Tuesday, February 07, 2012

New Seforim, books, random comments and Benny Brown’s Work on the Chazon Ish

New Seforim, books, random comments and Benny Brown’s Work on the Chazon Ish.
By Eliezer Brodt
As a courtesy to our readers, below I provide a list of some new seforim and books that I recently have purchased or become aware of. Some are brand-new, others have been out already for a few months. Some of these books, will be reviewed at great length at a later date, B”n. As I note, I have copies of the TOC of some of the works mentioned here, feel free to e mail me if you want a copy of the TOC.
ספרים
1. המעשים לבני ארץ ישראל, יד בן צבי, מהדיר: הלל ניומן.
2. פסקי הרי"ד, מסכת חולין, מכון תלמוד הישראלי
3. תשובות מהר"ם מרוטנבורג וחבירו, על ידי שמחה עמנואל, שני חלקים, 1251 עמודים, איגוד העולמי למדעי היהדות, כולל מבוא של 180 עמודים. ניתן לקבל תוכן הענינים.

This beautiful new work contains 501 teshuvot of Maharam Mi-rotenburg and his colleagues. Over 300 of these teshuvot were never printed before. Many of the others were only printed once before in a rare, little-known work of Y. Kahana.

4. פתחי שערים, ר' יצחק אייזק חבר, עם הערות.
5. ר' צבי פסח פרנק, הר צבי על התורה השלם, שס"ו עמודים.
6. ר' דוב וואלף ליבשיץ, [אביו היה תלמיד של ר' חיים מוואלז'ין] פרי חיים- כולל בתוכו באר חיים באור על סידור התפילה, רוח חיים באור על קהלת, מעין חיים חלק א חידוש תורה עם תולדות המחבר ומשפחתו, 260 עמודים בערך.
7. ר' מנחם די לונזנו, דרך חיים, אהבת שלום, כולל מבוא חשוב, מפתחות והערות, שצ"ב עמודים. I will hopefully be dealing with this work at greater length in a future post shortly.
8. ר' ישכר טייכטאל הי"ד, משנת שכיר, מועדים, ב' חלקים.
9. ר' שמואל אויערבאך, אהל רחל, חנוכה פורים, קצ עמודים.
10. חידוש הגר"מ הלוי סולוביצ'יק, מהדורא תנינא.
11. פתח הדביר, ה' חלקים על שולח ערוך אורח חיים.
12. ר' שלמה אלפאנדארי, יקהל שלמה, מערכת וזכרונות בהלכה ואגדה, חלק א, אהבת שלום, רס עמודים.
13. ר' אברהם בן שמואל הלוי אבן חסדאי, בן המלך והנזיר, סידרה שירת תור הזהב, עם הערות ומבוא מאת אילת עטינגר, 242 עמודים. ראה כאן
14. פירוש ר' יצחק ב"ר יוסף על התורה, מגדולי הראשונים שבספרד, תלמיד חבר של הרשב"א, בראשית, שנט עמודים, י"ל ע"י ר' דוד וזכריה הולצר.
15. ר' איתם הנקין, לכם יהיה לאכלה, בירור להלכה בסוגיית חרקים במזון, 167 עמודים, ראה כאן
16. ר' חיים הלפרין, חמדה טובה, על י"ג עיקרים, לייקוואוד, שצ"ה עמודים. ראה כאן
17. ראש יוסף על מסכת שבת, פרקים ה-ז, עם הערות מר' אפרים בנימין שפירא, כולל הפתיחה כוללת להלכות שבת ומפתח ענינים, תקע"ח עמודים.
18. ר' חיים לפידות, עשות פרי, במעלת חידושי תורה, כתיבתם, והוצאתם לאור עולם, תתקנד עמודים.
19. ר' אהרן בריסק, אוצר הזמנים, בין השמשות השיטות ובירורים, תקצג עמודים.
20. ר' עובדיה יוסף, חזון עבודה שבת חלק ד.
21. ר' משה היילפרין, זכרון משה על פירוש רש"י ורא"ם, עם מבוא והערות על ידי, ר' פינחס קריגער, 249 עמודים, כולל הרבה חומר שלא נדפס במהדורת פייליפ.
22. ר' יעקב גרייזמאן, ברוך ומקודש, דיני ברכת כהנים הנוגעים לישראל המתברך, דיני מצות וקדשתו ואיסור השתמשות בכהן, רסה עמודים.
23. רבנו חיים כסאר, דרך החיים, מצות תלמוד תורה ודרכי קניינה, מכון מרא"ה, קפ עמודים.
24. ר' מרדכי הלפרן, רפואה מציאות והלכה, ולשון חכמים מרפא,546 עמודים, [מלא חומר חשוב], ניתן לקבל תוכן הענינים.
25. מציאות ורפואה בסדר נשים, עורך ר' מרדכי הלפרין מהדורה שניה מורחבת, 462 עמודים, ניתן לקבל תוכן הענינים.
26. ר' משה לייטער, צום העשרי על צום עשרת בטבת, רפז עמודים.
27. ר' יצחק טסלר, פניני מנהג, ימי חנוכה ג' חלקים. כריכה רכה מהדורת כיס.
28. ר' מנחם גיאת, תורת חכם, אוצר דיני תלמיד חכם, שני חלקים, 1034 עמודים.

