ JpmFpf ExlKut [url=http://www.shoeskan.com/]ugg ブーツ[/url] NbvEig AkfTef [url=http://www.shoeskan.com/]ugg のブーツ[/url] MdlWkn WzgXcb [url=http://www.shoeskan.com/]ブーツ ugg[/url] FylZvr ZvdGqd [url=http://www.shoeskan.com/]アグ ブーツ[/url] KykJvp ZqqCzd [url=http://www.shoeskan.com/]ugg ブーツ メンズ[/url] WowXrt NigImq [url=http://www.shoeskan.com/]アグ ムートンブーツ[/url] AgpBrq XagEet http://www.shoeskan.com/ PvkQqb SpiBcy [url=http://www.bootcojp.com/]ムートンブーツ[/url] IxmCnl EjoCel [url=http://www.bootcojp.com/]UGG ムートンブーツ[/url] AgxSqy AlwMnn [url=http://www.bootcojp.com/]アグ ムートンブーツ[/url] UxxXxx ArlBdo [url=http://www.bootcojp.com/]ムートンブーツ UGG[/url] JwnTam EuzKrs [url=http://www.bootcojp.com/]UGG ムートンブーツ 激安[/url] WcbPih UokWtl http://www.bootcojp.com/ OfsZws CgiWsh [url=http://www.guccijphome.com/]グッチ 財布[/url] CfbPdk YauKxq [url=http://www.guccijphome.com/]グッチ アウトレット[/url] XntBap KkaCbl [url=http://www.guccijphome.com/]グッチ バッグ[/url] BinBhj HpnHef [url=http://www.guccijphome.com/]グッチ 長財布[/url] YudEwm RgaFfj [url=http://www.guccijphome.com/]gucci 財布[/url] CeaSwx ObyGxa http://www.guccijphome.com/ OyvGcg XspEje [url=http://monclersekai.com/]モンクレール アウトレット[/url] DwwJfz EuiApd [url=http://monclersekai.com/]モンクレール ダウン[/url] OdkKds GlqTex [url=http://monclersekai.com/]モンクレール ダウンジャケット[/url] TznYhk NpeYkg http://monclersekai.com/ NbvUia EbiJpl [url=http://boots-abc.com/]UGG ブーツ[/url] TuaYkq JcmUgl [url=http://boots-abc.com/]UGG ムートン ブーツ[/url] VkbMfb TkgKoq [url=http://boots-abc.com/]アグ ブーツ[/url] XhuVfj UvoObk [url=http://boots-abc.com/]UGG ブーツ 激安[/url] DcsNhg IrzFik http://boots-abc.com/ ZltMao

Anonymous said...

" Standing here for a long time GHD Flat Iron.
    snorted Spyder nike nfl jerseys.
S4f5q comprar ugg online
U2m3l ghd nz sale
" red ghd mangying out smiling pink ghd.

Anonymous said...

sVya michael kors handbags
rIhz GHD Pas Cher
yOfx north face outlet store
7gIuo cheap ugg boots
0zEws michael kors purses

Anonymous said...

[url=http://www.officielsaclancelfr.com][b]http://www.officielsaclancelfr.com[/url] zostwhfpyuci sac lancel pas cher
[url=http://www.sacalongchampsolde.com][b]sac longchamp[/url] scgdrultuzyn sac longchamp
[url=http://www.isabelmarantsnekaerspascher.com][b]isabel marant sneakers[/url] pcebugwvwiyo isabel marant sneakers
[url=http://www.burberryscarfoutleter.com][b]http://www.burberryscarfoutleter.com[/url] jglnqpzmpzrf burberry outlet
[url=http://www.saclongchamppaschersoldesfr.com][b]sac longchamp[/url] lqutonfswzpl http://www.saclongchamppaschersoldesfr.com
[url=http://www.basketisabelmarantspascher.com][b]isaben marant[/url] hbajxrjuqpjv isaben marant
[url=http://www.officiellouisvuitton.com][b]sac louis vuitton femme[/url] rzloeuflxglk sac louis vuitton pas cher
[url=http://www.officialburberryoutlett.com][b]burberry uk[/url] uegxygldlfbp http://www.officialburberryoutlett.com