מחקר –היסטוריה

29. בן איש חי’ תולדותיו קורתיו ומורשתו לדורות, ניתן לקבל דוגמא מהספר אצלי.
This is a beautifully album size work on the Ben Ish Hai, including many rare documents and pictures.
30. ר' יעקב ישראל סטל, סגולה, ספר ראשון, 153 עמודים, עיונים וברורים במנהג והלכה, פיוט מדרש ואגדה, נדפס במהדורה מצומצמת של 350 עותקים בלבד. ניתן לקבל תוכן הענינים וחלק מפרק לדוגמא.
This work is a excellent collection of articles on topics not usually written about, by others, full of interesting observations from an extremely rich and wide range of sources.
31. השלשלת מאיש לספר, אבישי יורב, ב' חלקים, ראה כאן.
32. צורה ועריכה בספרות חז"ל, אברהם גולדברג ראה כאן.
33. כרמי שלי, מחקרים באגדה ובפרשנותה מושגים לפרופ' כרמי הורוביץ, מכון לנדר. ניתן לקבל תוכן הענינים.
34. דוד סורוצקין, אורתודוקסיה ומשטר המודרניות, קיבוץ המאוחד 443 עמודים. ראה כאן
Some of the topics, dealt with in the book, are about the Maharal, R’. Yehudah Aryeh Modena, R’. Yaakov Emden and the Satmar Rebbe.
35. חנה כשר, על המינים האפיקורסים והכופרים במשנת הרמב"ם, קיבוץ המאוחד, 212 עמודים. ראה כאן.
36. ראשית חכמה, חיבור פולמוסי כנגד חסידים, 120 עמודים, מהדירים: יונתן מאיר ושמואל ורסס י"ל פעם ראשונה מכ"י. This is a critical edition of another very early work from an anonymous author attacking Chasidim. It is unclear if it’s from a maskil or a traditionalist talmid chacham. Much of it deals with attacking the Shivchei Habesht.
37. דניאל בוארין, מדרש תנאים, אינטרטסטואליות וקריאת מכילתא, הרטמן, 319 עמודים.
38. ר' דוב בער שווארץ, משיב דברים, רעג עמודים, מאמרים ומכתבים בעניני היסטוריה.
39. ר' חנניה ברוין, דרכי משה החדש, תולדות המהר"ם שיק, ש”ל עמודים.
40. ר' דב אליאך, אבי הישיבות, תולדות חייו ומשנתו של ר' חיים חיים מוולאז'ין וסיפורה של ישיבות וולאזי'ן מהדורה מורחבת, 719 עמודים.
41. עמנואל אטקס, בעל התניא, רבי שניאור זלמן מלאדי וראשיתה של חסידות חב"ד, מרכז זלמן שזר, 495 עמודים.
42. יונתן מאיר, רחובות הנהר, קבלה ואקזוטריות בירושלים (תרנ"ו-תשח) יד בן צבי, ניתן לקבל תוכן הענינים.
43. טוב עלם: זיכרון קהילה ומגדר בחברות יהודיות בימי הביניים ובראשית העת החדשה,ספר היובל לכבוד ראובן בונפיל, ביאליק, ניתן לקבל תוכן ענינים.
44. יוסף דן, תולדות תרות הסוד העברית ימי הביניים, חלק ז, מרכז זלמן שזר,480 עמודים
45. ספר תא שמע שני חלקים, מחקרים במדעי היהדות לזכרו של ישראל תא-שמע, הוצאת תבונות, 910 עמודים, ניתן לקבל תוכן הענינים. This collection is simply incredible, full of great articles on a wide range of topics.
46. שירת רבנו תם, מהדיר יצחק מיזליש, 185 עמודים.
47. חוה קליין, מתיר העגונות, 160 עמודים חיבור על אביה, ר' שלמה זלמן קליין
48. רוח המשפט, מיכאל אברהם.
49. תלמידי הגר"א בארץ ישראל, היסטוריה, הגות, ריאליה, עורכים: ישראל רוזנסון ויוסף ריבלין, ניתן לקבל תוכן הענינים.
50. אפרים חמיאל,הדרך הממוצעת ראשית צמיחת הדתיות המודרנית, על שד"ל רב שמשון רפאל הירש, מהר"ץ חיות, הוצאת כרמל.
51. קובץ עץ חיים גליון טז, ניתן לקבל תוכן העינים.
52. עלי ספר חלק כב אפשר לראות תוכן ענינים כאן
53. קובץ המעין, גליון 200, ניתן לראות כל קובץ כאן.
54. ספר זכרון דגל מחנה ראובן, לזכרו של רבי ראובן אליצור,תקמג עמודים.
This work is composed of a few parts. One part is a biography of R. Reuven Elitzur. There are many interesting tidbits about life Eretz a seventy years ago. R. Elitzur was the long-serving librarian in Sifrat HaRambam in Tel Aviv, and was very knowledgeable about seforim. When asked about the story of the Maharal and the Golem, he said its baloney and was made up much later (p. 312). The second part of the work is a collection of historical articles that R. Elitzur wrote in various newspapers, especially against works written by maskilim (or people whom he claimed were maskilim). Among the topics he wrote about were R. Moshe Kunitz, the Cheshbon Hanefesh and Benjamin Franklin, R. Wolf Heidenheim, R. Zalman Hanau and much more. As R. Elitzur was R. Nissim Karelitz's chavrusa for many years, some of his articles have the approval of R. Karelitz, such as his attack on publishers for printing Kunitz's work Beis Rabbi in the introduction of Mishnayos Zeraim. R. Elitzur also used to provide rare seforim for R Chaim Kanievsky, such as the critical edition of the Sheva Massechtos published by Michael Higger which R. Kanievsky mentions in the introduction of his work on Geirim without mentioning Higger’s name.

One last issue related to the last two items mentioned on this list; a few months back Dr. Benny Brown’s magnum opus on the Chazon Ish was printed by Magnes Press, as mentioned here on the Seforim Blog. The book sold out in two weeks - one thousand copies! It was reprinted shortly afterward and copies are still available. Shortly after the book appeared, with much surprise, various attacks began on different forums on the Web (see, e.g., here, here, here, here, here and here). One attack was written under a pen name in the Yated Neeman. Shortly afterward, a more restrained and respectful attack was published by the same author – under his real name, Yehoshua Levine, in the journal Ha-Maayan available for reading here. In the most recent edition of the Ha-Maayan Benny Brown responded, and it is available here. One issue not really dealt with in Levine's review is that the bulk of Brown’s huge book (951 pages) is about the Halacha of the Chazon Ish, not his history, and whether Brown get that right or not. Levine claims he has an article on that part too, which has yet to be printed. If one is interested in this unpublished part of Levine’s attack e-mail me. In my opinion this part of the article needs a lot of work. As for the other parts, I will let the readers decide for themselves, but I am not at all convinced that Levine is correct in the overall picture.

One of the issues raised by Levine, and many others, was about Brown's claim that the Chazon Ish had a religious crisis in his youth. They do not find Brown's proof for this convincing. However, it seems that Brown is most likely correct, although one can never know to what extent this crisis was. In the above mentioned work, Sefer Zichron Degel Machaneh Reuven, they print a hesped given in Bnei Brak by R. Yakov Edelstein, a close friend of R. Elitzur. R. Edelstein also knew the Chazon Ish, and his brother is one of the Roshei Yehsiva of Ponevezh today. R. Edlestein said at this hesped, after quoting the famous Rav Hutner on stories of gedolim in their youth:

ואנשים שהתפרסמו לא נולדו ככה, הם עברו הרבה נסיונות והרבה קשיים, על החזון איש לא מספרים על הילדות שלו, על המלחמות שהיה לו בילדותו והצליח לנצח בהם. החפץ חיים סיפר על עצמו שכשהיה בחור צעיר אולי בגיל בר מצווה, כמעט שנפל במלכודת של המשכלים, שהיו תופסים ילדים בעלי כשרונות, ומתחברים אליהם ומקלקלים אותם, ואמר על עצמו שהו' עזר לו ונתן לו שכל להיות גיבור ולעמוד בניסונות ולהינצל (ספר זכרון דגל מחנה ראובן עמ' כג).

Another issue that Levine and others raise is that Brown did not interview any family members or close talmidim of the Chazon Ish. I wonder why there is no mention of R. Gedalyah Nadel in the book. However, a very strong defense for Brown in my eyes is found in a short article written by Prof. Saul Leiberman in the journal Bitzaron printed in 1981, which I was shocked to not see it mentioned in Brown’s book or bibliography. One of Brown’s