Anonymous said...

pSgm cheap ghd australia
vQgn ugg store
tTtc michael kors outlet
5hOde ugg boots
9bZtq chi flat iron
8wKed ghd australia
2yLgl cheap nfl jerseys
8iDah ghd nz sale
4gNkd north face jackets
3sJon ugg online
0kQfv ghd straighteners sale
4qYih michael kors purses
9xLla nike nfl jerseys
3hIow ghd baratas
4rEmr ugg store

Anonymous said...

tqqt [url=http://cheapbeatsbydrdrestores.com]cheap beats by dre[/url] zollqp http://cheapbeatsbydrdrestores.com kvvy [url=http://cheapbeatsbydredreshops.com]beats by dre[/url] eqzhjq http://cheapbeatsbydredreshops.com mpyhx [url=http://beatsbydrdreaustraliasale.com]cheap beats by dre[/url] wylnyy http://beatsbydrdreaustraliasale.com pkbtq [url=http://beatsbydrdresaleaustralia.com]beats by dre[/url] wwktn http://beatsbydrdresaleaustralia.com bxz [url=http://cheapbeatsheadphonesaustralia.com]dr dre beats[/url] ztswj http://cheapbeatsheadphonesaustralia.com rssgo[url=http://www.focsa.org.au/myreview/beatsbydre.phtml]cheap beats by dre[/url] xhfrg http://www.focsa.org.au/myreview/beatsbydre.phtml nug

Anonymous said...

fldug [url=http://drdrebeatsuksales.co.uk]beats by dre[/url] vulew http://drdrebeatsuksales.co.uk rodpv [url=http://beatsbydreukforsales.co.uk]cheap beats by dre[/url] ovaft http://beatsbydreukforsales.co.uk ierds [url=http://cheapdrebeatsuksale.co.uk]dr dre beats[/url] fnyvf http://cheapdrebeatsuksale.co.uk btlhb [url=http://cheapestbeatsheadphones.co.uk]beats by dre[/url] yxgxf http://cheapestbeatsheadphones.co.uk wxlwb [url=http://cheapestdrebeats.co.uk]cheap beats by dre[/url] fzktg http://cheapestdrebeats.co.uk zmfmm [url=http://cheapdrebeatssale.co.uk]beats by dre[/url] ixtfl http://cheapdrebeatssale.co.uk hjlb

Anonymous said...

xezbe [url=http://drdrebeatsonlinesale.co.uk]dr dre beats[/url] mllgh http://drdrebeatsonlinesale.co.uk jwmjh [url=http://beatsdrdresales.co.uk]beats by dre[/url] qoubv http://beatsdrdresales.co.uk sulxp [url=http://drdrebeatsonlinestores.co.uk]dr dre beats[/url] yrjej http://drdrebeatsonlinestores.co.uk eiiln [url=http://cheapbeatsdrdreonlinesale.com]cheap beats by dre[/url] ljygz http://cheapbeatsdrdreonlinesale.com ryynj [url=http://beatsbydrdreshopping.com]beats by dre[/url] sdscq http://beatsbydrdreshopping.com legny [url=http://beatsbydrdreoutletforsale.com]beats by dre[/url] fpzov http://beatsbydrdreoutletforsale.com dleu

Anonymous said...

gdyvm [url=http://drdrebeatscheapsale.co.uk]beats by dre uk[/url] ciytn http://drdrebeatscheapsale.co.uk qdgtm [url=http://beatsbydrecheapsale.co.uk]beats by dre[/url] nsqhb http://beatsbydrecheapsale.co.uk maseq [url=http://cheapdrebeats.ca]dr dre beats[/url] iyimt http://cheapdrebeats.ca mowon [url=http://cheapbeatsbydre.ca]beats by dre[/url] txtji http://cheapbeatsbydre.ca otgda [url=http://beatsheadphonesbydrdre.com]beats by dre[/url] pmvwb http://beatsheadphonesbydrdre.com kmpqf [url=http://beatsbydreoutletshops.com]beats by dre[/url] mqzza http://beatsbydreoutletshops.com ldti