sources throughout the book is Chaim Grade masterpiece Tzemach Atlas and Milchemes Hayetzer (printed as The Yeshiva in English, trans. by Curt Leviant). Although this book is a novelization of the people and period, almost all the details are true, including all the parts about the Chazon Ish, whom Grade knew very well as he learned and lived with him for many years. I have heard from various people that Chaim Grade had an amazing knack to really penetratingly see into people (see here for one great example). Others told me Grade was 100% on the mark regarding the Chazon Ish. One great person told me that it’s a shame that Grade was not good in learning, than he would have been able to give us a similar write up in that area too. Thus it should be seen as a fairly reliable source (with appropriate caution). Now, Saul Leiberman was a relative of the Chazon Ish, who was very close to him in both Europe and in Eretz a (see Lieberman’s small article about this in Mechkarim Betorat Eretz Yisrael pp.608-611). So he is a good person to see what he would say about Grade's portrayal of the Chazon Ish. Lieberman writes that in 1946 his brother Meir Lieberman - as an aside this brother was much more Orthodox than Lieberman - gave him a work that he said he must read- it was from Grade. Leiberman writes:
כיצד אפשר לחסוף טובה מאדם מישראל בפרט מאחי ובשרי התחלתי על כן לקרוא בקונטרסן בחיוך, אולם מיד חשתי כי נעלם החיוך מפני ואני לובש רצינות יותר ויותר עד שהרגשתי בענן הכבד שנחת עלי הוספתי לקראו מהחל עד כלה...

Lieberman goes onto describe how he met Grade in New York and how he loved to read his articles in the paper weekly.

התחלתי לקרוא את הפרוזה בעתון ללא דילוג אף שבוע אחד, רציתי לנחש כיצד יתפתח הסיפור ומה יהיה בסופה של המעשיה. עלי להודות שלא הצלחתי בניחושי דבר שלא הייתי רגיל לו בעבודתי המדעית וחקר טכסטים...

Then Lieberman writes about Grade's description of the Chazon Ish as follows:

כאשר קראתי את צמח אטלס נתמלאתי השתוממות לדיוק התיאורים מלבד הגיבור הראשי צמח אטלס, שהנהו דמות חזונית מרכבת מאידיאות מאליפות, הכרתתי כמעט כל הנפשות הפועולת ברומן הישיבה של גראדה...בעל המחזה אברהם [א.ב. החזון איש]... אף אחד לא היה יכול לתארם ביתר נאמנות...

For me it puts to rest the issue if Brown’s work is based on sources of people who knew the Chazon Ish. Many thanks, to Chanan Gafni for informing me about this small article of Lieberman's.

I would like to conclude with three comments regarding Brown’s book.

One, throughout the work Brown refers the reader to the appendix of his doctorate which contains an interview that he conducted with Dr. Tzvi Yehudah. This interview is full of great material, and in my opinion should have printed as an appendix in the back of the Magnes book.

Two, in Brown’s discussion of the famous controversy on how to write the letter Tzadi, an important source not mentioned can be found in Prof. Shlomo Zalman Havlin's article in Alei Sefer (12:13-20).