Anonymous said...

kxhhz [url=http://drdrebeatsonlinesale.co.uk]dr dre beats[/url] dxrno http://drdrebeatsonlinesale.co.uk uwwnm [url=http://beatsdrdresales.co.uk]by dre beats[/url] isflq http://beatsdrdresales.co.uk wmokg [url=http://drdrebeatsonlinestores.co.uk]dr dre beats[/url] udahx http://drdrebeatsonlinestores.co.uk ppscf [url=http://cheapbeatsdrdreonlinesale.com]beats by dre sale[/url] sfqfy http://cheapbeatsdrdreonlinesale.com svfom [url=http://beatsbydrdreshopping.com]cheap beats by dre[/url] nemse http://beatsbydrdreshopping.com bawan [url=http://beatsbydrdreoutletforsale.com]cheap beats by dre[/url] zujtx http://beatsbydrdreoutletforsale.com lxve

Anonymous said...

Group tickets are available if you are planning on watching a Lakers game with a group of 20 or more people, because you will be offered a discount price for large groups. [url=http://www.ukdresshop.co.uk]prom Dresses uk[/url]
http://www.expeditionparkaca.com msiykzd wlhhuvi [url=http://www.londongenuinepandora.com]thomas sabo outlet[/url] ajkdtsf [url=http://www.femmescanadagoose.com]canada goose femme[/url] zbriitc
tncgfti [url=http://www.promkleidde.com/]Prom Kleid 2013[/url]

Anonymous said...

I go back on deck but do not call out or chase them. [url=http://www.ukdresshop.co.uk]Bridesmaid Dresses uk[/url]
http://www.expeditionparkaca.com fftdobn trqeold [url=http://www.londongenuinepandora.com]thomas sabo sale [/url] oibthmx [url=http://www.femmescanadagoose.com]Canada Goose Langford Parka[/url] vzltkus
mblfris [url=http://www.promkleidde.com/]Chiffon Prom Kleid[/url]

Anonymous said...

And we will certainly return for another trip. [url=http://www.ukdresshop.co.uk]Homecoming Dresses[/url]
[url=http://www.expeditionparkaca.com]canada goose online[/url] losfvta vckrynb [url=http://www.londongenuinepandora.com]thomas sabo charms[/url] ydteqma [url=http://www.femmescanadagoose.com]canada goose doudoune[/url] szucjny
exubwhw [url=http://www.promkleidde.com/]prom kleider lang[/url]

Anonymous said...

For the world of air circuses is not generally inhabited by the young, the romantic or the Easy Rider kind. [url=http://www.ukdresshop.co.uk]Cocktail Dresses uk[/url]
[url=http://www.expeditionparkaca.com]canada goose jackets[/url] noqeuvj xyiglpt [url=http://www.londongenuinepandora.com]thomas sabo bracelet outlet[/url] dvrhmtl [url=http://www.femmescanadagoose.com]Canada Goose Trillium Parka[/url] qxoniey
xsupnze [url=http://www.promkleidde.com/]mori lee prom dresses[/url]

Anonymous said...

You can buy duct tape, duct tape creations, duct tape creation kits and much more!. [url=http://www.ukdresshop.co.uk]Mother of the Bride Dresses[/url]
[url=http://www.canadagoosehommes.com]canada goose parka[/url] bonizpb tsdivpf [url=http://www.londongenuinepandora.com]pandora Sale[/url] yivaxgn [url=http://www.soldesgoosefr.com]canada goose femme[/url] ozraopv
alvlgve [url=http://www.promkleidde.com/]vergünstigte kleider[/url]

Anonymous said...

pupdv [url=http://newestredsoleshoes.com]christian louboutin[/url] pnjaje http://newestredsoleshoes.com kkmxl [url=http://redbottomsoutletsale.com]red bottom shoes[/url] pdzzaz http://redbottomsoutletsale.com lhlcw [url=http://cheaplouboutinoutletforwomen.com]christian louboutin shoes[/url] mppgm http://cheaplouboutinoutletforwomen.com bwmok [url=http://newchristianlouboutinssale.com]christian louboutin outlet[/url] rhxis http://newchristianlouboutinssale.com akpfx mmciw [url=http://bestchristianlouboutinstore.com]christian louboutin[/url] vyuae http://bestchristianlouboutinstore.com zegjv [url=http://louboutinonlinestores.com]christian louboutin outlet[/url] buuzk http://louboutinonlinestores.com nkujk

Anonymous said...

Anything one man can imagine, other men can make real.
http://www.nflnikejerseysshopxs.com/
http://www.michaelkorsoutletez.com/
http://www.burberryoutletxi.com/
http://www.cheapuggbootsan.com/
http://www.cheapfashionshoesam.com/
http://www.coachfactoryoutletsea.com/
http://www.burberryoutletusaxs.com/
http://www.buybeatsbydrdrexa.com/

Anonymous said...

uypya hgmpy [url=http://www.montblancoutletuk.co.uk]mont blanc [/url] flrgra http://www.montblancoutletuk.co.uk ipvfo fiizs [url=http://www.montblancoutletuk.co.uk]http://www.montblancoutletuk.co.uk [/url]shumy rkjwajuaf[url=http://www.montblancoutletuk.co.uk]mont blanc [/url] bkuicf http://www.montblancoutletuk.co.uk qoqbnuepxy qcsfx [url=http://www.montblancoutletuk.co.uk]mont blanc pen [/url] qbvdsi http://www.montblancoutletuk.co.uk mddgy dirlr[url=http://www.montblancoutletuk.co.uk]http://www.montblancoutletuk.co.uk [/url]ptxeq tidvqftmim svdwspajzh rfpxu [url=http://www.montblancstylosoldes.fr]mont blanc pen [/url] lzipoi http://www.montblancstylosoldes.fr jhloy wbkzg [url=http://www.montblancstylosoldes.fr]http://www.montblancstylosoldes.fr [/url]upwmx dagyhawwz[url=http://www.montblancstylosoldes.fr]mont blanc [/url] kqyubz http://www.montblancstylosoldes.fr fjpehioiyg nhnmt [url=http://www.montblancstylosoldes.fr]mont blanc pens [/url] srrmkf http://www.montblancstylosoldes.fr kyhgg yzqop[url=http://www.montblancstylosoldes.fr]www.montblancstylosoldes.fr [/url]yfley svtuozakfu hrcdf

Anonymous said...

The proper function of man is to live,but not to exist.
http://www.burberryoutletusaxs.com/
http://www.buybeatsbydrdrexa.com/
http://www.cheapfashionshoesas.com/
http://www.casquemonsterbeatser.com/
http://www.nflnikejerseysshopxs.com/
http://www.coachfactoryoutletsez.com/
http://www.michaelkorsoutletez.com/

Anonymous said...

We are here to add what we can to life, not to get what we can from it.
http://www.casquemonsterbeatser.com/
http://www.nflnikejerseysshopxs.com/
http://www.coachfactoryoutletsez.com/
http://www.cheapfashionshoesas.com/
http://www.michaelkorsoutletez.com/
http://www.burberryoutletusaxs.com/
http://www.buybeatsbydrdrexa.com/

Anonymous said...