Three, Brown claims that the Chazon Ish’s writings and language shows he was familiar with haskalah literature. I have no problem with such a claim I just wanted a few actual samples.

There was another review written about Dr. Brown book by Sholomo Tikochinski printed in the latest issue of Akdamus. See also this post.

Small announcement- sale.

There is a special sale on the 11 volume set of Chaim Chamiel's work on Targum, 100 Shekel for the complete set. Contact Reuven Mass at rmass@barak.net.il.

14 comments:

Anonymous said...

Each listing includes the skills taught and the suggested age for the
activity. A look into some of the best Star Wars apps to be found on
i - Tunes, including games, fun soundboards, books, and more.
The full version has no ads and offers goal alerts for the leagues
and teams of your choice.

Have a look at my web-site ... spiele spielen
Also see my website > gratis spiele spielen

Anonymous said...

Tennis balls, wiffle balls, ping pong balls, and golf balls can also be
used. You will eventually run into the Download Location menu with two options: Wii
System Menu and SD Card. In our next article, we'll be tackling using SNES4i - Phone to do exactly that - play those old favorites, like Chono Trigger, Super Ghouls and Ghosts, or even Super Mario Bros 3.

My web page - http://redeango.com

Anonymous said...

It's awesome designed for me to have a web page, which is good in support of my knowledge. thanks admin

Also visit my web site - www.online-radioportal.de/radio-land-russland

Anonymous said...

Essentially, it is usually drastically more affordable in the event you
exchange the actual battery oneself, as opposed to
finding a storage area to get it done. Continually letting a battery drain
will make it die much faster then it normally would. While the older 17 inch Mac -
Book Pros lack the benefits of the unibody design, they do have the
added feature of user-replaceable batteries.Here is my site - spiele spielen kostenlos

Anonymous said...

I could not refrain from commenting. Very well written!


Feel free to visit my homepage; ford ranger forum

Anonymous said...

I was able to find good info from your articles.

Visit my website ... buy solar cells online india

Anonymous said...

She is likely a WARRIOR PERSONALITY I talk about in the KWML Mastery Course on women, dating, love,
and friendship. Port forwarding lets you specify which ports the game needs to perform at it's best. It fizzles as the lights go out, and she says it's been great talking to you.Here is my site - http://www.spielespielen24.de

Anonymous said...

Greetings, I do think your web site could possibly be having web
browser compatibility issues. Whenever I look at your site in
Safari, it looks fine however, when opening in I.E.,
it's got some overlapping issues. I just wanted to provide you with a quick heads up! Apart from that, wonderful website!

my blog post - ranger forum

Anonymous said...

Hi to every body, it's my first pay a visit of this weblog; this blog includes awesome and really good material designed for readers.

Stop by my page; ranger forum

Anonymous said...

Greetings! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website?
I'm getting fed up of Wordpress because I've had problems with hackers and I'm looking at alternatives for another platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform.

Take a look at my blog post; http://wiki.offenes-seminar.de/index.php?title=A_Person_s_99_Ford_Ranger

Anonymous said...

I am extremely inspired along with your writing skills and also with the format
in your blog. Is this a paid topic or did you modify it your self?
Anyway keep up the nice quality writing, it is rare to look a nice weblog like this one nowadays.
.

Also visit my homepage - mederma stretch mark therapy

Anonymous said...

What's up to all, the contents existing at this web page are really amazing for people knowledge, well, keep up the good work fellows.

Check out my site - Bench Craft Company advertising jobs online

Anonymous said...

They can also be accomplished with advanced keyloggers, it is used by employers to ensure employees use
work computers for business purposes. We have little or no
time to monitor what you are looking to survey. The software
will record all keystrokes and passwords that are typed into any application also get recorded.
In particular, Light Logger recommends you disable any keylogger
when doing banking or shopping online, since keyloggers save all the evidendce for you.

Content online is usually uncensored, which is
a crucial thing when you are away?

Anonymous said...

Hello superb website! Does running a blog such as this require a
great deal of work? I have virtually no expertise in programming however I had been hoping to start my
own blog soon. Anyhow, should you have any recommendations or tips for new blog owners please share.
I understand this is off topic however I just had to ask.

Thank you!

My weblog - refinance home mortgage rates

Print post

You might also like

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...