It is not enough to be industrious, so are the ants.
http://www.buybeatsbydrdrexa.com/
http://www.burberryoutletusaxs.com/
http://www.coachfactoryoutletsez.com/
http://www.nflnikejerseysshopxs.com/
http://www.cheapfashionshoesas.com/
http://www.ghdnewzealandshopa.com/
http://www.casquemonsterbeatser.com/
http://www.michaelkorsoutletez.com/
http://www.bottesuggpascheri.com/

Anonymous said...

zayhf [url=http://www.givebeatsbydre.com]beats by dre[/url] rvkze http://www.givebeatsbydre.com qprkg [url=http://www.givedrdrebeats.com]dr dre beats[/url] yyaoi http://www.givedrdrebeats.com zzhwm [url=http://www.savedrdrebeats.com]dr dre beats[/url] offmv http://www.savedrdrebeats.com ewuzt [url=http://www.paybeatsbydre.com]beats by dre cheap[/url] cuabp http://www.paybeatsbydre.com mvjgv [url=http://www.paycheapbeatsbydre.com]cheap beats by dre[/url] nbgfi http://www.paycheapbeatsbydre.com xhaq [url=http://www.beatsbydrelo.com]cheap beats by dre[/url] nwmda http://www.beatsbydrelo.com qdlzf

Anonymous said...

nqo [url=http://www.celineluggagetotediscount.com]Celine Bags[/url] kvw http://www.celineluggagetotediscount.com txk [url=http://www.celinehandbagsdiscount.com]Celine Handbags[/url] bur http://www.celinehandbagsdiscount.com vru [url=http://www.celinebagxiao.com]Celine Handbags[/url] bod http://www.celinebagxiao.com ore [url=http://www.celinehandbagswe.com]Celine Bags[/url] ukq http://www.celinehandbagswe.com ofd [url=http://www.drdrebeatsname.com]Cheap Beats By Dre[/url] xaa http://www.drdrebeatsname.com yuz

Anonymous said...

otl [url=http://www.beatsbydrename.com]Dr Dre Beats[/url] jle http://www.beatsbydrename.com bmv [url=http://www.cheapbeatsbydrelo.com]Beats By Dre[/url] hxu http://www.cheapbeatsbydrelo.com dgz [url=http://www.drdrebeatswe.com]Cheap Beats By Dre[/url] wkp http://www.drdrebeatswe.com oby [url=http://www.cheapbeatsbydrewe.com]Dr Dre Beats[/url] twq http://www.cheapbeatsbydrewe.com veo [url=http://www.beatsbydrewe.com]Dr Dre Beats[/url] pfx http://www.beatsbydrewe.com eus [url=http://www.celineluggagetotediscount.com]Celine Bags[/url] bdr http://www.celineluggagetotediscount.com knv [url=http://www.celinehandbagsdiscount.com]Celine Bags[/url] res http://www.celinehandbagsdiscount.com kru

Anonymous said...

osg [url=http://www.hollisteroutletnamee.com]Hollister Clothing[/url] lyk http://www.hollisteroutletnamee.com ajd [url=http://www.hollisterjeansname.com]Hollister Clothing[/url] wpa http://www.hollisterjeansname.com gsm [url=http://www.hollisteroutletname.com]Hollister Outlet[/url] isl http://www.hollisteroutletname.com hym [url=http://www.hollisterjeanswe.com]Hollister Jeans[/url] jmy http://www.hollisterjeanswe.com jbd [url=http://www.cheapbeatsbydrename.com]Hollister Outlet[/url] liy http://www.cheapbeatsbydrename.com voi [url=http://www.celineluggagetotediscount.com]Celine Bag[/url] geo http://www.celineluggagetotediscount.com hhn [url=http://www.celinehandbagsdiscount.com]Celine Bag[/url] jan http://www.celinehandbagsdiscount.com tkj

Anonymous said...

jbs [url=http://www.celineluggagetotediscount.com]Celine Bag[/url] qdo http://www.celineluggagetotediscount.com ufv [url=http://www.celinehandbagsdiscount.com]Celine Bags[/url] zbz http://www.celinehandbagsdiscount.com qyt [url=http://www.celinebagxiao.com]Celine Handbags[/url] afr http://www.celinebagxiao.com lpb [url=http://www.celinehandbagswe.com]Celine Bags[/url] nvg http://www.celinehandbagswe.com hsw [url=http://www.drdrebeatsname.com]Beats By Dre[/url] gea http://www.drdrebeatsname.com rwi [url=http://www.hollisteroutletnamee.com]Hollister Jeans[/url] qct http://www.hollisteroutletnamee.com mkz [url=http://www.hollisterjeansname.com]Hollister Clothing[/url] tqm http://www.hollisterjeansname.com mml

Anonymous said...

zem [url=http://www.celineluggagetotediscount.com]Celine Handbags[/url] raz http://www.celineluggagetotediscount.com sje [url=http://www.celinehandbagsdiscount.com]Celine Bag[/url] ucv http://www.celinehandbagsdiscount.com sjc [url=http://www.celinebagxiao.com]Celine Bags[/url] yxc http://www.celinebagxiao.com llg [url=http://www.celinehandbagswe.com]Celine Bag[/url] eaf http://www.celinehandbagswe.com rry [url=http://www.drdrebeatsname.com]Beats By Dre[/url] nxj http://www.drdrebeatsname.com mtf

Sullivan said...

Microcone Recorder: A Powerful App for Recording, Tagging and Recalling your Meetings. 2 in 1 Portable Ball-point Pen and Stereo Voice Audio Recorder Pen with 4 GB/Multiple Formats-Black. Record your favorite shows easily and watch them at your convenience on satellite or cable with a digital video recorder. Easy to manage 130 hour telephone voice recorder with maximum power flexibility comes with built in rechargeable battery, external battery pack and power supply for long record and playback time the best of both worlds. (207) The moment will always be inappropriate to delegate something. Close your eyes, trust, and stick in the machine.

Anonymous said...

kmaebh http://www.capemaycitypolice.com/MonstBeatsByDre.html majbqi http://www.capemaycitypolice.com/cheapnikeairmaxb.html twqfwg http://www.chancemccann.com/cheap-airjordans.html ucizcn http://www.oceancityseafood.com/celinehandbags.html hprgku http://maryhelverson.com/celinehandbagsb.html vtlwpu http://www.oceancityseafood.com/cheapnikeshoesb.html dpmtyz [url=http://www.capemaycitypolice.com/MonstBeatsByDre.html]beats by dre[/url] enfhr [url=http://www.capemaycitypolice.com/cheapnikeairmaxb.html]air max shoes[/url] sawzq [url=http://www.chancemccann.com/cheap-airjordans.html]cheap jordans[/url] gtzyi [url=http://www.oceancityseafood.com/celinehandbags.html]celine bags[/url] obtfku [url=http://maryhelverson.com/celinehandbagsb.html]celine bag[/url] ebuy [url=http://www.oceancityseafood.com/cheapnikeshoesb.html]cheap nike shoes[/url] fbbe

Anonymous said...

sqkgjc http://www.capemaycitypolice.com/MonstBeatsByDre.html iepocl http://www.capemaycitypolice.com/cheapnikeairmaxb.html kycjsv http://www.chancemccann.com/cheap-airjordans.html hwakrv http://www.oceancityseafood.com/celinehandbags.html pcnxya http://maryhelverson.com/celinehandbagsb.html qpuxfo http://www.oceancityseafood.com/cheapnikeshoesb.html ptxisw [url=http://www.capemaycitypolice.com/MonstBeatsByDre.html]cheap beats by dre[/url] bysgo [url=http://www.capemaycitypolice.com/cheapnikeairmaxb.html]nike air max[/url] ccwsc [url=http://www.chancemccann.com/cheap-airjordans.html]cheap jordan shoes[/url] wlgpk [url=http://www.oceancityseafood.com/celinehandbags.html]celine bags[/url] thvbgn [url=http://maryhelverson.com/celinehandbagsb.html]celine bag[/url] qkqn [url=http://www.oceancityseafood.com/cheapnikeshoesb.html]nike air max[/url] knlg

Anonymous said...

Hello, yeah this post is actually fastidious and I have
learned lot of things from it regarding blogging.
thanks.

my site ... how to install cccam in enigma2

Anonymous said...

I'm not sure exactly why but this weblog is loading very slow for me. Is anyone else having this issue or is it a issue on my end? I'll check back later and see if the problem still exists.


my page: channel

Print post

You might also like

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...